Quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm

Nếu sử dụng ứng dụng thực hiện đơn hàng cho phép tính năng quản lý hàng trong kho tại nhiều địa điểm, bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt cho sản phẩm lưu kho tại địa điểm cửa hàng để cập nhật số lượng hàng trong kho.

Quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm hoặc ứng dụng thực hiện

Bạn có thể quản lý hàng trong kho của sản phẩm từ nhiều địa điểm, trong đó bao gồm ít nhất một địa điểm cửa hàng cũng như ít nhất một ứng dụng thực hiện đơn hàng đã bật tính năng quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm.

Tính năng quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm cho phép bạn quản lý lượng nhỏ hàng trong kho của một sản phẩm tại các địa điểm cửa hàng trong khi lượng nhỏ hàng trong kho khác sẽ do ứng dụng thực hiện quản lý. Ứng dụng thực hiện đơn hàng có thể bao gồm ứng dụng bán hàng trung gian, dịch vụ kho vận và dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn. Ví dụ: Một ứng dụng có thể là kho hàng thay bạn thực hiện đơn hàng.

Khi quản lý hàng trong kho của cửa hàng từ nhiều địa điểm, bạn cần thiết lập sao cho hàng trong kho của sản phẩm được lưu tại Nhiều địa điểm, từ đó cập nhật số lượng hàng trong kho trong các trường hợp sau đây:

  • Sản phẩm được lưu kho tại nhiều địa điểm cửa hàng.
  • Sản phẩm được lưu kho tại ít nhất một địa điểm cửa hàng và một lượng nhỏ hàng trong kho được quản lý bởi một hoặc nhiều ứng dụng thực hiện đơn hàng cho phép tính năng quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm.

Bạn có thể quản lý số lượng hàng trong kho tại nhiều địa điểm từ trang chi tiết sản phẩm hoặc chi tiết mẫu mã.

Các bước thực hiện

  1. Trong trang Sản phẩm, chọn một sản phẩm.
  2. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, hãy chọn một mẫu mã.
  3. Trong mục Hàng trong kho, đảm bảo đã chọn Nhiều địa điểm trong danh sách Hàng trong kho sẽ được lưu tại.
  4. Nếu muốn thêm hoặc xóa địa điểm, bạn nhấp vào Chỉnh sửa địa điểm và tích chọn hoặc bỏ chọn địa điểm trong danh sách, rồi nhấp vào Lưu.
  5. Nếu muốn cập nhật số lượng hàng trong kho tại một địa điểm, bạn nhấp vào số lượng được liệt kê trong mục Có sẵn để điều chỉnh hoặc đặt số lượng, rồi nhấp vào Lưu.
  6. Nếu muốn bật tính năng theo dõi đối với sản phẩm hoặc mẫu mã, hãy tích chọn Theo dõi số lượng.
  7. Nếu đã thực hiện thay đổi, bạn nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí