Tổ hợp ưu đãi giảm giá trên POS

Đối với một số khuyến mãi, bạn nên cho phép kết hợp nhiều ưu đãi giảm giá. Bạn có thể chọn từ các tổ hợp đủ điều kiện để khách hàng được hưởng lợi từ tổng số tiền giảm giá tốt nhất có thể dựa trên giỏ hàng. Bạn có thể thiết lập cả ưu đãi giảm giá tự động và mã giảm giá để kết hợp.

Mỗi ưu đãi giảm giá do bạn tạo có một trong những hình thức sau, tùy thuộc vào đối tượng áp dụng của ưu đãi giảm giá:

 • ưu đãi giảm giá đơn hàng
 • ưu đãi giảm giá sản phẩm
 • ưu đãi giảm giá vận chuyển

Sử dụng Shopify POS, bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh cho mục hàng hoặc toàn bộ giỏ hàng.

Nếu đã thiết lập ưu đãi giảm giá và mã giảm giá tự động trên trang quản trị Shopify, bạn có thể thêm và kết hợp những ưu đãi giảm giá này trên trang thanh toán của Shopify POS. Bạn cần đảm bảo có thể kết hợp các ưu đãi giảm giá.

Tham khảo Các tổ hợp ưu đãi giảm giá để tìm hiểu thêm về cách thiết lập ưu đãi giảm giá có thể kết hợp.

Các loại hình kết hợp ưu đãi giảm giá

Có thể kết hợp các hình thức giảm giá sau trong một lần thanh toán:

 • ưu đãi giảm giá sản phẩm duy nhất
 • nhiều ưu đãi giảm giá đơn hàng
 • ưu đãi giảm giá mục hàng hoặc đơn hàng tùy chỉnh
 • ưu đãi giảm giá vận chuyển

Không thể kết hợp các hình thức giảm giá sau trong một lần thanh toán:

 • nhiều hơn một ưu đãi giảm giá sản phẩm cho cùng một sản phẩm
 • Ưu đãi giảm giá mục hàng tùy chỉnh trên một mục hàng phân tách

Ví dụ: Bạn có thể kết hợp các ưu đãi giảm giá dành cho Sản phẩm A và Sản phẩm B, hai ưu đãi giảm giá đơn hàng và một ưu đãi giảm giá vận chuyển. Bạn không thể thêm ưu đãi giảm giá bổ sung cho Sản phẩm A.

Khi bạn chọn kết hợp một ưu đãi giảm giá với các ưu đãi giảm giá khác, bạn cần chọn những hình thức giảm giá có thể kết hợp với ưu đãi giảm giá đó. Ví dụ: Nếu bạn tạo mã giảm giá 10% giá trị đơn hàng, bạn có thể chọn kết hợp mã giảm giá cho đơn hàng đó với mã giảm giá cho sản phẩm.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

Để có quyền truy cập vào chức năng giảm giá kết hợp, địa điểm cửa hàng của bạn phải sử dụng Shopify POS Pro.

Những lưu ý khi kết hợp ưu đãi giảm giá

 • Nếu kết hợp các ưu đãi giảm giá sản phẩm và đơn hàng, bạn có thể áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá cho cùng một mục hàng. Ví dụ: Nếu giỏ hàng của khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi tự động giảm 10% giá trị đơn hàng, đồng thời họ nhập mã giảm 5 USD cho một sản phẩm trong giỏ hàng, thì cả hai ưu đãi giảm giá đều áp dụng cho mặt hàng đủ điều kiện.
 • Nếu đã áp dụng hai hoặc nhiều ưu đãi giảm giá nhưng không thể kết hợp do cài đặt kết hợp ưu đãi giảm giá hoặc nội dung của giỏ hàng, ưu đãi giảm giá tốt nhất cho giỏ hàng của khách hàng luôn được áp dụng. Ví dụ: Nếu bạn có ưu đãi giảm giá 20% không thể kết hợp cho bộ sưu tập tất và ưu đãi giảm giá 30 USD không kết hợp cho bộ sưu tập tất Giáng sinh, và khách hàng chọn cả hai ưu đãi cho giỏ hàng, khách hàng sẽ được áp dụng ưu đãi giảm giá tốt hơn.
 • Ưu đãi giảm giá sản phẩm áp dụng trước khi tính tổng phụ đơn hàng khi thanh toán. Cụ thể, ưu đãi giảm giá đơn hàng được tính theo tổng phụ sau khi áp dụng ưu đãi giảm giá sản phẩm.
 • Ưu đãi giảm giá tùy chỉnh dựa trên tổng phụ được tính. Nếu bạn có đơn hàng trị giá 100 USD trong giỏ hàng và áp dụng mã giảm giá 10% thì tổng phụ sẽ là 90 USD. Nếu áp dụng thêm ưu đãi giảm giá tùy chỉnh 10% thì ưu đãi giảm giá đó sẽ được tính dựa trên tổng phụ hiện tại là 90 USD. Như vậy, bạn có tổng phụ cuối cùng là 81 USD.
 • Nhiều ưu đãi giảm giá chỉ được áp dụng cho một đơn hàng khi cài đặt của từng ưu đãi giảm giá cho phép kết hợp.
 • Nếu bạn đang tạo ưu đãi giảm giá mới để kết hợp với một ưu đãi giảm giá mới khác, bạn không cần thiết lập cả hai cùng lúc. Bạn có thể thiết lập và lưu ưu đãi giảm giá đầu tiên, sau đó tạo ưu đãi giảm giá thứ hai. Sau khi từng ưu đãi giảm giá được kích hoạt và thiết lập để kết hợp với nhau, các ưu đãi giảm giá này sẽ tự động kết hợp khi khách hàng áp dụng cả hai cho đơn hàng.
 • Bạn có thể chỉnh sửa tổ hợp ưu đãi giảm giá bất kỳ lúc nào. Ví dụ: Nếu bạn có ưu đãi miễn phí vận chuyển kết hợp cùng ưu đãi giảm giá đơn hàng, nhưng khuyến mãi giảm giá cho đơn hàng đã kết thúc, thì bạn có thể chỉnh sửa ưu đãi miễn phí vận chuyển để kết hợp với ưu đãi giảm giá sản phẩm.

Thử nghiệm tổ hợp ưu đãi giảm giá

Bạn có thể thử nghiệm các tổ hợp ưu đãi giảm giá để đảm bảo rằng các ưu đãi này đủ điều kiện để kết hợp và hoạt động chính xác. Đặt đơn hàng kiểm tra trong cửa hàng bằng cách thêm sản phẩm vào giỏ hàng sẽ kích hoạt tổ hợp ưu đãi giảm giá, sau đó nhập mã giảm giá đi kèm. Tìm hiểu thêm về giao dịch thử nghiệm trên Shopify POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí