Śledzenie płatności

Sesja śledzenia to okres, w którym realizowane są transakcje w Twoim sklepie. Śledzenie służy do regularnego rozliczania szuflady kasowej i pracowników z przyjętych przez nich pieniędzy.

Jeśli usuniesz i ponownie zainstalujesz aplikację Shopify POS, utracisz dane sesji śledzenia zapisane na urządzeniu.

Śledzenie gotówki z panelu administracyjnego

Możesz wyświetlić swoje sesje śledzenia gotówki w panelu administracyjnym, klikając opcje Punkt sprzedaży > Przegląd > Sesje śledzenia gotówki. Możesz wybrać lokalizację i zakres dat dla wyświetlanych informacji. Możesz także kliknąć opcję Eksportuj, aby wyeksportować wybrane informacje do pliku CSV.

Suma rozbieżności

Podsumowanie rozbieżności jest przeglądem oczekiwanych kwot i tego, co zostało w rzeczywistości zliczone dla wszystkich sesji, które wystąpiły w wybranej lokalizacji w danym przedziale czasu. Rozbieżność na początku wyświetla kwotę zgłoszoną na koniec ostatniej sesji i kwotę zliczoną na początku sesji. Rozbieżność na końcu wyświetla kwotę oczekiwaną w szufladzie kasowej poprzez dodanie kwoty zliczanej na początku oraz płatności gotówkowych otrzymanych podczas sesji i porównuje je z kwotą zliczaną po zakończeniu sesji. Rozbieżność występuje, gdy istnieje różnica między oczekiwanymi a zliczonymi kwotami.

Podsumowanie płatności gotówkowych

Podsumowanie płatności gotówkowych przedstawia przegląd płatności gotówkowych lub wszystkich sesji, które wystąpiły w wybranej lokalizacji w danym przedziale czasu. Kwota płatności brutto oznacza całkowitą kwotę przetwarzanych płatności gotówkowych. Kwota zwrotów wskazuje całkowitą kwotę przetworzonych zwrotów. Kwota zwrotu jest odejmowana od kwoty płatności brutto, aby uzyskać kwotę płatności netto.

Lista sesji

Na liście sesji wyświetlane są sesje, które wystąpiły w wybranej lokalizacji w danym przedziale czasu. Każdy wiersz jest pojedynczą sesją i wyświetla czas rozpoczęcia oraz zakończenia sesji, ID kasy, status Otwarte lub Zamknięte oraz całkowitą rozbieżność powiązaną z sesją. Klikając nagłówki kolumn, możesz posortować listę sesji według początku, zakończenia sesji lub całkowitej rozbieżności.

Śledzenie płatności w aplikacji Shopify POS

Ekran kasy umożliwia tworzenie i przegląd sesji śledzenia w Twoim sklepie. Możesz monitorować swoje codzienne transakcje gotówkowe i korekty dokonane przez pracowników.

Po rozpoczęciu sesji śledzenia możesz również monitorować sprzedaż według innych typów płatności, takich jak karty kredytowe.

Włączanie sesji śledzenia

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Ustawienia płatności.

 2. Naciśnij opcję Gotówka.

 3. Naciśnij przycisk przełączania, aby włączyć lub wyłączyć opcję Śledź gotówkę.

Rozpocznij nową sesję śledzenia

Możesz rozpocząć sesję śledzenia Shopify POS na jeden z dwóch sposobów:

 • Ręcznie, jeśli chcesz określić początkową kwotę gotówki dla sesji śledzenia.

 • Automatycznie, jeśli chcesz, aby aplikacja Shopify używała oczekiwanej kwoty w szufladzie kasowej jako kwoty wyjściowej dla sesji śledzenia.

Ręczne rozpoczęcie sesji śledzenia

Jeśli rozpoczniesz nową sesję śledzenia ręcznie, będziesz mieć możliwość wprowadzenia wartości kwoty początkowej. Początkowa kwota gotówki jest kwotą pieniężną umieszczaną na początek w kasie, aby pracownicy mogli wydawać resztę przy płatnościach gotówkowych.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Zacznij sesję śledzenia. Otworzy się okno dialogowe Zacznij sesję śledzenia.

 3. Wprowadź kwotę początkową.

 4. Opcjonalnie: Wprowadź uwagę.

 5. Naciśnij opcję Potwierdź. Sesja śledzenia pozostanie otwarta do momentu jej ręcznego zamknięcia.

Automatyczne rozpoczęcie sesji śledzenia

Jeśli zakończysz sesję śledzenia i nie rozpoczniesz kolejnej przed przetworzeniem następnego zamówienia, Shopify rozpocznie nową sesję śledzenia automatycznie.

Obliczone saldo gotówki na koniec poprzedniej sesji śledzenia jest używane jako kwota początkowa. Jeśli jest to pierwsza sesja śledzenia dla Twojego sklepu, kwota początkowa jest ustawiona na 0.

Wyświetl szczegóły sesji śledzenia

Informacje różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy przeglądasz otwartą, czy zamkniętą sesję śledzenia płatności.

Wyświetlane są zawsze następujące informacje:

 • data sesji śledzenia
 • łączna sprzedaż dla tej sesji
 • nazwisko pracownika, który rozpoczął sesję
 • kwota początkowa
 • wszelkie korekty gotówki w szufladzie dokonane przez pracowników (na przykład, jeśli wykorzystali własną gotówkę, aby rozmienić pieniądze).

Jeśli sesja śledzenia jest zamknięta, zobaczysz:

 • nazwisko pracownika, który zakończył sesję
 • gotówka zliczona na końcu sesji (o ile została wprowadzona przy zakończeniu sesji
 • kwota gotówki w szufladzie, która była oczekiwana po zakończeniu sesji
 • kwota pozostawiona w szufladzie kasowej po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
 • zestawienie płatności według typu

Wyświetl sesję śledzenia otwarć

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

Wyświetl historię zamkniętej sesji śledzenia

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Historia sesji.

 3. Naciśnij sesję śledzenia, którą chcesz wyświetlić.

 4. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Wyświetl typy płatności, aby zobaczyć podział typów płatności używanych w ramach sesji.

 5. Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj stronę, aby wydrukować informacje o typie płatności.

Dostosuj kwotę początkową

Korekta początkowej kwoty w kasie obejmuje dodanie lub wyjęcie gotówki. Może być konieczne, jeśli na przykład:

 • pracownik nie może wydać reszty, korzystając z gotówki dostępnej w szufladzie
 • gotówka w szufladzie przekroczyła preferowany limit (niektóre firmy nakładają limit, aby zapobiec kradzieży lub błędnym obliczeniom przy zamknięciu)
 • pracownik musi tymczasowo wyjąć gotówkę z szuflady.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

 3. Naciśnij opcję Dodaj lub Usuń, w zależności od typu transakcji, którą chcesz wykonać.

 4. Wprowadź dodaną lub usuniętą kwotę.

 5. Wprowadź uwagę, jeśli to konieczne.

 6. Naciśnij opcję Potwierdź.

Korekty kasy pojawiają się w sekcji działań związanych z gotówką na stronie szczegółów sesji.

Zamykanie sesji śledzenia płatności

Aby dokładnie rozliczać szufladę kasową, należy zamykać sesje śledzenia w regularnych odstępach czasu (na przykład na koniec każdego dnia lub po zakończeniu zmiany pracownika).

Po zakończeniu sesji śledzenia do historii sesji dodawane są następujące informacje:

 • gotówka zliczona na koniec sesji płatności
 • oczekiwana wartość gotówki w szufladzie, która jest obliczana na podstawie wszystkich transakcji gotówkowych przeprowadzonych podczas sesji, uwzględnia ona początkową kwotę i wszelkie korekty dokonane podczas otwartej zmiany
 • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
 • zestawienie płatności według typu

Kwota gotówki w szufladzie kasowej i oczekiwane saldo powinny być takie same.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

 3. Naciśnij opcję Zakończ sesję śledzenia.

 4. Wprowadź kwotę gotówki w szufladzie kasowej, a następnie naciśnij Dalej.

 5. Sprawdź sumy na stronie Podsumowanie gotówki i naciśnij Dalej.

 1. Wybierz kwotę do pozostawienia w szufladzie kasowej i naciśnij Dalej.

 2. Potwierdź ilość gotówki, którą chcesz usunąć z kasy, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź.

 3. Przejrzyj podsumowanie sesji śledzenia.

 4. Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj. Spowoduje to wydrukowanie tylko danych dotyczących gotówki dla tej sesji śledzenia. Aby wydrukować podsumowanie z wszystkimi typami płatności, musisz przejść do historii sesji.

 5. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo