Tạo đợt chuyển hàng trong kho

Bạn có thể theo dõi và nhận hàng chuẩn bị nhập kho bằng cách tạo đợt chuyển hàng trong kho trong Shopify. Bạn có thể sử dụng đợt chuyển hàng trong kho để theo dõi hàng trong kho từ đơn vị cung ứng hoặc giữa các địa điểm cửa hàng nếu bạn có nhiều địa điểm.

Bạn không thể tạo đợt chuyển cho các sản phẩm do Ứng dụng và địa điểm hoàn tất đơn hàng tự chọn quản lý, ví dụ như ứng dụng bán hàng trung gian, dịch vụ kho vận bên thứ ba và dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn, trừ khi họ cho phép hàng trong kho được quản lý tại nhiều địa điểm.

Lưu ý điểm khác biệt giữa đơn vị cung ứng và nhà cung cấp:

 • Bạn đặt hàng sản phẩm từ đơn vị cung ứng. Bạn có thể có nhiều đơn vị cung ứng.
 • Nhà cung cấp là thuật ngữ liên quan đến thương hiệu của sản phẩm nên chỉ có thể có một nhà cung cấp. Bạn ghi rõ nhà cung cấp trong thông tin chi tiết của sản phẩm.

Tạo đợt chuyển hàng trong kho mới

Bạn có thể tạo đợt chuyển tới mới từ đơn vị cung ứng hoặc từ địa điểm cửa hàng đang hoạt động khác. Sau khi tạo đợt chuyển, bạn có thể xem số lượng hàng chuẩn bị nhập kho tại trang chi tiết sản phẩm trong mục Sắp tới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển. Tất cả các đợt chuyển của bạn được hiển thị trên trang này.

 2. Nhấp vào Add transfer (Thêm đợt chuyển).

 3. Tùy chọn: Trong mục NƠI GỬI, nhấp vào Chọn nơi gửi rồi chọn địa điểm ban đầu nơi hàng trong kho được chuyển đi. Nếu bạn có nhiều địa điểm, các đơn vị cung ứng sẽ được liệt kê trong mục ĐƠN VỊ CUNG ỨNG đằng sau danh sách địa điểm. Bạn có thể thêm đơn vị cung ứng bằng cách nhấp vào Tạo đơn vị cung ứng mới rồi nhập tên đơn vị cung ứng và những thông tin khác.

 4. Trong mục NƠI NHẬN, nhấp vào Chọn nơi nhận, rồi chọn địa điểm đang hoạt động mà bạn muốn nhận hàng trong kho.

 5. Trong mục Thêm sản phẩm , nhập hoặc chọn sản phẩm và mẫu mã bạn muốn thêm vào đợt chuyển, rồi nhấp vào Thêm vào đợt chuyển.

 6. Trong mục Số lượng, nhập số lượng cho mỗi sản phẩm trong đợt chuyển. Nếu bạn nhập số lượng lớn hơn số lượng sản phẩm có sẵn tại địa điểm nơi gửi, số lượng hàng tồn kho tại nơi gửi đó sẽ là số âm sau khi đợt chuyển được tạo.

 7. Tùy chọn: Trong mục Chi tiết lô hàng, hãy nhập các thông tin sau:

 8. Tùy chọn: Nếu bạn muốn chỉ định số tham chiếu hoặc thẻ cho đợt chuyển, nhập số tham chiếu hoặc thẻ đó vào mục Thông tin chi tiết bổ sung.

 9. Nhấp vào Save transfer (Lưu đợt chuyển).

Sao chép đợt chuyển

Nếu đang tạo đợt chuyển hàng trong kho có cùng mặt hàng và từ cùng nơi gửi, bạn có thể sao chép một đợt chuyển hiện có.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển.

 2. Nhấp vào đợt chuyển bạn muốn sao chép.

 3. Nhấp vào Thao tác khác.

 4. Nhấp vào Sao chép. Nơi gửi, nơi nhận, sản phẩm, số lượng sản phẩm và thẻ của đợt chuyển ban đầu sẽ được tự động chuyển sang đợt chuyển mới tạo.

 5. Không bắt buộc: Thực hiện thay đổi bạn muốn đối với đợt chuyển mới.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí