Theo dõi thanh toán

Phiên theo dõi là khoảng thời gian tiến hành giao dịch trong cửa hàng. Bạn có thể sử dụng phiên theo dõi để thường xuyên quyết toán ngăn đựng tiền và để nhân viên chịu trách nhiệm đối với số tiền họ đã xử lý.

Nếu bạn xóa và cài đặt lại ứng dụng Shopify POS, bạn sẽ mất dữ liệu phiên theo dõi đã lưu của thiết bị.

Theo dõi tiền mặt trong trang quản trị

Bạn có thể xem báo cáo về các phiên theo dõi tiền mặt trên trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể lọc danh sách phiên theo dõi tiền mặt theo địa điểm và khoảng ngày.

Nhân viên phải bật quyền Xem lịch sử phiên theo dõi thanh toánXem phiên theo dõi thanh toán trong kênh POS trong Point of Sale để xem thông tin theo dõi tiền mặt.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Kênh bán hàng > Point of Sale.
 2. Trong mục Theo dõi tiền mặt, nhấp vào Xem phiên theo dõi tiền mặt.
 3. Không bắt buộc: Chọn địa điểm và khoảng ngày để lọc thông tin hiển thị.
 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Xuất để xuất thông tin đã chọn dưới dạng tệp CSV.

Tóm tắt chênh lệch

Tóm tắt chênh lệch là thông tin tổng quan về số tiền dự kiến và số tiền được tính thực tế cho tất cả các phiên diễn ra tại địa điểm đã chọn trong một khoảng thời gian. Chênh lệch lúc đầu hiển thị số tiền được báo cáo vào cuối phiên trước đó và số tiền được tính vào đầu phiên này. Chênh lệch lúc cuối hiển thị số tiền dự kiến trong ngăn đựng tiền bằng cách thêm số tiền được tính lúc đầu và các khoản thanh toán tiền mặt đã nhận trong một phiên, rồi so sánh với số tiền được tính lúc kết thúc phiên. Chênh lệch xảy ra khi có chênh lệch giữa số tiền dự kiến và số tiền đã tính.

Tóm tắt thanh toán tiền mặt

Tóm tắt thanh toán tiền mặt hiển thị thông tin tổng quan về các khoản thanh toán tiền mặt hoặc tất cả các phiên diễn ra tại địa điểm đã chọn trong một khoảng thời gian. Tổng thanh toán hiển thị tổng thanh toán tiền mặt đã xử lý. Tiền hoàn lại hiển thị tổng số tiền hoàn lại đã xử lý. Số tiền hoàn lại được trừ vào tổng thanh toán để cho ra số tiền Thanh toán thuần.

Danh sách phiên

Danh sách phiên hiển thị các phiên diễn ra tại địa điểm đã chọn trong một khoảng thời gian. Mỗi hàng là một phiên và hiển thị thời gian bắt đầu và kết thúc phiên, ID đăng ký, trạng thái Mở hoặc Đóng và tổng chênh lệch trong phiên. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp danh sách phiên theo thời gian bắt đầu phiên, kết thúc phiên hoặc tổng chênh lệch.

Theo dõi thanh toán trong ứng dụng Shopify POS

Màn hình Nhật ký cho phép bạn tạo và xem lại các phiên theo dõi của cửa hàng. Bạn có thể theo dõi giao dịch tiền mặt hằng ngày cũng như các điều chỉnh do nhân viên thực hiện.

Sau khi bắt đầu phiên theo dõi, bạn cũng có thể theo dõi doanh số bán hàng từ các loại thanh toán khác, ví dụ như thẻ tín dụng.

Bật phiên theo dõi

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Cài đặt > Hình thức thanh toán.
 2. Chạm vào Tiền mặt.
 3. Chạm vào nút chuyển để bật hoặc tắt Track cash (Theo dõi tiền mặt).

Bắt đầu phiên theo dõi mới

Bạn có thể bắt đầu phiên theo dõi trong Shopify POS bằng một trong hai cách:

 • Bằng cách thủ công, nếu bạn muốn chỉ định số tiền khởi điểm ban đầu cho phiên theo dõi.
 • Bằng cách tự động, nếu bạn muốn Shopify sử dụng số tiền dự kiến trong ngăn đựng tiền làm số tiền khởi điểm cho phiên theo dõi.

Bắt đầu thủ công phiên theo dõi

Nếu bạn bắt đầu phiên theo dõi mới theo cách thủ công, bạn có thể nhập giá trị số tiền khởi điểm. Số tiền khởi điểm là số tiền ban đầu được cấp trong máy tính tiền để nhân viên có thể trả tiền thừa cho các khoản thanh toán bằng tiền mặt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Máy tính tiền.

 2. Chạm vào Start tracking session (Bắt đầu phiên theo dõi). Hộp thoại Start tracking session (Bắt đầu phiên theo dõi) mở ra.

 3. Nhập số tiền khởi điểm.

 4. Không bắt buộc: Nhập ghi chú.

 5. Chạm vào Confirm(Xác nhận). Phiên theo dõi sẽ mở cho đến khi bạn đóng lại thủ công.

Tự động bắt đầu phiên theo dõi

Nếu bạn đã kết thúc phiên theo dõi và không bắt đầu phiên khác trước khi xử lý đơn hàng tiếp theo, Shopify sẽ tự động bắt đầu một phiên theo dõi mới.

Số dư tiền mặt được tính vào cuối phiên theo dõi trước đó sẽ được sử dụng làm số tiền khởi điểm. Nếu đây là phiên theo dõi đầu tiên của cửa hàng, số tiền khởi điểm sẽ được đặt là 0.

Xem chi tiết phiên theo dõi

Thông tin có chút khác biệt tùy theo việc bạn đang xem phiên theo dõi thanh toán đang mở hay đã đóng.

Thông tin sau đây luôn được hiển thị:

 • ngày thực hiện phiên theo dõi
 • tổng doanh số của phiên đó
 • tên nhân viên đã bắt đầu phiên
 • số tiền khởi điểm
 • mọi điều chỉnh mà nhân viên thực hiện với khoản tiền trong ngăn đựng tiền (ví dụ như nếu họ sử dụng tiền riêng để trả tiền thừa).

Nếu phiên theo dõi đã đóng, thông tin sau sẽ hiển thị:

 • tên nhân viên đã kết thúc phiên
 • số tiền mặt đếm được khi phiên kết thúc (với điều kiện bạn đã nhập số tiền khi kết thúc phiên)
 • số tiền mặt dự kiến trong ngăn đựng tiền khi kết thúc phiên
 • số tiền mặt còn lại trong ngăn đựng tiền sau khi tính toán số dư sau cùng trong ngăn đựng tiền (thường được thực hiện bằng cách trừ đi toàn bộ doanh thu trong ngày)
 • bản chi tiết các khoản thanh toán được sắp xếp theo loại

Xem phiên theo dõi mở

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Máy tính tiền.

 2. Chạm vào View open session (Xem phiên mở).

Xem lịch sử phiên theo dõi đã đóng

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Máy tính tiền.

 2. Chạm vào Session history (Lịch sử phiên).

 3. Chạm vào phiên theo dõi bạn muốn xem.

 4. Không bắt buộc: Chạm vào Xem loại thanh toán để xem chi tiết các loại thanh toán được sử dụng trong phiên.

 5. Không bắt buộc: Chạm vào Print page (In trang) để in thông tin loại thanh toán.

Điều chỉnh số tiền ban đầu

Điều chỉnh số tiền ban đầu trong máy tính tiền liên quan đến việc thêm hoặc bớt tiền. Có thể bạn sẽ phải làm thao tác này nếu:

 • nhân viên không thể trả đúng tiền thừa với số tiền mặt trong ngăn đựng tiền
 • tiền mặt trong két đã vượt quá giới hạn ưu tiên của bạn (một số công ty đặt ra giới hạn để ngăn trộm cắp hoặc tính toán sai lúc đóng ca)
 • nhân viên cần tạm thời rút tiền mặt khỏi ngăn đựng tiền.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Máy tính tiền.

 2. Chạm vào View open session (Xem phiên mở).

 3. Chạm vào Add (Thêm) hoặc Remove (Bớt), tùy vào loại giao dịch bạn muốn thực hiện.

 4. Nhập số tiền thêm hoặc bớt.

 5. Nhập ghi chú, nếu cần.

 6. Chạm vào Confirm (Xác nhận).

Các điều chỉnh cho máy tính tiền sẽ hiển thị trong mục hoạt động liên quan đến tiền mặt trên trang thông tin chi tiết phiên.

Đóng phiên theo dõi thanh toán

Để cân đối chính xác ngăn đựng tiền, bạn cần kết thúc các phiên theo dõi đều đặn (ví dụ như vào cuối ngày hoặc khi nhân viên kết thúc ca làm).

Khi bạn kết thúc phiên theo dõi, thông tin sau sẽ được thêm vào lịch sử phiên:

 • số tiền mặt tính được khi phiên thanh toán kết thúc
 • giá trị tiền mặt dự kiến trong ngăn đựng tiền được tính dựa trên tất cả các giao dịch tiền mặt diễn ra trong phiên và bao gồm số tiền khởi điểm cùng mọi điều chỉnh đã thực hiện trong ca làm việc
 • số tiền mặt còn lại của tiền nổi sau khi tính toán số dư sau cùng trong ngăn đựng tiền (thường được thực hiện bằng cách trừ đi tất cả doanh thu trong ngày)
 • bản chi tiết các khoản thanh toán được sắp xếp theo loại

Số tiền mặt trong két đựng tiền và số dư dự kiến phải giống nhau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Máy tính tiền.

 2. Chạm vào View open session (Xem phiên mở).

 3. Chạm vào End tracking session (Kết thúc phiên theo dõi).

 4. Nhập số tiền mặt trong ngăn đựng tiền và chạm vào Next (Tiếp theo).

 5. Xem lại tổng giá trị trên trang Cash summary (Tổng kết tiền mặt) và chạm vào Next (Tiếp).

 1. Chọn số tiền để lại trong ngăn đựng tiền và chạm vào Next (Tiếp).

 2. Xác nhận số tiền mặt bạn muốn xóa khỏi phiên vào sổ và chạm vào Confirm (Xác nhận).

 3. Xem lại tổng kết phiên theo dõi.

 4. Không bắt buộc: Chạm vào In. Thao tác này chỉ in thông tin về tiền mặt trong phiên theo dõi này. Nếu muốn in bản tổng kết của tất cả các loại thanh toán, bạn cần mở lịch sử phiên.

 5. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí