Xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm (trang quản trị Shopify)

Nếu đang sử dụng Shopify để theo dõi hàng trong kho của sản phẩm, bạn có thể xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm đó. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, bạn có thể xem lịch sử kiểm kê của từng mẫu mã được theo dõi nhưng bạn không thể xem cùng lúc lịch sử kiểm kê của tất cả các mẫu mã.

Bạn chỉ có thể xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm hoặc mẫu mã trong 90 ngày gần nhất.

Khi xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm hoặc mẫu mã, bạn sẽ thấy các thông tin sau về điều chỉnh hàng tồn kho:

  • Ngày - ngày thực hiện mỗi lần điều chỉnh
  • Sự kiện - sự kiện dẫn đến điều chỉnh, ví dụ như đợt chuyển hoặc đơn hàng
  • Người điều chỉnh - nhân viên thực hiện điều chỉnh
  • Điều chỉnh - thay đổi về số lượng điều chỉnh, số âm hoặc số dương
  • Số lượng - số lượng hàng tồn kho sau khi điều chỉnh

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí