Quản lý sản phẩm trong trang quản trị

Bạn tạo sản phẩm mới trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng cần cho sản phẩm hiển thị trên kênh POS trong trang quản trị Shopify.

Đảm bảo bạn lưu kho sản phẩm tại địa điểm được chỉ định của thiết bị Shopify POS, nếu không, sản phẩm sẽ không xuất hiện trong ứng dụng Shopify POS.

Thêm sản phẩm mới

Steps:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

  2. From the Products page, click Add product.

  3. Enter a title for your product, along with additional details.

  4. Click Save.

Bạn cũng có thể nhập hoặc xuất dữ liệu về sản phẩm bằng tệp CSV.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí