Tìm kiếm sản phẩm và lọc danh sách sản phẩm

Tất cả sản phẩm được liệt kê trong vùng Sản phẩm trong Shopify. 50 sản phẩm được liệt kê ở mỗi trang. Để tổ chức danh sách sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm trong danh sách dài nhiều trang, bạn có thể sắp xếp, tìm kiếm và lọc danh sách.

Theo mặc định, danh sách sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái (từ A đến Z) theo tên sản phẩm.

Cách sản phẩm được sắp xếp hoặc lọc trong vùng Sản phẩm của trang quản trị không ảnh hưởng đến cách sản phẩm hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn muốn thay đổi cách sản phẩm hiển thị đối với khách hàng trên cửa hàng trực tuyến, hãy thay đổi thứ tự sắp xếp các sản phẩm trong bộ sưu tập.

Sắp xếp danh sách sản phẩm

Bạn có thể sắp xếp danh sách sản phẩm bằng các tùy chọn sắp xếp sau:

 • tiêu đề sản phẩm
 • ngày tạo
 • ngày cập nhật
 • hàng trong kho
 • loại sản phẩm

Việc sắp xếp ảnh hưởng đến thứ tự của các sản phẩm trong trang quản trị Shopify, nhưng không ảnh hưởng trong cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể sắp xếp danh sách sản phẩm để giúp tìm sản phẩm bạn cần cập nhật hoặc đánh giá. Ví dụ: để xem sản phẩm nào sắp hết hàng, bạn có thể sắp xếp danh sách sản phẩm theo hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

 2. Nhấp vào Sort (Sắp xếp), sau đó chọn một tùy chọn sắp xếp.

Lọc danh sách sản phẩm

Theo mặc định, tất cả sản phẩm của bạn được liệt kê trong khu vực Sản phẩm. Bạn có thể lọc danh sách này để hiển thị tập hợp con của các sản phẩm.

Lọc danh sách sản phẩm có thể giúp bạn tìm thấy sản phẩm cụ thể cần chỉnh sửa, xem lại hoặc cập nhật. Có các tùy chọn lọc sau:

 • Nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị những sản phẩm từ nhà cung cấp sản phẩm được chọn.
 • Tình trạng còn hàng - Hiển thị những sản phẩm còn hàng trên kênh bán hàng.
 • Trạng thái - Hiển thị sản phẩm có trạng thái đã lưu trữ, đang hoạt động hoặc nháp.
 • Được gắn thẻ - Hiển thị những sản phẩm được gắn thẻ với giá trị cụ thể.
 • Loại sản phẩm - Hiển thị những sản phẩm thuộc loại sản phẩm được chọn.
 • Bộ sưu tập - Hiển thị những sản phẩm có trong bộ sưu tập. Sau khi chọn bộ lọc cho bộ sưu tập, bạn không thể tìm kiếm, thêm bộ lọc khác hoặc sắp xếp theo hàng trong kho. Nếu bạn đang sử dụng tìm kiếm hoặc đã chọn bộ lọc khác, tùy chọn lọc theo bộ sưu tập sẽ bị tắt.
 • Lỗi đăng - Nếu bạn sử dụng những kênh bán hàng không phải Cửa hàng trực tuyến, bộ lọc này hiển thị những sản phẩm có lỗi đăng trên kênh bán hàng bạn chọn.
 • Thẻ quà tặng - Hiển thị sản phẩm thẻ quà tặng có sẵn cho cửa hàng.

Ví dụ: nếu bạn bán quần áo và muốn xem danh sách chỉ bao gồm áo phông, bạn có thể lọc theo loại sản phẩm T-shirt. Khi đó, chỉ những sản phẩm loại đó mới hiển thị trên danh sách sản phẩm, giúp bạn dễ dàng đánh giá và cập nhật tập hợp con của sản phẩm.

Nếu bạn thêm nhiều bộ lọc, chỉ những sản phẩm khớp toàn bộ điều kiện mới được hiển thị.

Tìm sản phẩm

Lưu tìm kiếm sản phẩm hoặc danh sách sản phẩm đã lọc

Sau khi tìm kiếm hoặc lọc sản phẩm, bạn có thể lưu tìm kiếm hoặc bộ lọc để có thể dễ dàng sử dụng lại sau này.

Sau khi bạn thiết lập bộ lọc hoặc tìm kiếm từ, nhấp vào Save search (Lưu tìm kiếm) và đặt tên cho tìm kiếm.

Tìm kiếm được lưu dưới dạng tab trên trang Sản phẩm trên máy tính để bàn và màn hình sản phẩm trong ứng dụng.

Lần tới, khi bạn muốn tìm các sản phẩm khớp với từ tìm kiếm hoặc bộ lọc tương tự, nhấp vào tab có nhãn tên tìm kiếm. Danh sách sản phẩm sẽ cập nhật tập hợp con của sản phẩm ngay lập tức.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí