Đăng ký tài khoản trên Shopify POS

Bạn có thể tạo ID Shopify và cửa hàng mới trên ứng dụng Shopify POS. Bạn cũng có thể xóa ID Shopify hiện có.

Tạo cửa hàng khi bạn không có ID Shopify

Nếu chưa có ID Shopify hoặc cửa hàng, bạn có thể tạo tài khoản và cửa hàng trên ứng dụng Shopify POS.

Bước:

 1. Tải xuống ứng dụng Point of Sale.
 2. Trên trang chào mừng, chạm vào Đăng ký hoặc chạm vào Đăng nhập > Bắt đầu.
 3. Chạm vào menu Tôi ở để chọn địa điểm của bạn.
 4. Chạm vào Đăng ký bằng email, sau đó nhập email và tạo mật khẩu.
 5. Không bắt buộc: Nếu muốn đăng ký bằng Google, Apple hoặc Facebook, bạn sẽ được chuyển hướng để đăng nhập vào tài khoản. Sau khi đăng nhập, chạm vào Kết nối tài khoản để kết nối tài khoản Google, Apple hoặc Facebook với Shopify. Nhập mật khẩu để tiếp tục đến Shopify POS.
 6. Khi cửa hàng tải xong và trang mã PIN hiển thị, tạo mã PIN gồm 4-6 chữ số.

Màn hình giới thiệu ứng dụng POS sẽ hiển thị và bạn đã đăng nhập vào cửa hàng trên ứng dụng POS.

Tạo cửa hàng khi bạn có ID Shopify

Nếu bạn đã có ID Shopify nhưng không có cửa hàng đang hoạt động nào liên kết với tài khoản, bạn có thể đăng nhập và tạo cửa hàng trên ứng dụng Shopify POS.

Bước:

 1. Tải xuống ứng dụng Point of Sale.
 2. Chạm vào Đăng nhập rồi nhập email và mật khẩu của bạn.
 3. Chạm vào Tạo cửa hàng mới.
 4. Khi cửa hàng tải xong và trang mã PIN hiển thị, tạo mã PIN gồm 4-6 chữ số.

Màn hình giới thiệu ứng dụng POS sẽ hiển thị và bạn đã đăng nhập vào cửa hàng trên ứng dụng POS.

Xóa cửa hàng

Nếu không muốn dùng ID Shopify, bạn có thể xóa ID này trên ứng dụng Shopify POS.

Để có thể xóa ID Shopify, bạn cần đóng cửa hàng và mọi tài khoản đối tác. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác của Shopify để đóng tài khoản đối tác.

Các bước thực hiện

 1. Đăng nhập vào ứng dụng POS.
 2. Chạm vào ☰.
 3. Chạm vào Cài đặt > Xóa.
 4. Chạm vào Tiếp tục để mở trang xóa danh tính.
 5. Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn.
 6. Chọn All accounts are closed (Tất cả tài khoản sẽ bị đóng) > Submit erasure request (Gửi yêu cầu xóa dữ liệu).
 7. Làm theo các bước để xác minh email cho tài khoản bạn muốn đóng và hoàn tất các bước xác minh trong Cổng thông tin yêu cầu của chủ thể dữ liệu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí