Xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm (trang quản trị Shopify)

Nếu đang sử dụng Shopify để theo dõi hàng trong kho của sản phẩm, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm đó. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của từng mẫu mã được theo dõi nhưng bạn không thể xem cùng lúc lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của tất cả các mẫu mã.

Bạn chỉ có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm hoặc mẫu mã trong 90 ngày gần nhất.

Khi xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm hoặc mẫu mã, bạn sẽ thấy các thông tin sau về điều chỉnh hàng tồn kho:

  • Ngày - Ngày thực hiện mỗi lần điều chỉnh.
  • Hoạt động - Sự kiện dẫn đến điều chỉnh, ví dụ như đợt chuyển hoặc đơn hàng.
  • Người điều chỉnh - Nhân viên thực hiện điều chỉnh.
  • Có sẵn - Số lượng hàng tồn kho có sẵn sau khi điều chỉnh.
  • Đã có khách đặt - Số lượng đơn vị đã đặt hàng nhưng chưa được giao. Các đơn vị lưu kho thuộc đơn hàng nháp không được tính là đã có khách đặt cho đến khi đơn hàng nháp đó được đặt hàng.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí