Hồ sơ đăng tải kết hợp

Dùng ứng dụng Combined Listings để kết hợp nhiều sản phẩm thành một sản phẩm đăng tải nâng cao trong cửa hàng trực tuyến.

Hồ sơ đăng tải kết hợp là loại sản phẩm đặc biệt được tạo bằng cách liên kết các sản phẩm riêng biệt trong cửa hàng vào một sản phẩm đăng tải duy nhất. Các sản phẩm trong hồ sơ đăng tải kết hợp được kết nối với nhau theo một tùy chọn chung, ví dụ như màu sắc, model hoặc kích thước. Các sản phẩm trong hồ sơ đăng tải kết hợp hiển thị dưới dạng mẫu mã trên cửa hàng trực tuyến nhưng có thể chứa chi tiết sản phẩm bổ sung thường không hiển thị ở cấp độ mẫu mã, ví dụ như tiêu đề, mô tả, URL duy nhất hoặc thư viện hình ảnh.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí