Quản lý giảm giá

Trong Shopify POS, bạn có thể áp dụng giảm giá khi đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng. Bạn có thể áp dụng giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng hoặc cho từng mục hàng.

Nếu bạn có địa điểm sử dụng gói đăng ký POS Pro, bạn có thể áp dụng mọi ưu đãi giảm giá tự động tự tạo cho những địa điểm này.

Shopify POS không có mã giảm giá BXGY.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí