Nhận đợt chuyển hàng trong kho

Khi nhận được hàng trong kho, bạn có thể sử dụng một đợt chuyển để đảm bảo đã nhận được mọi thứ như mong đợi. Ở đây, nhận hàng nghĩa là bạn nhận được mặt hàng, đánh giá mặt hàng đó và quyết định xem nên chấp nhận hay từ chối mặt hàng.

Khi bạn chấp nhận mặt hàng trong đợt chuyển, số mặt hàng trên trang Kho hàng sẽ được cập nhật. Khi bạn từ chối mặt hàng trong đợt chuyển, chẳng hạn như vì mặt hàng bị hư hại, số lượng hàng tồn kho của bạn sẽ không thay đổi.

Đảm bảo rằng bạn đã bật theo dõi hàng tồn kho đối với sản phẩm và mẫu mã.

Nếu bạn nhận thêm mặt hàng từ địa điểm nơi gửi và mặt hàng này không được tính cho đợt chuyển này, bạn có thể chỉ định số lượng mặt hàng lớn hơn trong cột Chấp nhận.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí