Tạo và sửa đổi bộ sưu tập tự động

Tạo bộ sưu tập tự động liên quan đến việc thiết lập điều kiện cho phù hợp với sản phẩm bạn muốn có trong bộ sưu tập. Bạn cũng có thể áp dụng thứ tự sắp xếp và các chi tiết khác. Bạn có thể tạo đến 5.000 bộ sưu tập tự động.

Bộ sưu tập có thể có tối đa 60 điều kiện.

Nếu bạn đã có một bộ sưu tập có hơn 60 điều kiện, bạn vẫn được tiếp tục sử dụng bộ sưu tập này. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các điều kiện hiện tại của bộ sưu tập nhưng không thể thêm điều kiện khi đã vượt quá giới hạn.

Trước khi cập nhật bộ sưu tập, bạn có thể xem lại đầu trang để đảm bảo không có nhân viên nào khác đang thực hiện thay đổi với bộ sưu tập đó.

Tạo bộ sưu tập tự động

Nếu không muốn đăng bộ sưu tập ngay khi tạo, bạn có thể đặt ngày cụ thể để đăng bộ sưu tập lên cửa hàng trực tuyến. Tìm hiểu thêm về đăng trong tương lai.

Bạn có thể tạo đến 5.000 bộ sưu tập tự động.

Các bước thực hiện:

Thêm điều kiện lựa chọn đối với bộ sưu tập tự động

Khi tạo một bộ sưu tập tự động, bạn có thể thêm một hoặc nhiều điều kiện cho bộ sưu tập tự động thông qua mục Điều kiện. Mục đó cũng sẽ hiển thị mọi điều kiện bạn đã thêm vào bộ sưu tập.

Để biết thêm thông tin về điều kiện, tham khảo Điều kiện cho bộ sưu tập tự động.

Các bước thực hiện:

Thay đổi ngày đăng bộ sưu tập

Bạn có thể đặt ngày đăng cụ thể để bộ sưu tập xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

  2. Nhấp vào một bộ sưu tập.

  3. Trong mục Kênh bán hàng, nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến.

  4. Đặt ngày và giờ bạn muốn đăng bộ sưu tập.

  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi nội dung của bộ sưu tập tự động

Bạn có thể thay đổi nội dung của bộ sưu tập tự động bằng cách chỉnh sửa điều kiện hoặc chỉnh sửa sản phẩm để không đáp ứng các điều kiện.

Các bước thực hiện:

Thay thế bộ sưu tập thủ công bằng bộ sưu tập tự động

Bạn không thể thay đổi bộ sưu tập thủ công thành bộ sưu tập tự động, nhưng bạn có thể tạo bộ sưu tập tự động mới để thay thế bộ sưu tập thủ công hiện có.

Các bước thực hiện:

  1. Thêm thẻ cho tất cả sản phẩm trong bộ sưu tập thủ công.
  2. Tạo bộ sưu tập tự động mới và đặt thẻ làm điều kiện.
  3. Sau khi thiết lập bộ sưu tập tự động, bạn có thể xóa bộ sưu tập thủ công ban đầu.

Xóa điều kiện

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí