Quản lý hàng tồn kho

Hàng trong kho của sản phẩm là số lượng của một sản phẩm cụ thể có sẵn để bán tại cửa hàng.

Việc quản lý hàng trong kho có thể hữu ích với bạn trong các trường hợp sau:

  • Tránh bán nhiều hàng lưu kho hơn số lượng bạn có
  • Xác định thời điểm cần đặt hàng hoặc tạo thêm sản phẩm
  • Xác định thời điểm có quá nhiều hàng lưu kho

Nếu đang sử dụng Shopify POS Pro, bạn có thể cài đặt Stocky để quản lý hàng trong kho khi sử dụng Shopify POS.

Trên trang Hàng trong kho trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xem kho hàng, điều chỉnh giá trị kiểm kê và tạo đợt chuyển hàng trong kho. Bạn cũng có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho đối với những sản phẩm và mẫu mã có hàng tồn kho đang được Shopify theo dõi. Bạn có thể bật theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Nếu sử dụng Shopify POS tại nhiều địa chỉ, bạn có thể cài đặt vị trí hiện tại của thiết bị Shopify POS. Thao tác này đảm bảo rằng bạn áp dụng đúng loại thuế cho đơn hàng và có thể theo dõi đơn hàng được đặt tại từng địa điểm thực tế. Giá trị kiểm kê của địa điểm đã chọn được cập nhật bất cứ khi nào bán được hoặc trả về kho sản phẩm trên Shopify POS.

Nếu có thể, cập nhật số lượng hàng trong kho khi đại lý bán lẻ đóng cửa và khi bạn không có sự kiện bán hàng trực tuyến lớn. Bạn có thể tiến hành kiểm kê thực tế hàng trong kho tại mỗi địa điểm và ghi lại dữ liệu đó để đảm bảo số lượng hàng trong kho chính xác trong Shopify.

Nếu bạn có ít địa điểm và sản phẩm, cập nhật số lượng trên trang Hàng trong kho.

Nếu bạn có nhiều địa điểm và sản phẩm, sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt hoặc sử dụng tác vụ xuất và nhập tệp CSV.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí