Liên kết cố định của giỏ hàng

Sử dụng liên kết cố định của giỏ hàng cho phép bạn tạo ra trải nghiệm thanh toán tuyển chọn cho khách hàng. Khi tạo liên kết cố định của giỏ hàng, bạn có thể chọn mẫu mã sản phẩm, số lượng và ưu đãi giảm giá bạn muốn áp dụng.

Bạn có thẻ chia sẻ hai loại liên kết cố định của giỏ hàng với khách hàng:

Bạn có thể nhúng liên kết cố định của giỏ hàng trong trang web dưới dạng nút hoặc liên kết thông thường hoặc chia sẻ trực tiếp với khách hàng. Bạn có thể chia sẻ liên kết cố định của giỏ hàng qua các chiến dịch email, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tin nhắn trò chuyện. Có thể sử dụng lại cùng một liên kết và tạo một trang thanh toán mới cho từng khách hàng.

Tạo liên kết cố định của giỏ hàng

Nếu đã cài đặt kênh Nút Mua, bạn có thể tạo liên kết cố định của giỏ hàng trên trang thông tin chi tiết sản phẩm của trang quản trị Shopify hoặc theo cách thủ công.

Tạo liên kết cố định của giỏ hàng trên trang quản trị Shopify

Bạn có thể tạo liên kết cố định của giỏ hàng từ trang chi tiết sản phẩm. Theo mặc định, liên kết cố định của giỏ hàng gồm một mẫu mã. Nếu muốn thêm nhiều mẫu mã và số lượng vào liên kết cố định của giỏ hàng, bạn có thể tạo liên kết cố định của giỏ hàng theo cách thủ công.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm rồi nhấp vào sản phẩm bạn muốn tạo liên kết cố định của giỏ hàng.
  2. Nhấp vào menu thả xuống Thao tác khác rồi nhấp vào Tạo liên kết thanh toán.
  3. Chọn một mẫu mã sản phẩm.
  4. Nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết).

Tạo liên kết cố định của giỏ hàng theo cách thủ công

Bạn có thể xây dựng liên kết cố định của giỏ hàng theo cách thủ công bằng cách kết hợp liên kết trang giỏ hàng của cửa hàng với một hoặc nhiều ID mẫu mã. Để xem liên kết cố định của giỏ hàng hoàn chỉnh, tham khảo ví dụ về liên kết cố định.

Bước:

  1. Bắt đầu bằng miền cửa hàng, thêm /cart/ vào cuối. Ví dụ: https://my-shop-name.myshopify.com/cart/.
  2. Thêm một hoặc nhiều mẫu mã bằng cách sử dụng variant_id:quantity, phân tách bằng dấu phẩy nếu bạn muốn thêm nhiều mẫu mã. Tìm hiểu cách tìm ID mẫu mã của sản phẩm.
  3. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn liên kết cố định của giỏ hàng bao gồm trang thanh toán Shop Pay, mã giảm giá hoặc chuyển trực tiếp đến trang giỏ hàng thay vì trang thanh toán, bạn có thể tùy chỉnh liên kết cố định của giỏ hàng.

Tùy chỉnh liên kết cố định của giỏ hàng

Bạn có thể tùy chỉnh liên kết cố định của giỏ hàng bằng cách thêm một tập hợp tham số truy vấn sau ? trong liên kết. Bạn có thể tùy chỉnh liên kết cố định của giỏ hàng theo những cách sau:

Chuyển hướng khách hàng đến trang thanh toán Shop Pay

Nếu đã kích hoạt Shop Pay trong cửa hàng, bạn có thể thêm payment=shop_pay vào cuối liên kết cố định của giỏ hàng để chuyển hướng khách hàng đến trang thanh toán do Shop Pay hỗ trợ.

Nếu đã đăng nhập bằng tài khoản Shop Pay, khách hàng có thể hoàn tất đơn hàng bằng trang thanh toán nhanh của Shop Pay. Khách hàng cũng có thể chọn sử dụng trang thanh toán dành cho khách.

Nếu bạn muốn thêm thương hiệu Shop Pay vào liên kết cố định của giỏ hàng do Shop Pay cung cấp, hãy tham khảo phần Hướng dẫn xây dựng thương hiệu và các tài sản có thể tải xuống của Shop Pay. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Buy with Shop Pay Thành phần web, kết xuất nút Shop Pay chứa nội dung của liên kết cố định của giỏ hàng.

Thêm mã giảm giá vào liên kết cố định của giỏ hàng

Bạn có thể thêm ưu đãi giảm giá vào trang thanh toán bằng cách thêm discount=CODE vào cuối liên kết cố định của giỏ hàng. Ví dụ: Nếu mã giảm giá của bạn có tiêu đề 15off, hãy thêm discount=15off vào cuối liên kết. Ưu đãi giảm giá được áp dụng khi khách hàng thanh toán qua liên kết này.

Chuyển hướng khách hàng đến trang giỏ hàng

Bạn có thể chuyển hướng khách hàng đến trang giỏ hàng trên cửa hàng trực tuyến thay vì trang thanh toán bằng cách thêm storefront=true vào cuối liên kết cố định của giỏ hàng. Điều này cho phép khách hàng xem lại giỏ hàng trước khi tiếp tục thanh toán.

Ví dụ về liên kết cố định của giỏ hàng

Liên kết cố định của giỏ hàng chứa một mẫu mã sản phẩm

Liên kết cố định của giỏ hàng chứa một mẫu mã sẽ hiển thị giống ví dụ sau:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1

Liên kết cố định của giỏ hàng chứa nhiều mẫu mã sản phẩm

Liên kết cố định của giỏ hàng có nhiều mẫu mã và số lượng sẽ hiển thị giống ví dụ sau:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:3,31384149360662:1

Liên kết cố định của giỏ hàng do Shop Pay hỗ trợ

Liên kết cố định của giỏ hàng khởi tạo trang thanh toán do Shop Pay hỗ trợ sẽ hiển thị giống ví dụ sau:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1?payment=shop_pay

Liên kết cố định của giỏ hàng chứa mã giảm giá

Liên kết cố định của giỏ hàng do Shop Pay hỗ trợ bao gồm mã giảm giá 15off sẽ hiển thị giống ví dụ sau:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1?payment=shop_pay&discount=15off

Liên kết cố định của giỏ hàng tới trang giỏ hàng

Liên kết cố định của giỏ hàng chuyến hướng khách hàng đến giỏ hàng đã điền thay vì trang thanh toán sẽ hiển thị giống ví dụ sau:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1?storefront=true

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí