Theo dõi và điều chỉnh hàng trong kho

Xem hàng trong kho của sản phẩm trên trang Sản phẩm

Bạn có thể xem kho hàng sản phẩm trên trang Sản phẩm, trang sẽ hiển thị số liệu kiểm kê tổng hợp cho tất cả mẫu mã của từng sản phẩm.

Bạn có thể tìm kiếm, lọc và lưu chế độ xem mới cho nhu cầu đối với hàng trong kho của bạn. Tìm hiểu thêm về tìm kiếm và lọc trên trang Sản phẩm.

Xem hàng trong kho của sản phẩm trên trang Hàng trong kho

Bạn có thể xem số lượng hàng trong kho của các mẫu mã sản phẩm trên trang Hàng trong kho. Trên trang Hàng trong kho, bạn có thể tìm kiếm mẫu mã, lọc hoặc sắp xếp theo các tiêu chí khác nhau, thay đổi thứ tự sắp xếp cũng như tạo, chỉnh sửa và xóa chế độ xem. Bạn cũng có thể gắn thẻ cho sản phẩm để hỗ trợ quản lý hàng tồn kho.

Trang Hàng trong kho hiển thị trạng thái hàng trong kho của từng sản phẩm tại một địa điểm duy nhất. Bạn có thể thay đổi địa điểm bằng menu thả xuống bên cạnh tên địa điểm.

Hiển thị, ẩn và sắp xếp lại cột

Để tối ưu hóa từng chế độ xem hàng trong kho, bạn có thể hiển thị, ẩn và sắp xếp lại các cột. Ví dụ: Bạn có thể ẩn cột Còn trong kho trong trường hợp bạn không muốn xem hàng Còn trong kho. Bạn có thể sắp xếp lại và ẩn bất kỳ cột nào trừ cột Sản phẩm. Cột Sản phẩm luôn hiển thị đầu tiên trong bảng.

Bạn có thể tạo chế độ xem mới bằng cách nhấp vào biểu tượng +. Trong hộp thoại, nhập Tên rồi nhấp vào Tạo chế độ xem. Bạn cũng có thể tạo chế độ xem mới hoặc cập nhật chế độ xem hiện tại bằng bộ lọc. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc, sau đó nhấp vào Lưu hoặc Lưu thành. Đối với chế độ xem mới, nhập tên vào trường Tên và nhấp vào Lưu để lưu chế độ xem. Trước hoặc sau khi tạo chế độ xem có bộ lọc, bạn có thể chỉnh sửa cột. Ví dụ: Bạn có thể tạo chế độ xem trong đó bộ lọc hiển thị hàng lưu kho có ít hơn 10 đơn vị sẵn hàng và chỉ hiển thị các cột Sản phẩmCó sẵn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào tab chế độ xem đã lưu mà bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cột.
 4. Nhấp vào biểu tượng Ẩn hoặc Xem trên mỗi cột để ẩn hoặc hiển thị cột hoặc nhấp và kéo các cột để sắp xếp lại chúng.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi chế độ xem hàng trong kho

Bạn có thể lưu thay đổi đối với mọi chế độ xem, ngoại trừ chế độ xem Tất cả. Bạn chỉ có thể tùy chỉnh thứ tự cột trên chế độ xem Tất cả.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào tab chế độ xem đã lưu mà bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm và lọc để thực hiện thay đổi đối với bộ lọc hoặc thứ tự sắp xếp.
 4. Để thay đổi thứ tự sắp xếp, nhấp vào biểu tượng Sort hoặc nhấp vào tiêu đề cột.
 5. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cột để thay đổi thứ tự cột.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Đổi tên chế độ xem

Không thể đổi tên chế độ xem Tất cả.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào tab có chế độ xem bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Bên cạnh tên chế độ xem, nhấp vào mũi tên xuống rồi nhấp vào Đổi tên chế độ xem.
 4. Nhập tên mới vào trường Tên của hộp thoại.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa chế độ xem

Không thể hoàn tác thao tác xóa chế độ xem. Nếu xóa chế độ xem do nhầm lẫn thì bạn cần tạo chế độ xem mới khớp với chế độ xem đã xóa.

Không thể xóa chế độ xem Tất cả.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào tab có chế độ xem bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Bên cạnh tên chế độ xem, nhấp vào mũi tên xuống, sau đó nhấp vào Xóa chế độ xem.
 4. Trong hộp thoại, nhấp vào Xóa chế độ xem.

Điều chỉnh số lượng hàng Còn trong kho và Có sẵn

Bạn có thể thay đổi số lượng sản phẩm Còn trong kho và Có sẵn theo những cách sau:

Bạn cũng có thể sử dụng máy quét mã vạch hàng trong kho trên thiết bị di động để thêm mã vạch cho sản phẩm.

Nếu theo dõi số lượng hàng tồn kho của sản phẩm bằng ứng dụng kho hàng, số lượng sản phẩm sẽ chỉ được phân bổ cho địa điểm của ứng dụng đó. Bạn có thể thay đổi địa điểm được chỉ định sản phẩm.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa hàng trong kho có sẵn tại mỗi địa điểm ngay trên trang chi tiết sản phẩm bằng cách sử dụng tùy chọn tìm kiếm và bộ lọc để lọc theo địa điểm.

Khi bạn có nhiều địa điểm, bộ lọc địa điểm sẽ xuất hiện trong trang quản trị Shopify trên các trang và mục áp dụng, ví dụ như trang Đơn hàng và trang Hàng trong kho. Khi bạn chọn một địa điểm trong bộ lọc, trang sẽ giữ lựa chọn của bạn đến khi bạn đổi ý. Địa điểm đã chọn cho trang được lưu trong cookie của một trình duyệt nên sẽ không thống nhất nếu có nhiều thiết bị hay trình duyệt.

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho

Sau khi cập nhật số lượng hàng trong kho, bạn có thể tìm thấy lịch sử điều chỉnh này và các điều chỉnh cách đây tối đa 90 ngày trước bằng cách xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm hoặc mẫu mã.

Trên trang Lịch sử điều chỉnh, bạn cũng có thể xem lại các điều chỉnh được thực hiện bởi ứng dụng bên thứ ba hoặc bởi các quy trình diễn ra tự động trong Shopify.

Tìm hiểu thêm về xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho.

Điều chỉnh số lượng hàng trong kho Không sẵn hàng

Bạn có thể thay đổi số lượng sản phẩm Không sẵn hàng bằng những cách sau:

 • thêm hàng trong kho mới là Không sẵn hàng
 • chuyển hàng trong kho từ Có sẵn thành Không sẵn hàng
 • chuyển hàng trong kho từ Không sẵn hàng thành Có sẵn
 • xóa hàng trong kho từ Không sẵn hàng

Hàng trong kho không sẵn hàng có thể có các trạng thái sau:

 • Bị hư hại: Hàng còn trong kho nhưng không có sẵn vì bị hư hại.
 • Kiểm soát chất lượng: Hàng còn trong kho nhưng cần được kiểm tra vì mục đích chất lượng trước khi chuyển thành có sẵn để bán.
 • Hàng tồn kho an toàn: Hàng còn trong kho nhưng đang được cố ý giữ lại trước khi chuyển thành có sẵn để bán.
 • Khác: Hàng còn trong kho nhưng không có sẵn vì lý do bạn đã xác định.

Bạn cũng có thể sử dụng máy quét mã vạch hàng trong kho trên thiết bị di động để thêm mã vạch cho sản phẩm.

Nếu theo dõi số lượng hàng tồn kho của sản phẩm bằng ứng dụng kho hàng, số lượng sản phẩm sẽ chỉ được phân bổ cho địa điểm của ứng dụng đó. Bạn có thể thay đổi địa điểm được chỉ định sản phẩm.

Khi bạn có nhiều địa điểm, bộ lọc địa điểm sẽ xuất hiện trong trang quản trị Shopify trên các trang và mục áp dụng, ví dụ như trang Đơn hàng và trang Hàng trong kho. Khi bạn chọn một địa điểm trong bộ lọc, trang sẽ giữ lựa chọn của bạn đến khi bạn đổi ý. Địa điểm đã chọn cho trang được lưu trong cookie của một trình duyệt nên sẽ không thống nhất nếu có nhiều thiết bị hay trình duyệt.

Thêm Hàng trong kho không sẵn hàng mới

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào giá trị Không sẵn hàng của mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào giá trị bên cạnh Bị hư hại, Kiểm soát chất lượng, Hàng tồn kho an toàn hoặc Khác mà bạn muốn thêm hàng trong kho.
 4. Nhấp vào Thêm vào hàng trong kho.
 5. Nhập số lượng bạn muốn thêm vào Không sẵn hàng. Số lượng hàng Còn trong kho cũng sẽ tăng theo số lượng này.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Chuyển hàng trong kho từ Có sẵn thành Không sẵn hàng

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào biểu tượng điều chỉnh trong cột Có sẵn của mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chọn Chuyển vào Không sẵn hàng trong menu thả xuống.
 4. Nhập số lượng bạn muốn chuyển vào Không sẵn hàng.
 5. Chọn một lý do để di chuyển hàng trong kho sang Không sẵn hàng trong menu thả xuống.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Chuyển hàng trong kho từ Không sẵn hàng thành Có sẵn

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào giá trị Không sẵn hàng của mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào giá trị bên cạnh Bị hư hại, Kiểm soát chất lượng, Hàng tồn kho an toàn hoặc Khác mà bạn muốn chuyển hàng trong kho.
 4. Nhấp vào Chuyển vào Có sẵn.
 5. Nhập số lượng bạn muốn chuyển vào Có sẵn.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa hàng trong kho khỏi Không sẵn hàng

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào giá trị Không sẵn hàng của mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào giá trị bên cạnh Bị hư hại, Kiểm soát chất lượng, Hàng tồn kho an toàn hoặc Khác mà bạn muốn xóa hàng trong kho.
 4. Nhấp vào Xóa khỏi hàng trong kho.
 5. Nhập số lượng bạn muốn xóa khỏi Không sẵn hàng. Số lượng hàng Còn trong kho cũng sẽ giảm theo số lượng này.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi cập nhật số lượng hàng trong kho, bạn có thể tìm thấy lịch sử điều chỉnh này và các điều chỉnh cách đây tối đa 90 ngày trước bằng cách xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm hoặc mẫu mã.

Trên trang Lịch sử điều chỉnh, bạn cũng có thể xem lại các điều chỉnh được thực hiện bởi ứng dụng bên thứ ba hoặc bởi các quy trình diễn ra tự động trong Shopify.

Tìm hiểu thêm về xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí