Xử lý giao dịch thử nghiệm bằng Shopify POS

Sau khi đã thiết lập trang thiết bị, phương thức thanh toánsản phẩm của cửa hàng, bạn sẽ sẵn sàng xử lý giao dịch thử nghiệm.

Xử lý giao dịch thử nghiệm giúp bạn đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng chấp nhận tiền thanh toán từ khách hàng.

Trước khi xử lý giao dịch thử nghiệm, hãy thực hiện những việc sau:

  • Kích hoạt thanh toán bằng tiền mặt: Bạn có thể xử lý các hình thức thanh toán khác nhau bằng Shopify POS. Cho mục đích thử nghiệm, hãy sử dụng hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

  • Bật theo dõi tiền mặtbắt đầu phiên mới: Các phiên theo dõi tiền mặt thường xuyên được dùng để quyết toán ngăn đựng tiền và để nhân viên chịu trách nhiệm đối với số tiền họ đã xử lý. Bằng cách bắt đầu phiên mới cho giao dịch thử nghiệm, bạn có thể tách riêng phiên đó để lưu hồ sơ cá nhân của mình.

  • Tạo khách hàng thử nghiệm: Bạn có thể tạo hồ sơ cho khách hàng để lưu tên và chi tiết liên hệ của họ. Ghi lại chi tiết liên hệ của khách hàng đặc biệt có ích trong việc gửi biên lai qua email và mở rộng nhóm khách hàng trung thành cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Tạo khách hàng bằng email mà bạn có quyền truy cập cho mục đích thử nghiệm.

  • Tùy chỉnh biên lai: Bạn có thể tùy chỉnh thông tin hiển thị trên biên lai của cửa hàng.

Xử lý giao dịch thử nghiệm

  1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Để thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chạm vào > Sản phẩm và chọn một sản phẩm trong danh sách. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, chọn một mẫu mã. Nếu bạn sử dụng mã vạch trong cửa hàng thì bạn cũng có thể quét mã vạch của sản phẩm.

  2. Để thêm khách hàng vào đơn hàng, chạm vào ô lưới thông minh Thêm khách hàng và chọn khách hàng thử nghiệm.

  3. Chạm vào Thanh toán > Tiền mặt > Tiền thừa chính xác.

  4. Chạm vào Gửi biên lai qua email, Gửi biên lai qua tin nhắn, hoặc In biên lai.

  5. Chạm vào Ghi chú đơn hàng và nhập Giao dịch thử nghiệm vào trường này để lưu hồ sơ cá nhân của mình.

  6. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn có thể xem đơn hàng kiểm tra trên trang đơn hàng bằng cách chạm vào , Đơn hàng, sau đó chọn đơn hàng. Bạn có thể xử lý thêm giao dịch thử nghiệm nếu muốn kiểm tra bất kỳ cài đặt nào khác.

Khi xử lý xong giao dịch thử nghiệm, bạn có thể đóng phiên theo dõi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí