Tìm kiếm sản phẩm và lọc danh sách sản phẩm

Tất cả sản phẩm được liệt kê trong vùng Sản phẩm trong Shopify. 50 sản phẩm được liệt kê ở mỗi trang. Để tổ chức danh sách sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm trong danh sách dài nhiều trang, bạn có thể sắp xếp, tìm kiếm và lọc danh sách.

Theo mặc định, danh sách sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái (từ A đến Z) theo tên sản phẩm.

Cách sản phẩm được sắp xếp hoặc lọc trong vùng Sản phẩm của trang quản trị không ảnh hưởng đến cách sản phẩm hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn muốn thay đổi cách sản phẩm hiển thị đối với khách hàng trên cửa hàng trực tuyến, hãy thay đổi thứ tự sắp xếp các sản phẩm trong bộ sưu tập.

Sắp xếp danh sách sản phẩm

Bạn có thể sắp xếp danh sách sản phẩm bằng các tùy chọn sắp xếp sau:

 • tiêu đề sản phẩm
 • ngày tạo
 • ngày cập nhật
 • hàng trong kho
 • danh mục sản phẩm
 • loại sản phẩm
 • nhà cung cấp
 • thứ tự bảng chữ cái

Việc sắp xếp tác động đến thứ tự của sản phẩm trên trang quản trị Shopify, nhưng không ảnh hưởng đến cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể sắp xếp danh sách sản phẩm để giúp tìm sản phẩm bạn cần cập nhật hoặc đánh giá. Ví dụ: Để xem sản phẩm nào sắp hết hàng, bạn có thể sắp xếp danh sách sản phẩm theo hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào nút sắp xếp.

 3. Chọn tùy chọn sắp xếp.

Lọc danh sách sản phẩm

Theo mặc định, tất cả sản phẩm của bạn được liệt kê trong khu vực Sản phẩm. Bạn có thể lọc danh sách này để hiển thị tập hợp con của các sản phẩm.

Lọc danh sách sản phẩm có thể giúp bạn tìm thấy sản phẩm cụ thể cần chỉnh sửa, xem lại hoặc cập nhật. Có các tùy chọn lọc sau:

 • Nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị những sản phẩm từ nhà cung cấp sản phẩm được chọn.
 • Được gắn thẻ - Hiển thị những sản phẩm được gắn thẻ với giá trị cụ thể.
 • Trạng thái - Hiển thị sản phẩm có trạng thái đã lưu trữ, đang hoạt động hoặc nháp.
 • Tạm ngưng - Hiển thị sản phẩm có trạng thái tạm ngưng hoặc đang chờ tạm ngưng.
 • Kênh bán hàng - Hiển thị các sản phẩm được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi kênh bán hàng.
 • Thị trường - Hiển thị các sản phẩm được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi thị trường.
 • Danh mục B2B - Hiển thị các sản phẩm được thêm vào hoặc bỏ khỏi danh mục B2B.
 • Danh mục sản phẩm - Hiển thị sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm tiêu chuẩn đã chọn.
 • Loại sản phẩm - Hiển thị những sản phẩm thuộc loại sản phẩm được chọn.
 • Bộ sưu tập - Hiển thị những sản phẩm có trong một bộ sưu tập.
 • Lỗi đăng - Nếu bạn sử dụng những kênh bán hàng không phải Cửa hàng trực tuyến thì bộ lọc này sẽ hiển thị những sản phẩm có lỗi đăng trên kênh bán hàng bạn chọn.
 • Thẻ quà tặng - Hiển thị sản phẩm thẻ quà tặng có sẵn cho cửa hàng.
 • Trường thông tin bổ sung - Hiển thị sản phẩm có giá trị trường thông tin bổ sung cụ thể. Để sử dụng tính năng này, bạn phải kích hoạt Sử dụng làm bộ lọc trên trang quản trị trong định nghĩa trường thông tin bổ sung.
 • Tiêu đề - Hiển thị sản phẩm có tiêu đề khớp với văn bản nhập vào thanh tìm kiếm.

Ví dụ: nếu bạn bán quần áo và muốn xem danh sách chỉ bao gồm áo phông, bạn có thể lọc theo loại sản phẩm T-shirt. Khi đó, chỉ những sản phẩm loại đó mới hiển thị trên danh sách sản phẩm, giúp bạn dễ dàng đánh giá và cập nhật tập hợp con của sản phẩm.

Nếu bạn thêm nhiều bộ lọc thì chỉ những sản phẩm khớp với tất cả điều kiện mới hiển thị.

Nếu bạn có sản phẩm cần lưu tâm đến các vấn đề liên quan đến sự tuân thủ, chế độ xem Sản phẩm bị tạm ngưng được lọc sẵn tự động sẽ hiển thị.

Tìm sản phẩm

Truy vấn tìm kiếm cho sản phẩm

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm bằng truy vấn tìm kiếm để cải thiện độ chính xác của kết quả tìm kiếm.

Tham khảo Cú pháp tìm kiếm trên Shopify.dev để tìm hiểu thêm về truy vấn và cách sử dụng.

Tìm kiếm sản phẩm theo tiêu đề

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo tiêu đề. Nhập title:[search-term] vào thanh tìm kiếm và thay thế [search-term] bằng tiêu đề sản phẩm. Ví dụ: Nếu bạn biết chính xác tiêu đề sản phẩm cần tìm, ví dụ như Pitcher, thì bạn có thể tìm title:Pitcher.

Để tìm mặt hàng có tiêu đề bao gồm từ hoodie, hãy tìm kiếm title:hoodie*. Các tìm kiếm theo phần của cụm từ cần có biểu tượng dấu hoa thị * ở cuối tiêu đề sản phẩm bạn đang tìm kiếm.

Tìm kiếm sản phẩm sử dụng trường thông tin bổ sung cụ thể

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo trường thông tin bổ sung. Trong ví dụ này, bạn có một trường thông tin bổ sung cho sản phẩm có định nghĩa chất liệu tùy chỉnh đã kích hoạt Sử dụng làm bộ lọc trên trang quản trị. Giá trị trường thông tin bổ sung cho sản phẩm là silk.

Để tìm kiếm sản phẩm sử dụng giá trị trường thông tin bổ sung silk, hãy giới hạn kết quả về sản phẩm, sau đó tìm kiếm:

metafields.custom.material:silk

Tìm hiểu thêm về trường thông tin bổ sung.

Tìm kiếm thẻ sản phẩm

Để hiển thị sản phẩm được gắn thẻ new, tìm kiếm:

tag:new

Tuy nhiên, nếu từ trong thẻ sản phẩm được dùng trong các thẻ khác, chẳng hạn như New Zealand, bạn cần loại trừ kết quả cho các thẻ khác đó. Giới hạn kết quả về sản phẩm, rồi tìm kiếm:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

Lưu tìm kiếm sản phẩm hoặc danh sách sản phẩm đã lọc

Sau khi tìm kiếm hoặc lọc sản phẩm, bạn có thể lưu tìm kiếm hoặc bộ lọc để có thể sử dụng lại sau này.

Sau khi thiết lập bộ lọc hoặc tìm kiếm từ, nhấp vào Lưu thành để đặt tên cho tìm kiếm rồi nhấp vào Lưu chế độ xem.

Tìm kiếm được lưu dưới dạng tab trên trang Sản phẩm trên máy tính để bàn và màn hình sản phẩm trong ứng dụng.

Lần tới, khi bạn muốn tìm các sản phẩm khớp với từ tìm kiếm hoặc bộ lọc tương tự, hãy nhấp hoặc chạm vào tab có nhãn tên tìm kiếm. Danh sách sản phẩm sẽ cập nhật tập hợp con của sản phẩm ngay lập tức.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí