Quản lý giảm giá

Trong Shopify POS, bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá khi đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng. Bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng hoặc từng mục hàng hoặc kết hợp cả hai.

Mỗi ưu đãi giảm giá do bạn tạo có một trong những hình thức sau, tùy thuộc vào đối tượng áp dụng của ưu đãi giảm giá:

  • ưu đãi giảm giá đơn hàng
  • ưu đãi giảm giá sản phẩm
  • ưu đãi giảm giá vận chuyển

Với Shopify POS, bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh cho mục hàng hoặc toàn bộ giỏ hàng.

Nếu đã thiết lập ưu đãi giảm giá và mã giảm giá tự động trên trang quản trị Shopify, bạn có thể thêm và kết hợp những ưu đãi giảm giá này trên trang thanh toán của Shopify POS. Bạn cần đảm bảo có thể kết hợp các ưu đãi giảm giá.

Bạn có thể sử dụng ưu đãi giảm giá được tạo qua Discount Functions của các ứng dụng Shopify trên Shopify POS. Nếu đang dùng ứng dụng giảm giá của bên thứ ba để tạo và quản lý ưu đãi giảm giá dành cho cửa hàng trực tuyến thì giờ đây, bạn có thể sử dụng các ưu đãi giảm giá tương tự trên Shopify POS.

Nếu bạn có địa điểm sử dụng gói đăng ký POS Pro, bạn có thể áp dụng mọi ưu đãi giảm giá tự động tự tạo cho những địa điểm này.

Để cho phép nhân viên sử dụng ưu đãi giảm giá POS, hãy cấp cho nhân viên quyền Áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh hoặc Áp dụng mã giảm giá. Tìm hiểu thêm về quyền của nhân viên tại POS.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí