Theo dõi và điều chỉnh hàng trong kho

Xem kho hàng sản phẩm

Bạn có thể xem kho hàng sản phẩm trên trang Sản phẩm, trang sẽ hiển thị số liệu kiểm kê tổng hợp cho tất cả mẫu mã của từng sản phẩm.

Bạn có thể xem số lượng kiểm kê của mẫu mã sản phẩm trên trang Hàng trong kho. Trên trang Hàng trong kho, bạn có thể tìm kiếm mẫu mã, lọc hoặc sắp xếp theo các tiêu chí khác nhau hoặc thay đổi thứ tự sắp xếp. Bạn cũng có thể thêm thẻ cho sản phẩm để hỗ trợ quản lý hàng tồn kho.

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho

Bạn có thể thay đổi số lượng hàng tồn kho hiện có của sản phẩm bằng những cách sau:

Bạn cũng có thể sử dụng máy quét mã vạch hàng trong kho trên thiết bị di động để thêm mã vạch cho sản phẩm.

Nếu theo dõi số lượng hàng tồn kho của sản phẩm bằng ứng dụng kho hàng, số lượng sản phẩm sẽ chỉ được phân bổ cho địa điểm của ứng dụng đó. Bạn có thể thay đổi địa điểm được chỉ định sản phẩm.

Khi bạn có nhiều địa điểm, bộ lọc địa điểm sẽ xuất hiện trong trang quản trị Shopify trên các trang và mục áp dụng, ví dụ như trang Đơn hàng và trang Hàng trong kho. Khi bạn chọn một địa điểm trong bộ lọc, trang sẽ giữ lựa chọn của bạn đến khi bạn đổi ý. Địa điểm đã chọn cho trang được lưu trong cookie của một trình duyệt nên sẽ không thống nhất nếu có nhiều thiết bị hay trình duyệt.

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho cho sản phẩm không có mẫu mã

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho của sản phẩm có mẫu mã cho một địa điểm duy nhất

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho của sản phẩm có mẫu mã cho nhiều địa điểm

Xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm

Nếu đang sử dụng Shopify để theo dõi hàng trong kho của sản phẩm, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm đó. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của từng mẫu mã được theo dõi nhưng bạn không thể xem cùng lúc lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của tất cả các mẫu mã.

Bạn chỉ có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm hoặc mẫu mã trong 90 ngày gần nhất.

Khi xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm hoặc mẫu mã, bạn sẽ thấy các thông tin sau về điều chỉnh hàng tồn kho:

  • Ngày - Ngày thực hiện mỗi lần điều chỉnh.
  • Hoạt động - Sự kiện dẫn đến điều chỉnh, ví dụ như đợt chuyển hoặc đơn hàng.
  • Người điều chỉnh - Nhân viên thực hiện điều chỉnh.
  • Có sẵn - Số lượng hàng tồn kho có sẵn sau khi điều chỉnh.
  • Đã có khách đặt - Số lượng đơn vị đã đặt hàng nhưng chưa được giao. Các đơn vị lưu kho thuộc đơn hàng nháp không được tính là đã có khách đặt cho đến khi đơn hàng nháp đó được đặt hàng.

Các bước thực hiện:

Lý do điều chỉnh hàng tồn kho

Khi điều chỉnh số lượng hàng tồn kho, bạn có thể chọn lý do điều chỉnh cho từng số lượng. Lý do điều chỉnh hàng tồn kho sẽ xuất hiện trong mục lịch sử điều chỉnh của cột Hoạt động.

Lý do điều chỉnh hàng tồn kho
Lý do điều chỉnh hàng tồn kho Sử dụng
Chỉnh sửa Tùy chọn mặc định nếu bạn không chọn tùy chọn nào khác. Sử dụng để sửa lỗi về hàng trong kho hoặc là lý do chung.
Số lượng Sử dụng sau khi tính hàng lưu kho thực tế và phát hiện có sự chênh lệch giữa số lượng hàng tồn kho thực tế và số lượng hàng tồn kho đã ghi nhận trước đó.
Bị hư hại Sử dụng để xóa hàng lưu kho bị hư hỏng.
Chỉnh sửa dữ liệu Đề cập đến hoạt động chỉnh sửa lỗi được thực hiện tự động. Lý do này ở chế độ chỉ đọc và không thể thay đổi trong trang quản trị Shopify.
Khuyến mãi hoặc quyên góp Sử dụng khi bạn điều chỉnh hàng trong kho do mặt hàng được sử dụng trong các chương trình khuyến mãi hoặc quyên góp.
Đã nhận Sử dụng khi thêm hàng trong kho mới để chỉ hàng lưu kho mới.
Hàng trả lại về kho Sử dụng để thêm mặt hàng bị trả lại về kho hàng có sẵn khi mặt hàng đó có thể bán lại.
Bị trộm cắp hoặc thất thoát Sử dụng khi bạn điều chỉnh hàng trong kho do trộm cắp hoặc bị mất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí