Thay đổi số lượng hàng tồn kho (trang quản trị Shopify)

Khi sử dụng nhiều địa điểm, bạn có thể cập nhật số lượng hàng trong kho theo nhiều cách trên trang Hàng trong kho trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Nếu bạn có nhiều địa điểm, hãy chọn một địa điểm trong menu thả xuống.
 3. Không bắt buộc: Lọc hoặc tìm danh sách sản phẩm.
 4. Bạn có thể điều chỉnh số lượng Còn trong kho hoặc Có sẵn của một mẫu mã hoặc nhiều mẫu mã theo cùng một số lượng.

  • Để điều chỉnh một mẫu mã, nhập số lượng vào cột Còn trong kho hoặc Có sẵn của mẫu mã mà bạn muốn điều chỉnh.
  • Để điều chỉnh nhiều mẫu mã thành cùng số lượng, chọn những mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Cập nhật số lượng.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi bạn điều chỉnh số lượng Còn trong kho, số lượng Còn hàng sẽ cập nhật thành cùng số lượng đó.

Nếu sản phẩm không được liệt kê tại địa điểm đó, tức là sản phẩm không được lưu kho tại địa điểm.

Thay đổi số lượng hàng tồn kho của một sản phẩm

Thay đổi số lượng hàng tồn kho bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt để thay đổi số lượng hàng tồn kho cho nhiều mẫu mã sản phẩm và địa điểm. Trang chỉnh sửa hàng loạt là trang hiển thị các hàng và cột dữ liệu, tương tự như bảng tính.

Các bước thực hiện:

 1. Vào mục Sản phẩm, rồi chọn sản phẩm có mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Trong mục Mẫu mã, chọn mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấp vào Mở trang chỉnh sửa hàng loạt.

 3. Nhấp vào Cột, rồi chọn địa điểm lưu kho sản phẩm. Lặp lại bước này đối với mọi địa điểm cần cập nhật số lượng hàng trong kho.

 4. Đối với mỗi mẫu mã bạn muốn cập nhật, nhấp vào số lượng hàng trong kho tại một địa điểm để cập nhật giá trị.

 5. Nhấp vào Lưu.

Trạng thái hàng trong kho

Trạng thái hàng trong kho có thể cho biết vị trí của sản phẩm và liệu có thể bán sản phẩm hay không. Ngoài việc hiển thị hàng trong kho Có sẵn của sản phẩm, POS còn hiển thị số lượng sản phẩm Đã có khách đặt, Không sẵn hàng, Còn trong khoChuẩn bị nhập kho.

Định nghĩa trạng thái hàng trong kho

Hàng trong kho của bạn được nhóm thành các trạng thái sau:

Trạng thái hàng trong kho
Trạng thái hàng trong kho Định nghĩa
Có sẵn Hàng trong kho Có sẵn là hàng trong kho bạn có thể bán. Hàng trong kho Có sẵn chưa có khách đặt hoặc chưa được giữ lại cho bất cứ đơn hàng nháp nào. Hàng trong kho Có sẵn cũng không bao gồm hàng trong kho được coi là Chuẩn bị nhập kho.
Đã có khách đặt Hàng trong kho Đã có khách đặt là số lượng đơn vị đã đặt hàng nhưng chưa được giao. Khi thuộc đơn hàng nháp, các đơn vị không được tính là hàng trong kho Đã có khách đặt cho đến khi đơn hàng nháp đó được đặt hàng và khách hàng không thể mua đơn vị đó.
Sắp tới Hàng Chuẩn bị nhập kho là hàng đang trên đường đến địa điểm của bạn. Không thể bán hàng Chuẩn bị nhập kho cho đến khi nhận được hàng và trạng thái hàng đã thay đổi thành Có sẵn.
Còn trong kho Hàng Còn trong kho là các đơn vị hàng trong kho thực tế mà bạn có tại địa điểm. Hàng Còn trong kho là tổng số hàng trong kho Đã có khách đặt, Không sẵn hàngCó sẵn.
Không khả dụng Hàng trong kho không sẵn hàng là hàng trong kho không có sẵn để bán hoặc đặt trước cho các đơn hàng. Hàng trong kho không sẵn hàng được lưu kho thực tế tại địa điểm nhưng không có sẵn để bán cho khách hàng.

Truy cập trạng thái hàng trong kho trong POS

 1. Trong ứng dụng POS, chạm vào Sản phẩm.
 2. Chạm vào một sản phẩm.
 3. Không bắt buộc: Nếu bạn có nhiều mẫu mã, chạm vào một mẫu mã.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn có nhiều địa điểm, hãy chạm vào địa điểm cửa hàng hiện tại.

Trạng thái hàng trong kho hiển thị trong danh sách có số lượng bên cạnh từng trạng thái.

Bán vượt số dự trữ

Shopify POS sẽ cảnh báo nhân viên trước khi họ bán mặt hàng còn ít hoặc không còn hàng. Nhân viên có thể chọn hoàn tất giao dịch bán bằng cách xác nhận vẫn muốn bán mặt hàng đó hoặc có thể quay lại giỏ hàng để thao tác thêm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí