Thay đổi số lượng hàng tồn kho (trang quản trị Shopify)

Khi sử dụng nhiều địa điểm, bạn có thể cập nhật số lượng hàng trong kho theo nhiều cách trên trang Hàng trong kho trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.

  2. Nếu bạn có nhiều địa điểm, hãy chọn một địa điểm trong menu thả xuống.

  3. Không bắt buộc: Lọc hoặc tìm danh sách sản phẩm.

  4. Bạn có thể điều chỉnh số lượng có sẵn của một mẫu mã hoặc nhiều mẫu mã với cùng một số lượng.

  5. Nhấp vào Lưu. Tổng mới nằm trong cột Available (Có sẵn).

Nếu sản phẩm không được liệt kê tại địa điểm đó, tức là bạn đang không theo dõi hàng trong kho của sản phẩm hoặc sản phẩm không được lưu kho tại địa điểm.

Thay đổi số lượng hàng tồn kho của một sản phẩm

Thay đổi số lượng hàng tồn kho bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt để thay đổi số lượng hàng tồn kho cho nhiều mẫu mã sản phẩm và địa điểm. Trang chỉnh sửa hàng loạt là trang hiển thị các hàng và cột dữ liệu, tương tự như bảng tính.

Các bước thực hiện:

  1. Vào mục Sản phẩm, rồi chọn sản phẩm có mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa.

  2. Trong mục Mẫu mã, chọn mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấp vào Mở trang chỉnh sửa hàng loạt.

  3. Nhấp vào Cột, rồi chọn địa điểm lưu kho sản phẩm. Lặp lại bước này đối với mọi địa điểm cần cập nhật số lượng hàng trong kho.

  4. Đối với mỗi mẫu mã bạn muốn cập nhật, nhấp vào số lượng hàng trong kho tại một địa điểm để cập nhật giá trị.

  5. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí