Phân tích cho Shopify POS

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify POS Pro.

Màn hình Phân tích trong Shopify POS cho phép bạn xem lại báo cáo Doanh số hằng ngày của cửa hàng và cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu thuần, giá trị đơn hàng trung bình và số lượng mặt hàng trung bình trên mỗi đơn hàng. Báo cáo Doanh số hằng ngày so sánh doanh số ngày hiện tại với doanh số cùng ngày tuần trước.

Lưu ý: Bạn có thể kiểm soát nhân viên nào có thể truy cập vào màn hình Phân tích bằng cài đặt vai trò và quyền của nhân viên. Bật View analytics for device's location (Xem phân tích dành cho địa điểm của thiết bị) để cho phép nhân viên truy cập vào báo cáo Doanh số hằng ngày.

Báo cáo Doanh số hằng ngày

Báo cáo sẽ so sánh doanh số của ngày hiện tại với doanh số cùng ngày tuần trước. Để điều hướng đến báo cáo Doanh số hằng ngày từ Shopify POS, chạm vào > Phân tích.

Báo cáo có các thuật ngữ sau:

Định nghĩa thuật ngữ trong báo cáo Doanh số hằng ngày dành cho POS Next
Thuật ngữ Mô tả
Doanh thu thuần Tổng doanh số trong ngày trừ đi đơn hàng trả lại và các khoản khấu trừ khác. Giá trị này được so sánh với giá trị của cùng ngày tuần trước.
Giá trị đơn hàng trung bình Giá trị tiền tệ trung bình của đơn hàng của khách. Giá trị này được so sánh với giá trị của cùng ngày tuần trước.
Số lượng mặt hàng trên mỗi đơn hàng Số lượng mặt hàng trung bình trong đơn hàng của khách. Giá trị này được so sánh với giá trị của cùng ngày tuần trước.
Sản phẩm hàng đầu theo doanh thu thuần Ba mẫu mã sản phẩm hàng đầu đã bán trong ngày hiện tại. Số lượng sản phẩm đã bán và tổng doanh thu cũng được liệt kê.
Loại sản phẩm hàng đầu theo doanh thu thuần Ba loại sản phẩm hàng đầu đã bán trong hôm nay. Số lượng sản phẩm đã bán và tổng doanh thu cũng được liệt kê.
Nhân viên xuất sắc nhất theo doanh thu thuần Ba nhân viên có năng suất hàng đầu trong ngày hiện tại. Số lượng đơn hàng đã xử lý và tổng doanh thu cũng được liệt kê.
Doanh thu thuần theo loại hình thanh toán Doanh thu thuần trong ngày đối với mỗi phương thức thanh toán. Tổng doanh thu thuần trong ngày hiện tại cũng được liệt kê.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí