Tạo đợt chuyển từ đơn vị cung ứng

Bạn có thể tạo đợt chuyển từ đơn vị cung ứng để theo dõi và tiếp nhận đơn đặt hàng cũng như hàng chuẩn bị nhập kho trên Shopify. Sau khi gửi đơn đặt hàng cho đơn vị cung ứng và được xác nhận, bạn có thể tạo đợt chuyển để ghi lại hàng chuẩn bị nhập kho.

Lưu ý điểm khác biệt giữa đơn vị cung ứng và nhà cung cấp:

 • Bạn đặt hàng sản phẩm từ đơn vị cung ứng. Bạn có thể có nhiều đơn vị cung ứng.
 • Nhà cung cấp là thuật ngữ liên quan đến thương hiệu của sản phẩm nên chỉ có thể có một nhà cung cấp. Bạn ghi rõ nhà cung cấp trong thông tin chi tiết của sản phẩm.

Tạo đợt chuyển mới từ đơn vị cung ứng

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển. Tất cả các đợt chuyển của bạn được hiển thị trên trang này.

 2. Nhấp vào Add transfer (Thêm đợt chuyển).

 3. Để thêm đơn vị cung ứng, nhấp vào Select origin (Chọn nơi gửi) trong mục NƠI GỬI rồi nhấp vào đơn vị cung ứng nơi bạn đặt hàng. Nếu bạn có nhiều địa điểm, các đơn vị cung ứng sẽ được liệt kê trong mục ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, đằng sau danh sách địa điểm.

  Bạn có thể thêm đơn vị cung ứng bằng cách nhấp vào Create new supplier (Tạo đơn vị cung ứng mới), rồi nhập tên đơn vị cung ứng và những thông tin khác.

 4. Nếu sử dụng nhiều địa điểm, bạn cần chọn địa điểm làm nơi nhận sản phẩm. Trong mục NƠI NHẬN, nhấp vào Select destination (Chọn nơi nhận) rồi chọn địa điểm bạn muốn nhận hàng trong kho.

 5. Trong mục Lô hàng, nhập ngày vào trường Expected arrival (Thời điểm đến dự kiến).

 6. Trong mục Add products (Thêm sản phẩm), nhập tên sản phẩm mà bạn muốn thêm vào đợt chuyển hoặc nhấp vào Browse (Duyệt) để xem danh sách sản phẩm và bộ sưu tập của cửa hàng. Chọn sản phẩm và mẫu mã bạn muốn thêm vào đợt chuyển.

 7. Nhấp vào Add (Thêm) để thêm tất cả sản phẩm và mẫu mã đã chọn.

 8. Trong cột Quantity (Số lượng), nhập số lượng cho mỗi sản phẩm đang chờ nhận từ đơn vị cung ứng.

 9. Không bắt buộc: Trong mục Shipment details (Chi tiết lô hàng), nhập ngày vào trường Expected arrival (Thời điểm đến dự kiến), nhập Mã theo dõi cho lô hàng, rồi chọn Hãng vận chuyển. Hãng vận chuyển có thể được chọn tự động dựa trên mã theo dõi bạn nhập và có thể được điều chỉnh thủ công.

 10. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn chỉ định số tham chiếu hoặc thẻ cho đợt chuyển, hãy nhập số tham chiếu hoặc thẻ đó vào mục Additional details (Thông tin chi tiết bổ sung). Nhấp vào View all tags (Xem tất cả thẻ) để chọn hoặc gỡ thẻ bạn đã dùng trước đây. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi) khi thẻ bạn muốn thao tác nằm trong mục APPLIED TAGS (THẺ ÁP DỤNG).

Tags can have up to 255 characters. You can use reference numbers and tags to filter and organize your transfers on the Transfers page. For example, you can create an `Urgent` tag to show that this is an urgent request.
 1. Nhấp vào Save transfer (Lưu đợt chuyển).

Sau khi tạo đợt chuyển, bạn có thể xem số lượng hàng chuẩn bị nhập kho trên trang chi tiết sản phẩm.

Sao chép đợt chuyển

Bạn có thể sao chép đợt chuyển đã tạo nếu đặt đơn hàng có cùng mặt hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển.
  1. Nhấp vào đợt chuyển bạn muốn sao chép. 3. Nhấp vào More actions (Thao tác khác). 4. Nhấp vào Duplicate (Sao chép). Nơi gửi, nơi nhận, sản phẩm, số lượng sản phẩm và thẻ của đợt chuyển ban đầu sẽ được tự động chuyển sang đợt chuyển mới tạo. 5. Không bắt buộc: Thay đổi đợt chuyển mới theo ý muốn của bạn. 6. Nhấp vào Lưu.

Bước tiếp theo

Sau khi tạo đợt chuyển, bạn có thể sử dụng đợt chuyển để nhận mặt hàng đến từ đơn vị cung ứng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí