Spåra försäljning i Shopify kassasystem

En spårningssession är en tidsperiod under vilken transaktioner sker i din butik. Du använder en spårningssession för att regelbundet balansera din kassalåda och hålla medarbetare ansvariga för de pengar som de har hanterat.

Betalningsspårning från Shopify POS-appen

Skärmen på kassaapparaten gör det möjligt för dig att skapa och spåra kassasessioner i din butik. Du kan hålla reda på dina dagliga kontantaffärer och justeringar som gjorts av anställda.

När du har startat en spårningssession kan du även övervaka försäljningen med andra betalningstyper, till exempel kreditkort.

Aktivera spårningssessioner

 1. Från Shopify kassasystem trycker du > Inställningar > Betalningstyper.
 2. Tryck på Kontanter.
 3. Tryck på växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera Spåra kontanter.

Påbörja en ny spårningssession

Du kan starta en spårningssession för Shopify POS på två sätt:

 • Manuellt om du vill ange det ursprungliga kontantstartbeloppet för spårningssessionen.
 • Automatiskt om du vill att Shopify ska använda det förväntade beloppet i kassalådan som utgångsbelopp för spårningssessionen.

Starta en spårningssession manuellt

Om du startar en ny spårningssession manuellt kan du ange ett värde för ditt startbelopp. Startbelopp för kassa är det belopp som ursprungligen angavs i kassaapparaten så att personal kan ge växel vid kontantbetalningar.

Steg:

 1. Från Shopify kassasystem trycker du på > Kassa.
 2. Tryck på Starta spårningssession. Dialogrutan Starta spårningssession öppnas.
 3. Ange startbeloppet.
 4. Valfritt: Ange en anteckning.
 5. Tryck på Bekräfta. Spårningssessionen förblir öppen tills du stänger den manuellt.

Starta en spårningssession automatiskt

Shopify öppnar en ny spårningssession automatiskt om du har avslutat en spårningssession och inte startar en annan innan du behandlar nästa order.

Det beräknade kontantsaldot i slutet av den föregående spårningssessionen används som utgångsbelopp. Om det här är den första spårningssessionen för din butik är utgångsbeloppet inställt på 0.

Visa information om spårningssessioner

Informationen varierar lite beroende på om du visar en öppen eller en stängd betalningsspårningssession.

Följande information visas alltid:

 • datum för spårningssessionen
 • den totala försäljningen för den sessionen
 • namnet på medarbetaren som startade sessionen
 • startbeloppet
 • eventuella justeringar som personal har gjort i summan av kontanter i lådan (till exempel om de har använt en del av sina egna pengar för att växla).

Följande information visas om spårningssessionen är stängd:

 • namnet på medarbetaren som avslutade sessionen
 • kontanter som räknades vid slutet av sessionen (så länge som du angav det när du avslutade sessionen)
 • kontantbelopp i lådan som förväntades när sessionen avslutades
 • belopp som finns kvar i kassalådan när du har utfört den slutliga avstämningen för kassalådan (vanligtvis gjort när du tar bort dagskassan)
 • en sammanställning av betalningar efter typ

Visa den öppna spårningssessionen

 1. Från Shopify kassasystem trycker du på > Kassa.
 2. Klicka på Visa öppen session.

Visa historiken för en stängd spårningssession

 1. Från Shopify kassasystem trycker du på > Kassa.
 2. Tryck på Sessionshistorik.
 3. Tryck på den spårningssession du vill visa.
 4. Valfritt: Tryck på Visa betalningstyper för att se en sammanställning av betalningstyper som används i sessionen.
 5. Valfritt: Tryck på Skriv ut sida för att skriva ut information om betalningstyp.

Justera utgångsbeloppet

En justering av startbelopp för kassan innebär tillägg eller borttagning av kontanter. Det kan vara nödvändigt om exempelvis:

 • en medarbetare kan inte ge rätt växel med de kontanter som finns i lådan
 • kassalådan har överskridit din föredragna gräns (vissa företag tillämpar en gräns för att förhindra stöld eller en felberäkning vid stängning)
 • en medarbetare behöver tillfälligt ta bort kontanter från kassalådan.

Steg:

 1. Från Shopify kassasystem trycker du på > Kassa.
 2. Tryck på Visa öppen session.
 3. Tryck på lägg till eller ta bort, beroende på vilken typ av transaktion du vill göra.
 4. Ange det belopp som har lagts till eller tagits bort.
 5. Ange en anteckning vid behov.
 6. Tryck på Bekräfta.

Justeringar av en kassa visas i avsnittet för kontantaktivitet på sidan med sessionsuppgifter.

Visa uppgifter om betalningsspårning från Shopify-admin

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Du kan visa en rapport över sessioner för kontantspårning i Shopify-admin. Du kan även filtrera listan över sessioner för kontantspårning efter plats och datumintervall. Medarbetare måste ha kassasystemsbehörigheterna Visa betalningsspårningssessionshistorik och Visa betalningsspårningssessioner i kassasystemskanalen aktiverade för att se information om kontantspårning.

Granska följande tabell för mer information om betalningsspårningsuppgifter som du kan visa:

Betalningsspårningsuppgifter
Uppgifter Beskrivning
Avvikelsesammanfattning En översikt över förväntade belopp och vad som i själva verket beräknades för alla sessioner som inträffade på den valda platsen inom tidsperioden. En avvikelse uppstår när det finns en skillnad mellan förväntade och beräknade belopp.
 • Avvikelse vid start visar det belopp som rapporterades i slutet av den senaste sessionen och det belopp som beräknades i början av sessionen.
 • Avvikelse vid slut visar det förväntade beloppet i kassalådan genom att lägga ihop det belopp som beräknades vid start och de kontantbetalningar som togs emot under sessionen. Detta jämförs sedan med det belopp som beräknas när sessionen avslutas.
Kontantaktivitet En översikt över kontantbetalningar för alla sessioner som inträffade på den valda platsen inom tidsperioden.
 • Beloppet Bruttobetalningar visar det totala beloppet för behandlade kontantbetalningar.
 • Beloppet Återbetalning visar det totala återbetalningsbeloppet som behandlats. Återbetalningsbeloppet dras av från bruttobetalningsbeloppet för att få beloppet för Nettobetalning.
 • Sessionslista Visar sessioner som inträffade på den valda platsen inom tidsintervallet. Varje rad är en session och visar sessionens start- och sluttid, kassa-ID, status öppen eller stängd och total avvikelse som är associerad med sessionen. Genom att klicka på kolumnrubrikerna kan du sortera sessionslistan efter sessionsstart, sessionsslut eller total avvikelse.

  Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of Sale.

  3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  4. Klicka på Platser och sedan på en plats som du vill visa sessionsinformation för.

  5. Klicka på Visa sessioner för kontantspårning i avsnittet Kontantspårning.

  6. Valfritt: Välj det datumintervall du vill filtrera den visade informationen för.

  Stänga en betalningsspårningssession

  Du kan stänga din betalningsspårningssession direkt från Shopify kassasystem eller stänga sessionen på distans från Shopify-admin.

  Överväg att avsluta dina spårningssessioner med jämna mellanrum, till exempel i slutet av varje dag eller i slutet av en medarbetares skift, för att balansera din kassalåda på rätt sätt. Följande information läggs till i sessionshistoriken när du avslutar en spårningssession:

  • kontanter som räknas i slutet av betalningssessionen
  • det förväntade värdet av kontanter i kassalådan, som beräknas utifrån alla kontanttransaktioner som inträffade under sessionen, och som tar hänsyn till det ursprungliga startbeloppet och eventuella justeringar som gjorts under det aktuella skiftet
  • kontanter som återstår i växelkassan när du har utfört den slutliga avstämningen för kassalådan (vanligtvis gjort när du tar bort dagskassan)
  • en sammanställning av betalningar efter typ

  Kontanterbeloppet i kassalådan och det förväntade saldot ska vara detsamma.

  Stäng en betalningsspårningssession från Shopify kassasystem

  Du kan stänga en betalningsspårningssession direkt från Shopify kassasystemsenhet.

  Steg:

  1. Från Shopify kassasystem trycker du på > Kassa.
  2. Tryck på Visa öppen session.
  3. Tryck på Avsluta spårningssession.
  4. Ange kontantbeloppet i kassalådan och tryck på Nästa.
  5. Granska summorna på sidan Kontantöversikt och tryck på Nästa. Om totalsumman på sidan Kontantöversikt inte stämmer kan du justera det beräknade beloppet genom att trycka på Tillbaka.
  6. Välj ett belopp att lämna i kassalådan och tryck på Nästa.
  7. Bekräfta hur mycket kontanter du vill ta bort från kassan och tryck på Bekräfta.
  8. Granska sammanställningen av spårningssessionen.
  9. Valfritt: Tryck på Skriv ut. Detta skriver endast ut kontantinformation för denna spårningssession. Om du vill skriva ut en översikt av alla betalningstyperna måste du gå till sessionshistoriken.
  10. Klicka på Klar.

  Stäng en betalningsspårningssession på distans från Shopify-admin

  Om du inte kan stänga en kassaspårningssession på enheten så kan du stänga den från försäljningskanalen Kassasystem i Shopify-admin. Om det pågår en transaktion och du stänger en kassaspårningssession så öppnas en ny session automatiskt när transaktionen är slutförd.

  När du har stängt en session kan du inte återuppta eller redigera den. Sessionens aktivitetshistorik uppdateras för att inkludera stängning av sessionen på distans och de ändringar som du har gjort av beloppet i kassalådan.

  Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of Sale.

  3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  4. Klicka på Platser och sedan på en plats som du vill stänga en betalningsspårningssession för.

  5. Klicka på Visa öppen session i avsnittet Kontantspårning.

  6. Klicka på Stäng session.

  7. I fältet Beräknade kontanter anger du det kontantbelopp som beräknats i kassalådan. Behåll standardbeloppet om du är osäker.

  8. I avsnittet Bekräfta kontanter som finns kvar i kassalådan väljer du eller anger hur mycket kontanter som finns kvar i kassalådan. Standardbeloppet är 0 USD.

  9. Välj Bekräfta avvikelse för beräknade kontanter för att bekräfta den beräknade avvikelsen.

  10. Klicka på Avsluta session.

  Exportera uppgifter om betalningsspårningssessioner från Shopify-admin

  Du kan exportera uppgifter om en betalningsspårningssession till en CSV-fil. Om din session fortfarande är öppen kan du endast exportera rapporten Sessionsaktivitet. Andra rapporter är tillgängliga för export när du stänger din session.

  Rapporter om betalningsspårningssessioner
  Rapport Beskrivning
  Sessionsaktivitet En detaljerad sessionsaktivitetsrapport som skickas till din e-post.
  Avvikelsesammanfattning En förenklad rapport som belyser den totala avvikelsen.
  Kontantaktivitet En förenklad rapport som belyser kontantaktivitet.
  Kassasammanfattning En sammanställning av all kassaaktivitet som inkluderar sessionsaktivitet och kontantaktivitet.

  Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of Sale.

  3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  4. Klicka på Platser och sedan på en plats som du vill exportera sessionsinformation för.

  5. Klicka på Visa sessioner för kontantspårning i avsnittet Kontantspårning.

  6. Klicka på Exportera.

  7. Välj den sessionsinformation som du vill exportera.

  8. Klicka på Exportera.

  Är du redo att börja sälja med Shopify?

  Prova gratis