Theo dõi và điều chỉnh hàng trong kho

Xem kho hàng sản phẩm

Bạn có thể xem kho hàng sản phẩm trên trang Sản phẩm, trang sẽ hiển thị số liệu kiểm kê tổng hợp cho tất cả mẫu mã của từng sản phẩm.

Bạn có thể xem số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm trên trang Hàng trong kho. Trên trang Hàng trong kho, bạn có thể tìm kiếm mẫu mã hoặc lọc theo Tình trạng còn hàng, Loại sản phẩm, Nhà cung cấp sản phẩm, Số lượng hàng trong kho hoặc Được gắn thẻ. Bạn cũng có thể thêm thẻ cho sản phẩm để hỗ trợ quản lý hàng tồn kho.

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho

Bạn có thể thay đổi số lượng hàng tồn kho hiện có của sản phẩm bằng những cách sau:

Nếu bạn quản lý hàng lưu kho tại nhiều địa điểm thì bạn có thể thay đổi số lượng hàng tồn kho theo địa điểm.

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho cho sản phẩm không có mẫu mã

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho cho sản phẩm có nhiều mẫu mã

Xem lịch sử kiểm kê sản phẩm

Nếu đang sử dụng Shopify để theo dõi hàng trong kho của sản phẩm, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm đó. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể xem lịch sử kiểm kê của từng mẫu mã được theo dõi nhưng bạn không thể xem cùng lúc lịch sử kiểm kê của tất cả các mẫu mã.

Bạn chỉ có thể xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm hoặc mẫu mã trong 90 ngày gần nhất.

Khi xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm hoặc mẫu mã, bạn sẽ thấy các thông tin sau về điều chỉnh hàng tồn kho:

  • Ngày - ngày thực hiện mỗi lần điều chỉnh
  • Sự kiện - sự kiện dẫn đến điều chỉnh, ví dụ như đợt chuyển hoặc đơn hàng
  • Người điều chỉnh - nhân viên thực hiện điều chỉnh
  • Điều chỉnh - thay đổi về số lượng điều chỉnh, số âm hoặc số dương
  • Số lượng - số lượng hàng tồn kho sau khi điều chỉnh

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí