Thiết lập ứng dụng Shopify POS

Trước khi bắt đầu sử dụng Shopify POS, bạn cần thiết lập ứng dụng Shopify POS và cập nhật cài đặt Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí