Tạo đợt chuyển hàng trong kho

Bạn có thể theo dõi và nhận hàng chuẩn bị nhập kho bằng cách tạo đợt chuyển hàng trong kho trong Shopify. Bạn có thể sử dụng đợt chuyển hàng trong kho để theo dõi hàng trong kho giữa các địa điểm cửa hàng nếu bạn có nhiều địa điểm.

Bạn không thể tạo đợt chuyển cho các sản phẩm do Ứng dụng và địa điểm hoàn tất đơn hàng tự chọn quản lý, ví dụ như ứng dụng bán hàng trung gian, dịch vụ kho vận bên thứ ba và dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn, trừ khi họ cho phép hàng trong kho được quản lý tại nhiều địa điểm.

Tạo đợt chuyển hàng trong kho mới

Bạn có thể tạo đợt hàng chuyển kho đang đến mới từ địa điểm cửa hàng đang hoạt động khác. Sau khi tạo đợt chuyển và đánh dấu là đang chờ, bạn có thể xem số lượng hàng chuẩn bị nhập kho tại trang chi tiết sản phẩm trong mục Chuẩn bị nhập kho. Bạn cũng có thể xem hàng chuẩn bị nhập kho trên trang Hàng trong kho bằng cách nhấp vào tab Chuẩn bị nhập kho.

Trước khi đánh dấu đợt chuyển là đang chờ xử lý, bạn cần lưu đợt chuyển thành bản nháp. Bạn có thể chỉnh sửa đợt chuyển trong trạng thái bản nháp. Ví dụ: Nếu thấy hàng trong kho của một SKU nào đó sắp hết, bạn có thể thêm SKU đó vào bản nháp của hàng chuyển kho đang đến.

Khi đánh dấu đợt chuyển là đang chờ xử lý, bạn sẽ không thể chỉnh sửa nơi gửi hoặc nơi nhận nữa. Đảm bảo đã chỉnh sửa xong bản nháp và sẵn sàng bắt đầu đợt chuyển khi đánh dấu đợt chuyển là đang chờ xử lý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển. Tất cả các đợt chuyển của bạn được hiển thị trên trang này.

 2. Nhấp vào Tạo đợt chuyển.

 3. Trong mục Nơi gửi, nhấp vào Chọn nơi gửi rồi nhấp vào địa điểm nơi gửi hàng mà bạn muốn chuyển hàng trong kho từ đó.

 4. Trong mục Nơi nhận, nhấp vào Chọn nơi nhận, rồi chọn địa điểm đang hoạt động mà bạn muốn nhận hàng trong kho.

 5. Trong mục Thêm sản phẩm , nhập hoặc chọn sản phẩm và mẫu mã bạn muốn thêm vào đợt chuyển, rồi nhấp vào Thêm vào đợt chuyển.

 6. Trong mục Số lượng, nhập số lượng cho mỗi sản phẩm trong đợt chuyển. Nếu bạn nhập số lượng lớn hơn số lượng sản phẩm có sẵn tại địa điểm nơi gửi, số lượng hàng tồn kho tại nơi gửi đó sẽ là số âm sau khi đợt chuyển được tạo.

 7. Tùy chọn: Trong mục Chi tiết lô hàng, hãy nhập các thông tin sau:

  • ngày trong trường Thời điểm đến dự kiến
  • Hãng vận chuyển. Hãng vận chuyển có thể được chọn tự động dựa trên mã theo dõi bạn nhập và có thể được điều chỉnh thủ công.
  • Mã theo dõi của lô hàng đó
 8. Không bắt buộc: Trong mục Chi tiết bổ sung, gán số tham chiếu hoặc thẻ cho đợt chuyển.

 9. Nhấp vào Lưu thành bản nháp.

Đợt chuyển của bạn đang ở trạng thái bản nháp. Bạn có thể nhấp vào Đánh dấu là đang chờ xử lý sau khi chuẩn bị các mặt hàng để chuyển.

Sau khi đợt chuyển được đánh dấu là đang chờ xử lý, bạn sẽ không thể tiếp tục chỉnh sửa đợt chuyển. Việc đánh dấu đợt chuyển là đang chờ xử lý cũng sẽ điều chỉnh giá trị hàng trong kho Sẵn hàng tại địa điểm nơi gửi và giá trị hàng Chuẩn bị nhập kho tại địa điểm nơi nhận.

Nhân bản đợt chuyển

Nếu đang tạo đợt chuyển hàng trong kho có cùng mặt hàng và từ cùng nơi gửi, bạn có thể sao chép một đợt chuyển hiện có.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển.

 2. Nhấp vào đợt chuyển bạn muốn sao chép.

 3. Nhấp vào Thao tác khác.

 4. Nhấp vào Sao chép. Nơi gửi, nơi nhận, sản phẩm, số lượng sản phẩm và thẻ của đợt chuyển ban đầu sẽ được tự động chuyển sang đợt chuyển mới tạo.

 5. Không bắt buộc: Thực hiện thay đổi bạn muốn đối với đợt chuyển mới.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí