Betalingssporing

En sporingsøkt er en tidsperiode der transaksjoner finner sted i butikken. Du kan bruke en sporingsøkt til å avstemme kontantskuffen regelmessig og holde regnskap med beløpene som personalet har håndtert.

Hvis du sletter og installerer Shopify-POS-appen på nytt mister du enhetens lagrede sporingsøktdata.

Kontantsporing fra administrator

Du kan vise kontantsporingsøktene dine fra administrator ved å klikke Point of Sale > Oversikt > Kontantsporingsøkter. Du kan velge sted og datointervall for den viste informasjonen. Du kan også klikke Eksporter for å eksportere den valgte informasjonen til en CSV-fil.

Avvikssammendrag

Avvikssammendraget er en oversikt over forventede beløp, og hva som faktisk ble talt for alle økter som fant sted ved den valgte lokalisasjonen innenfor tidsperioden. Avvik ved start viser beløpet som ble rapportert på slutten av forrige økt, og beløpet som telles i begynnelsen av økten. Avvik ved slutt viser det forventede beløpet i kontantskuffen ved å legge til beløpet som telles ved starten og kontantbetalingene som ble mottatt gjennom en økt, og sammenligner dem med det som telles ved avslutning av en økt. Et avvik oppstår når det er en forskjell mellom forventede og talte beløp.

Sammendrag av kontantbetalinger

Kontantbetalingssammendraget viser oversikten over kontantbetalingene eller alle økter som fant sted ved den valgte lokaliseringen innenfor tidsperioden. Bruttobetalinger-beløpet viser det totale beløpet for kontantbetalinger som er behandlet. Refusjoner-beløpet viser det totale beløpet for refusjoner som er behandlet. Refusjonsbeløpet trekkes fra bruttobetalingsbeløpet for å få Nettobetalinger-beløpet.

Øktliste

Øktlisten viser øktene som fant sted på den valgte lokalisasjonen innenfor tidsperioden. Hver rad er en enkelt økt og viser øktens start- og sluttid, registrerings-ID, status for Åpen eller Lukket og totale avvik som er knyttet til økten. Ved å klikke på kolonneoverskriftene kan du sortere øktlisten etter øktstart, øktslutt eller totalt avvik.

Betalingssporing fra Shopify POS-appen

Kasse-skjermbildet lar deg opprette og gå gjennom sporingsøkter for butikken. Du kan overvåke daglige kontanttransaksjoner og justeringer gjort av personalet.

Når du har startet en sporingsøkt, kan du også overvåke salg av andre betalingstyper, for eksempel kredittkort.

Aktivere sporingsøkter

 1. Fra Shopify POS, trykker du = > Innstillinger > Betalingsinnstillinger.

 2. Trykk på Kontanter.

 3. Trykk på veksleknappen for å aktivere eller deaktivere Spor kontanter.

Start en ny sporingsøkt

Du kan opprette en Shopify POS-sporingsøkt på to ulike måter:

 • Manuelt, hvis du ønsker å angi det inngående kontantbeløpet for sporingsøkten.

 • Automatisk, hvis du ønsker at Shopify bruker det forventede beløpet i kontantskuffen som startbeløp for sporingsøkten.

Starte en sporingsøkt manuelt

Hvis du starter en ny sporingsøkt manuelt kan du angi en verdi som startbeløp. Den innledende kontantbeholdningen er beløpet som ligger i kassaapparatet i utgangspunktet, slik at personalet kan veksle kontantbetalinger.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på > Register.

 2. Trykk på Start sporingsøkt. Start sporingsøkt-dialogboksen åpnes.

 3. Angi startbeløpet.

 4. Valgfritt: Angi en merknad.

 5. Trykk på Bekreft. Sporingsøkten forblir åpen til du lukker den manuelt.

Starte en sporingsøkt automatisk

Hvis du har lukket en sporingsøkt og du ikke åpner en ny før du behandler neste bestilling, vil Shopify åpne en ny sporingsøkt automatisk.

Den beregnede kontantsaldoen på slutten av forrige sporingsøkt brukes som startbeløp. Hvis dette er den første sporingsøkten for butikken din, blir startbeløpet satt til 0.

Vis detaljer om sporingsøkt

Informasjonen varierer litt avhengig av om du viser en åpen eller en lukket kontantsporingsøkt.

Følgende informasjon vises alltid:

 • datoen for sporingsøkten
 • totalomsetning for denne økten
 • navnet på personalmedlemmet som startet økten
 • startbeløpet
 • eventuelle justeringer som personalmedlemmer har gjort til summen av kontanter i skuffen (for eksempel hvis de har brukt noen av sine egne penger til å gi veksel)

Hvis sporingsøkten er lukket, ser du følgende:

 • navnet på personalmedlemmet som avsluttet økten
 • kontantene som telles på slutten av skiftet (så lenge du anga det da du avsluttet økten
 • det forventede kontantbeløpet i skuffen når økten avsluttes
 • beløpet som er igjen i kontantskuffen når den endelige avstemmingen av kontantskuffen gjøres (gjøres vanligvis når du tar ut dagens inntekter)
 • en oversikt over betalinger etter type

Se den åpne sporingsøkten

 1. Fra Shopify POS trykker du på > Register.

 2. Trykk på Vis åpen økt.

Vis historikken til en lukket sporingsøkt

 1. Fra Shopify POS trykker du på > Register.

 2. Trykk på Økthistorikk.

 3. Trykk på sporingsøkten du vil vise.

 4. Valgfritt: Trykk på Vis betalingstyper for å se en oversikt over betalingstyper som er brukt i økten.

 5. Valgfritt: Trykk på Skriv ut side for å skrive ut informasjon om betalingstype.

Juster startbeløpet

En justering av startbeløpet i kassen innebærer å legge til eller fjerne kontanter. Det kan for eksempel være nødvendig hvis:

 • personalmedlemmer kan ikke gi riktig veksel med kontantene i skuffen
 • pengene i skuffen har oversteget den foretrukne grensen (noen selskaper pålegger en grense for å forhindre tyveri eller feilberegning ved lukking)
 • personalmedlemmer må midlertidig ta ut kontanter fra skuffen.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på > Register.

 2. Trykk på Vis åpen økt.

 3. Trykk på enten Legg til eller Fjern, avhengig av hvilken type transaksjon du vil gjøre.

 4. Angi beløpet som er lagt til eller fjernet.

 5. Angi en merknad hvis det er nødvendig.

 6. Trykk på Bekreft.

Kassejusteringer vises i en seksjon for kontantaktivitet på øktdetaljsiden.

Lukk en betalingssporingsøkt

For å avstemme kontantskuffen din nøyaktig, bør du lukke sporingsøkter med jevne mellomrom (for eksempel på slutten av hver dag, eller når en medarbeiders skift slutter).

Når du lukker en sporingsøkt, legges følgende informasjon til i økthistorikken:

 • kontantbeløpet på slutten av betalingsøkten
 • forventet verdi av kontantene i skuffen, som beregnes basert på alle kontanttransaksjonene som fant sted under skiftet, og tar hensyn til den innledende beholdningen og eventuelle justeringer som ble gjort mens skiftet var åpent
 • kontantene som er igjen for beholdningen etter du har utført den endelige avstemmingen på kontantskuffen (gjøres vanligvis når du fjerner dagens inntekt)
 • en oversikt over betalinger etter type

Kontantbeløpet i kontantskuffen og den forventede saldoen skal være det samme.

Steg:

 1. Fra Shopify POS trykker du på > Register.

 2. Trykk på Vis åpen økt.

 3. Trykk på Avslutt sporingsøkt.

 4. Angi kontantbeløpet i kontantskuffen, og trykk på Neste.

 5. Gå gjennom totalsummene på Kontantsammendrag-siden og trykk på Neste.

 1. Velg beløpet som skal legges igjen i kassaskuffen og trykk på Neste.

 2. Bekreft hvor mye kontanter du vil fjerne fra kassen, og trykk Bekreft.

 3. Gå gjennom oppsummeringen av sporingsøkten.

 4. Valgfritt: Trykk på Skriv ut. Dette skriver bare ut kontantinformasjon for denne sporingsøkten. Hvis du ønsker å skrive ut et sammendrag med alle betalingstyper må du gå til økthistorikken.

 5. Trykk på Ferdig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis