Xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho

Nếu đang sử dụng Shopify để theo dõi hàng trong kho của sản phẩm, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm đó. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của từng mẫu mã được theo dõi nhưng bạn không thể xem cùng lúc lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của tất cả các mẫu mã.

Bạn chỉ có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm hoặc mẫu mã trong 90 ngày gần nhất.

Khi xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm hoặc mẫu mã, bạn sẽ thấy các thông tin sau về điều chỉnh hàng tồn kho:

  • Ngày - Ngày thực hiện điều chỉnh.
  • Hoạt động - Sự kiện dẫn đến điều chỉnh, ví dụ như đợt chuyển hoặc đơn hàng. Nếu nhân viên thực hiện điều chỉnh thì tên của nhân viên đó sẽ được liệt kê.
  • Không sẵn hàng - Hàng trong kho hết hàng sau khi điều chỉnh.
  • Đã có khách đặt - Số lượng đơn vị đã đặt hàng nhưng chưa được giao. Các đơn vị lưu kho thuộc đơn hàng nháp không được tính là đã có khách đặt cho đến khi đơn hàng nháp đó được đặt hàng.
  • Có sẵn - Số lượng hàng tồn kho có sẵn sau khi điều chỉnh.
  • Còn trong kho - Hàng trong kho còn sẵn hàng sau khi điều chỉnh.

Các bước thực hiện:

Lý do điều chỉnh hàng tồn kho

Khi điều chỉnh số lượng hàng tồn kho Còn trong kho hoặc Có sẵn trên trang quản trị Shopify, bạn có thể chọn lý do điều chỉnh số lượng đó. Lý do điều chỉnh hàng tồn kho hiển thị trong lịch sử điều chỉnh, bên dưới cột Hoạt động, nhưng lý do bạn chọn và cách lý do hiển thị trên trang lịch sử điều chỉnh có thể sẽ khác một chút.

Bảng sau hiển thị từng lý do điều chỉnh mà bạn có thể chọn, lý do tương ứng sẽ hiển thị trên trang lịch sử điều chỉnh và mục đích sử dụng của từng lý do.

Lý do điều chỉnh hàng tồn kho
Lý do điều chỉnh hàng tồn kho Hoạt động của trang lịch sử điều chỉnh Sử dụng
Chỉnh sửa Điều chỉnh hàng trong kho Tùy chọn mặc định nếu bạn không chọn tùy chọn nào khác. Sử dụng để sửa lỗi về hàng trong kho hoặc là lý do chung.
Số lượng Đếm hàng trong kho theo cách thủ công Sử dụng sau khi tính hàng lưu kho thực tế và phát hiện có sự chênh lệch giữa số lượng hàng tồn kho thực tế và số lượng hàng tồn kho đã ghi nhận trước đó.
Bị hư hại Bị hư hại Sử dụng để xóa hàng lưu kho bị hư hỏng.
Khuyến mãi hoặc quyên góp Khuyến mãi hoặc quyên góp Sử dụng khi bạn điều chỉnh hàng trong kho do mặt hàng được sử dụng trong các chương trình khuyến mãi hoặc quyên góp.
Đã nhận Đã nhận hàng trong kho Sử dụng khi thêm hàng trong kho mới để chỉ hàng lưu kho mới.
Hàng trả lại về kho Đã trả mặt hàng về kho Sử dụng để thêm mặt hàng bị trả lại về kho hàng có sẵn khi mặt hàng đó có thể bán lại.
Bị trộm cắp hoặc thất thoát Bị trộm cắp hoặc thất thoát Sử dụng khi bạn điều chỉnh hàng trong kho do trộm cắp hoặc bị mất.

Hoạt động điều chỉnh hàng tồn kho của hệ thống

Trên trang lịch sử điều chỉnh, bạn có thể bắt gặp các hoạt động điều chỉnh không khớp với lý do tự chọn mà bạn hoặc nhân viên có thể chọn khi bạn điều chỉnh hàng trong kho theo cách thủ công. Shopify hoặc ứng dụng bên thứ ba có thể điều chỉnh hàng trong kho theo một số quy trình nhất định để đảm bảo cửa hàng của bạn có số lượng kiểm kê chính xác.

Ví dụ: Khi bạn đánh dấu hàng chuyển kho đang đến là đã nhận thì hàng trong kho sẽ tự động điều chỉnh và lịch sử điều chỉnh của những sản phẩm này sẽ hiển thị là Transfer created.

Bảng sau cho biết các lý do điều chỉnh tự động phổ biến nhất sẽ hiển thị trên trang lịch sử điều chỉnh cùng với lý do điều chỉnh được chọn thủ công.

Hoạt động điều chỉnh hàng tồn kho của hệ thống
Hoạt động của trang lịch sử điều chỉnh Sử dụng
Chỉnh sửa dữ liệu Nghĩa là thao tác sửa lỗi được thực hiện tự động.
Đã tạo đặt chỗ Nghĩa là mặt hàng bị tạm dừng hoặc để riêng cho đơn hàng nháp hoặc ứng dụng bên thứ ba và chuyển thành Không sẵn hàng trong số liệu kiểm kê.
Đã cập nhật đặt chỗ Cho biết nhân viên cửa hàng hoặc ứng dụng bên thứ ba đã cập nhật hàng trong kho Không sẵn hàng, ví dụ như do cập nhật đơn hàng nháp.
Đã xóa đặt chỗ Cho biết nhân viên cửa hàng hoặc ứng dụng bên thứ ba đã xóa hàng trong kho Không sẵn hàng. Khi bên thứ ba xóa lượt giữ lại hoặc khi đơn hàng nháp hết hạn, hàng trong kho liên quan sẽ quay về trạng thái Có sẵn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí