Trạng thái hàng trong kho

Để duy trì số lượng hàng tồn kho chính xác trong trang quản trị Shopify, sản phẩm được chỉ định trạng thái hàng trong kho. Trạng thái hàng trong kho sẽ xác định trạng thái của sản phẩm, chẳng hạn như liệu sản phẩm có còn hàng để mua hay đã được đặt hàng. Hiểu rõ về trạng thái hàng trong kho giúp bạn có thông tin mới nhất về sản phẩm để có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất về đơn hàng và việc quản lý hàng tồn kho.

Trạng thái hàng trong kho có thể đề cập đến vị trí thực tế của số lượng hàng tồn kho, chẳng hạn như số lượng hàng tồn kho đó có nằm trong lô hàng chuẩn bị nhập kho hay không. Trạng thái này cũng có thể đề cập đến việc liệu hàng trong kho đã được đặt hàng hay còn hàng để mua.

Bạn có thể xem trạng thái của số lượng trên trang Hàng trong kho bên cạnh từng sản phẩm hoặc mẫu mã, cũng như trên trang sản phẩm hoặc mẫu mã cụ thể.

Đơn vị hàng trong kho chỉ có thể ở một trong các trạng thái sau tại một thời điểm:

Bạn cần nhập thông tin hàng trong kho vào Shopify và bật tính năng theo dõi hàng tồn kho để Shopify có thể xác định trạng thái của hàng trong kho.

Tìm hiểu trạng thái hàng trong kho

Có sẵn

Hàng trong kho Có sẵn là hàng trong kho bạn có thể bán. Hàng trong kho Có sẵn chưa có khách đặt và không bao gồm hàng trong kho được coi là Chuẩn bị nhập kho.

Ví dụ: Jo's Jams có 60 lọ mứt trong kho tại cửa hàng và đã sẵn sàng để bán. Họ có 30 lọ mứt đào, 20 lọ mứt việt quất và 10 lọ mứt anh đào.

Số lượng Có sẵn để bán tại địa điểm cửa hàng Jo's Jams này là:

  • 30 lọ mứt đào
  • 20 lọ mứt việt quất
  • 10 lọ mứt anh đào

Sắp tới

Hàng Chuẩn bị nhập kho là hàng đang trên đường đến địa điểm của bạn. Hàng Chuẩn bị nhập kho không thể bán cho đến khi nhận được hàng. Sau khi nhận hàng, trạng thái sẽ tự động đổi thành Có sẵn.

Ví dụ: Jo's Jams có 30 lọ mứt đào, 20 lọ mứt việt quất và 10 lọ mứt anh đào đang có sẵn để bán tại Cửa hàng B. Cửa hàng này còn có một lô hàng sắp tới gồm 20 lọ mứt đào, 30 lọ mứt việt quất và 40 lọ mứt anh đào chuyển từ Cửa hàng A đến Cửa hàng B.

Số lượng hàng Chuẩn bị nhập kho tại Cửa hàng B của Jo's Jams là:

  • 20 lọ mứt đào
  • 30 lọ mứt việt quất
  • 40 lọ mứt anh đào

Đã có khách đặt

Hàng trong kho Đã có khách đặt là số lượng đơn vị đã đặt hàng nhưng chưa được giao. Khi đơn vị thuộc đơn hàng nháp, khách hàng không thể mua đơn vị đó và đơn vị đó không được tính là Đã có khách đặt cho đến khi đơn hàng nháp được đặt hàng.

Ví dụ: Jo's Jams đã bán được một số sản phẩm trực tuyến vào hôm nay. Họ đã bán 6 lọ mứt đào, 6 lọ mứt việt quất và 8 lọ mứt anh đào. 20 đơn vị hàng trong kho do khách hàng trực tuyến mua hiện ở trạng thái Đã có khách đặt vì các đơn vị đó thuộc những đơn hàng đã đặt.

Số lượng hàng Đã có khách đặt của Jo's Jams là:

  • 6 lọ mứt đào
  • 6 lọ mứt việt quất
  • 8 lọ mứt anh đào

Trước khi bán hàng hôm nay, Jo's Jams có 50 lọ mứt ở trạng thái Có sẵn trên cửa hàng trực tuyến. Sau khi bán hàng hôm nay, sẽ có 20 lọ mứt ở trạng thái Đã có khách đặt, từ đó còn 30 ,lọ mứt ở trạng thái Có sẵn.

Biểu đồ tham chiếu trạng thái hàng trong kho

Hàng trong kho của bạn được nhóm thành các trạng thái sau:

Trạng thái hàng trong kho
Trạng thái hàng trong kho Định nghĩa
Có sẵn Hàng trong kho có sẵn là hàng trong kho bạn có thể bán. Hàng trong kho có sẵn chưa có khách đặt và không thuộc số lượng Hàng chuyển kho đang đến.
Đã có khách đặt Hàng trong kho đã có khách đặt là số lượng đơn vị đã đặt hàng nhưng chưa được giao. Khi đơn vị thuộc đơn hàng nháp, khách hàng không thể mua đơn vị đó và đơn vị đó sẽ không được tính là hàng trong kho đã có khách đặt cho đến khi đơn hàng nháp được đặt hàng.
Sắp tới Hàng chuẩn bị nhập kho là hàng đang trên đường đến địa điểm của bạn. Không thể bán hàng chuẩn bị nhập kho cho đến khi nhận được hàng và trạng thái hàng đã thay đổi thành Có sẵn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí