Đợt chuyển hàng trong kho

Bạn có thể sử dụng đợt chuyển để ghi chép, theo dõi và nhận hàng chuẩn bị nhập kho từ đơn vị cung ứng hoặc giữa các địa điểm cửa hàng đã thiết lập. Thông qua các đợt chuyển, bạn có thể quản lý hàng trong kho của mình theo nhiều cách:

  • Bạn có thể ghi chép hàng chuẩn bị nhập kho sau khi gửi và xác nhận đơn đặt hàng (PO) với đơn vị cung ứng.
  • Bạn có thể theo dõi hàng trong kho khi chuyển hàng giữa nhiều địa điểm.
  • Bạn có thể cho biết đã nhận đầy đủ hoặc một phần hàng trong kho, điều này cho phép bạn xử lý hàng trong kho theo tốc độ của mình.
  • Kho sản phẩm của bạn được cập nhật tự động sau khi bạn nhận được các mặt hàng trong đợt chuyển.
  • Bạn có thể xem số lượng mặt hàng chuẩn bị nhập kho và ngày tới dự kiến ngay trong thông tin chi tiết của sản phẩm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí