Đào tạo nhân viên

Sử dụng danh sách kiểm tra dưới đây để đào tạo nhân viên về Shopify POS. Bạn có thể cần thay đổi cách đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của nhân viên và doanh nghiệp.

Danh sách kiểm tra đào tạo nhân viên

Sử dụng danh sách kiểm tra sau để đào tạo nhân viên về Shopify POS. Bạn có thể sử dụng Danh sách kiểm tra đào tạo dành cho quản lý để đào tạo thêm.

Chức năng của Shopify POS

Hàng trong kho và địa điểm

Khách hàng

Xử lý giao dịch bán hàng

Giảm giá

Thanh toán

Vận chuyển và thực hiện đơn hàng

Đơn hàng trả lại, đổi hàng và hoàn tiền

Hardware (Phần cứng)

Danh sách kiểm tra công tác đào tạo quản lý

Ngoài nội dung đào tạo trên, người quản lý tại cửa hàng có thể cần đào tạo về các lĩnh vực sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí