Trạng thái hàng trong kho

Để duy trì số lượng hàng tồn kho chính xác trên trang quản trị Shopify, sản phẩm được chỉ định trạng thái hàng trong kho. Trạng thái hàng trong kho sẽ xác định trạng thái của sản phẩm, bao gồm việc liệu sản phẩm có còn trong kho và có sẵn để mua, đã có khách đặt hàng, không sẵn hàng hoặc nằm trong lô hàng chuẩn bị nhập kho hay không. Hiểu rõ về trạng thái hàng trong kho giúp bạn có thông tin mới nhất về sản phẩm để có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất về đơn hàng và việc quản lý hàng tồn kho.

Trạng thái của các số lượng hiển thị trên trang Hàng trong kho bên cạnh từng sản phẩm hoặc mẫu mã. Tuy nhiên, Hàng chuẩn bị nhập kho hiển thị trong tab riêng trên trang này.

Bạn cũng có thể xem trạng thái hàng trong kho trên trang sản phẩm hoặc mẫu mã cụ thể.

Đơn vị hàng trong kho có thể ở các trạng thái sau:

Bạn cần nhập thông tin hàng trong kho vào Shopify và bật tính năng theo dõi hàng tồn kho để Shopify có thể xác định trạng thái của hàng trong kho.

Tìm hiểu trạng thái hàng trong kho

Còn trong kho

Hàng Còn trong kho là tổng số đơn vị bạn có tại một địa điểm. Hàng Còn trong kho là tổng số hàng trong kho Đã có khách đặt, Không sẵn hàngCó sẵn. Bạn có thể chỉnh sửa số lượng Còn trong kho trên trang quản trị Shopify. Khi bạn chỉnh sửa số lượng Còn trong kho, số lượng Có sẵn sẽ thay đổi thành cùng số lượng đó.

Ví dụ: Jo's Jams có hàng trong kho như sau:

  • 10 lọ mứt Không sẵn hàngbị giữ lại cho đơn hàng nháp
  • 6 lọ mứt Đã có khách đặt và cần được thực hiện
  • 4 lọ mứt Có sẵn và sẵn sàng để bán

Tổng số đơn vị lọ mứt mà Jo's Jam Còn trong kho là 20 lọ, dựa trên tổng số lượng đơn vị ở các trạng thái Đã có khách đặt, Không sẵn hàngCó sẵn.

Có sẵn

Hàng trong kho Có sẵn là hàng trong kho bạn có thể bán. Hàng trong kho Có sẵn chưa có khách đặt hoặc chưa được giữ lại cho bất cứ đơn hàng nháp nào. Hàng trong kho Có sẵn cũng không bao gồm hàng trong kho được coi là Chuẩn bị nhập kho. Bạn có thể chỉnh sửa số lượng Có sẵn trên trang quản trị Shopify. Khi bạn chỉnh sửa số lượng Có sẵn, số lượng Còn trong kho sẽ thay đổi thành cùng số lượng đó.

Ví dụ: Jo's Jams có 60 lọ mứt trong kho tại cửa hàng và đã sẵn sàng để bán.

Số lượng đơn vị Có sẵn của sản phẩm mứt tại địa điểm cửa hàng Jo's Jams này là 60 đơn vị.

Đã có khách đặt

Hàng trong kho Đã có khách đặt là số lượng đơn vị đã đặt hàng nhưng chưa được giao. Khi đơn vị thuộc đơn hàng nháp, khách hàng không thể mua đơn vị đó, đơn vị đó cũng không được tính là Đã có khách đặt cho đến khi đơn hàng nháp được đặt hàng.

Ví dụ: Jo's Jams đã bán được một số sản phẩm trực tuyến vào hôm nay. Họ đã bán 20 lọ mứt. 20 đơn vị hàng trong kho đã bán hiện ở trạng thái Đã có khách đặt vì các đơn vị này thuộc những đơn hàng đã đặt nhưng chưa thực hiện.

Không khả dụng

Hàng trong kho Không sẵn hàng là số lượng đơn vị được giữ lại cho đơn hàng nháp hoặc được ứng dụng để riêng. Hàng trong kho Không sẵn hàng được lưu kho tại địa điểm nhưng không có sẵn để bán.

Ví dụ: Jo's Jams hiện có 55 lọ mứt được lưu kho nhưng hôm nay họ vẫn tạo đơn hàng nháp và hiện đã giữ lại 35 lọ mứt trong số đó cho đơn hàng nháp. Tổng số hàng trong kho Không sẵn hàng của địa điểm này là 35 đơn vị lọ mứt. Tổng số hàng trong kho Có sẵn là 20 đơn vị lọ mứt.

Sắp tới

Hàng Chuẩn bị nhập kho là hàng đang trên đường đến địa điểm của bạn. Bạn không thể bán Hàng chuẩn bị nhập kho khi chưa nhận được hàng tại địa điểm. Sau khi tiếp nhận hàng, trạng thái sẽ tự động thay đổi thành Có sẵn. Khi hàng chuẩn bị nhập kho được tiếp nhận và chuyển thành trạng thái Có sẵn, số lượng này cũng được tính vào số lượng Còn trong kho. Tìm hiểu thêm về tiếp nhận đợt chuyển hàng trong kho.

Ví dụ: Jo's Jams có hai cửa hàng: Cửa hàng A và Cửa hàng B. Cửa hàng A gửi lô hàng gồm 90 lọ mứt đến Cửa hàng B.

Số lượng Chuẩn bị nhập kho tại Cửa hàng B của Jo's Jams là 90 lọ mứt.

Biểu đồ tham chiếu trạng thái hàng trong kho

Hàng trong kho của bạn được nhóm thành các trạng thái sau:

Trạng thái hàng trong kho
Trạng thái hàng trong kho Định nghĩa
Còn trong kho Hàng Còn trong kho là tất cả các đơn vị hàng trong kho mà bạn có tại địa điểm. Hàng Còn trong kho là tổng số hàng trong kho Đã có khách đặt, Không sẵn hàngCó sẵn.
Có sẵn Hàng trong kho Có sẵn là hàng trong kho bạn có thể bán. Hàng trong kho Có sẵn chưa có khách đặt hoặc chưa được giữ lại cho bất cứ đơn hàng nháp nào. Hàng trong kho Có sẵn cũng không bao gồm hàng trong kho được coi là Chuẩn bị nhập kho.
Đã có khách đặt Hàng trong kho Đã có khách đặt là số lượng đơn vị đã nằm trong đơn hàng nhưng chưa được giao. Khi đơn vị thuộc đơn hàng nháp, khách hàng không thể mua đơn vị đó và đơn vị đó sẽ không được tính là hàng trong kho Đã có khách đặt cho đến khi đơn hàng nháp được đặt hàng.
Không khả dụng Hàng trong kho Không sẵn hàng là số lượng đơn vị được giữ lại cho đơn hàng nháp hoặc được ứng dụng để riêng. Hàng trong kho Không sẵn hàng được lưu kho tại địa điểm nhưng không có sẵn để bán.
Sắp tới Hàng Chuẩn bị nhập kho là hàng đang trên đường đến địa điểm của bạn. Không thể bán hàng Chuẩn bị nhập kho cho đến khi nhận được hàng và trạng thái hàng đã thay đổi thành Có sẵn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí