Xuất hoặc nhập dữ liệu về hàng trong kho bằng tệp CSV (trang quản trị Shopify)

Nếu bạn có một địa điểm duy nhất, bạn có thể xuất tệp CSV hàng trong kho chứa số lượng hàng trong kho tại địa điểm đó. Nếu bạn có nhiều địa điểm, bạn có thể xuất tệp CSV hàng trong kho chứa số lượng hàng trong kho tại tất cả các địa điểm. Bạn có thể sử dụng tệp CSV đã xuất làm mẫu để cập nhật số lượng hàng trong kho. Sau đó, bạn có thể nhập tệp CSV để cập nhật số lượng hàng trong kho đối với từng sản phẩm vào Shopify.

Định dạng tệp CSV hàng trong kho

Tệp CSV hàng trong kho chứa thông tin xác định riêng sản phẩm và mẫu mã sản phẩm cũng như số lượng hàng trong kho tại địa điểm của bạn. Tệp này tương tự như các tệp CSV khác bạn sử dụng cùng Shopify, nhưng có nhiều cột khác nhau.

Nếu bạn định nhập dữ liệu về số lượng hàng trong kho, bạn cần tạo một tệp CSV có những cột sau:

 • Handle - Mã điều khiển là tên duy nhất đối với mỗi sản phẩm. Mã điều khiển có thể chứa chữ cái, gạch ngang và số, nhưng không chứa dấu cách. Mã điều khiển được sử dụng trong URL dành cho mỗi sản phẩm.
 • Title - Cột Tiêu đề không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị.
 • Option1 Name - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, hãy nhập tên sản phẩm. Ví dụ: Color. Nếu sản phẩm không có tùy chọn nào, cần đặt mục này là Title.
 • Option1 Value - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, hãy nhập giá trị của tùy chọn. Ví dụ: Black. Đối với những sản phẩm không có tùy chọn, cần đặt mục này là Default Title.
 • Option2 Name - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • Option2 Value - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • Option3 Name - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • Option3 Value - Như trên, nhưng mục này có thể để trống.
 • SKU - Cột SKU không bắt buộc. Nếu bạn thêm cột này, có thể để trống các giá trị. Hiện tại trên Shopify, SKU có thể giống nhau.
 • Location - Tên của từng địa điểm. Hàng trong kho của từng địa điểm sẽ được hiển thị trong hàng địa điểm tương ứng.

Để xác định một mẫu mã là duy nhất, chỉ định giá trị cho các cột Handle, Option1 Value, Option2 ValueOption3 Value.

Tệp CSV hàng trong kho của bạn phải ở đúng định dạng và cần có phần mở rộng tệp .csv.

Xuất dữ liệu về hàng trong kho

Bạn có thể xuất tệp CSV hàng trong kho để tạo mẫu chứa sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm được xác định duy nhất cho địa điểm, hoặc để xuất dữ liệu về số lượng hàng trong kho để sử dụng trong hệ thống hoặc quy trình khác.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào Export (Xuất).
 3. Chỉ định các hàng bạn muốn xuất dữ liệu.
 4. Nhấp vào Export inventory (Xuất dữ liệu về hàng trong kho).

Nhập dữ liệu về hàng trong kho

Trước khi nhập dữ liệu về hàng trong kho, đảm bảo rằng bạn đã tạo một tệp CSV ở đúng định dạng tệp.

Quy trình nhập dữ liệu chỉ cập nhật và ghi đè số lượng hàng tồn kho Còn trong kho. Quy trình này không ghi đè số lượng của bất kỳ trạng thái hàng trong kho nào khác. Quy trình này không tạo địa điểm hoặc cập nhật các giá trị nhận dạng sản phẩm.

Việc nhập dữ liệu về số lượng hàng trong kho ghi đè lên dữ liệu về hàng trong kho, vì vậy bạn chỉ nên nhập dữ liệu về hàng trong kho khi không thực hiện các điều chỉnh hàng tồn kho khác, như danh số hiện tại hoặc thay đổi thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào Import (Nhập).
 3. Nhấp vào Thêm tệp và chọn tệp CSV.
 4. Nhấp vào Tải tệp lên
 5. Xác minh những dữ liệu bạn định nhập, sau đó nhấp vào Start import (Bắt đầu nhập).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí