Quản lý giảm giá

Trong Shopify POS, bạn có thể áp dụng giảm giá khi đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng. Bạn có thể áp dụng giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng hoặc cho từng mục hàng.

Nếu bạn có địa điểm sử dụng gói đăng ký POS Pro và bạn dùng thiết bị iOS, bạn có thể áp dụng mọi ưu đãi giảm giá tự động tự tạo cho những địa điểm này.

Để cho phép nhân viên sử dụng ưu đãi giảm giá POS, hãy cấp cho nhân viên quyền Áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh hoặc Áp dụng mã giảm giá. Tìm hiểu thêm về quyền của nhân viên tại POS.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí