Thông tin chi tiết về sản phẩm

Thông tin chi tiết về sản phẩm cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu suất của sản phẩm trong 90 ngày gần nhất. Mục này có thể giúp bạn tìm hiểu về người mua sản phẩm cụ thể, cách khách hàng tìm đến cửa hàng và doanh số của sản phẩm theo thời gian.

Xem thông tin chuyên sâu về sản phẩm

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm.

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

  2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn xem.

  3. Trên trang chi tiết sản phẩm trong phần Thông tin chi tiết, nhấp vào View details (Xem chi tiết).

Với mỗi sản phẩm, thông tin chuyên sâu về sản phẩm sẽ hiển thị:

Mô tả mục Thông tin chuyên sâu
Mục Định nghĩa
Doanh thu thực Lấy đơn giá sản phẩm nhân với tổng số đơn vị đã bán, trừ ưu đãi giảm giá và đơn hàng trả lại sẽ được doanh thu thực so với giai đoạn 90 ngày trước đó.
Doanh thu thực theo thời gian Bản kê chi tiết bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thực. Doanh thu thực được tính bằng cách lấy tổng doanh số trừ đi các ưu đã giảm giá và đơn hàng trả lại.
Doanh thu thực theo kênh Các kênh bán hàng đã tạo ra doanh thu thực nhiều nhất của sản phẩm này.
Các đơn vị thuần được bán theo nguồn lưu lượng truy cập Các nguồn lưu lượng truy cập mang khách hàng đến với cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ cho biết những đơn vị nào được bán nhiều nhất, giá trị âm có thể hiển thị khi số lượng mặt hàng trả lại nhiều hơn số lượng mặt hàng đã bán.
Khách hàng Số khách hàng đã mua từ cửa hàng của bạn lần đầu tiên so với số khách hàng đã mua ít nhất một lần.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí