Śledzenie sprzedaży w Shopify POS

Sesja śledzenia to okres, w którym realizowane są transakcje w Twoim sklepie. Śledzenie służy do regularnego rozliczania szuflady kasowej i pracowników z przyjętych przez nich pieniędzy.

Śledzenie płatności w aplikacji Shopify POS

Ekran kasy umożliwia tworzenie i przegląd sesji śledzenia w sklepie. Możesz monitorować swoje codzienne transakcje gotówkowe i korekty dokonane przez pracowników.

Po rozpoczęciu sesji śledzenia możesz również monitorować sprzedaż według innych typów płatności, takich jak karty kredytowe.

Aktywacja sesji śledzenia

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Typy płatności.
 2. Naciśnij opcję Gotówka.
 3. Naciśnij przycisk przełączania, aby aktywować lub dezaktywować opcję Śledź gotówkę.

Rozpocznij nową sesję śledzenia

Możesz rozpocząć sesję śledzenia Shopify POS na jeden z dwóch sposobów:

 • Ręcznie, jeśli chcesz określić początkową kwotę gotówki dla sesji śledzenia.
 • Automatycznie, jeśli chcesz, aby aplikacja Shopify używała oczekiwanej kwoty w szufladzie kasowej jako kwoty wyjściowej dla sesji śledzenia.

Ręczne rozpoczęcie sesji śledzenia

Jeśli rozpoczniesz nową sesję śledzenia ręcznie, będziesz mieć możliwość wprowadzenia wartości kwoty początkowej. Początkowa kwota gotówki jest kwotą pieniężną umieszczaną na początek w kasie, aby pracownicy mogli wydawać resztę przy płatnościach gotówkowych.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.
 2. Naciśnij opcję Zacznij sesję śledzenia. Otworzy się okno dialogowe Zacznij sesję śledzenia.
 3. Wprowadź kwotę początkową.
 4. Opcjonalnie: Wprowadź uwagę.
 5. Naciśnij opcję Potwierdź. Sesja śledzenia pozostanie otwarta do momentu jej ręcznego zamknięcia.

Automatyczne rozpoczynanie sesji śledzenia

Jeśli zakończysz sesję śledzenia i nie rozpoczniesz kolejnej przed przetworzeniem następnego zamówienia, Shopify rozpocznie nową sesję śledzenia automatycznie.

Obliczone saldo gotówki na koniec poprzedniej sesji śledzenia jest używane jako kwota początkowa. Jeśli jest to pierwsza sesja śledzenia dla Twojego sklepu, kwota początkowa jest ustawiona na 0.

Wyświetl szczegóły sesji śledzenia

Informacje różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy przeglądasz otwartą, czy zamkniętą sesję śledzenia płatności.

Wyświetlane są zawsze następujące informacje:

 • data sesji śledzenia
 • łączna sprzedaż dla tej sesji
 • nazwisko pracownika, który rozpoczął sesję
 • kwota początkowa
 • wszelkie korekty gotówki w szufladzie dokonane przez pracowników (na przykład, jeśli wykorzystali własną gotówkę, aby rozmienić pieniądze).

Jeśli sesja śledzenia jest zamknięta, wyświetlane są następujące informacje:

 • nazwisko pracownika, który zakończył sesję
 • gotówka zliczona na końcu sesji (o ile została wprowadzona przy zakończeniu sesji)
 • kwota gotówki w szufladzie, która była oczekiwana po zakończeniu sesji
 • kwota pozostawiona w szufladzie kasowej po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
 • zestawienie płatności według typu

Wyświetl sesję śledzenia otwarć

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.
 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

Wyświetl historię zamkniętej sesji śledzenia

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.
 2. Naciśnij opcję Historia sesji.
 3. Naciśnij sesję śledzenia, którą chcesz wyświetlić.
 4. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Wyświetl typy płatności, aby zobaczyć podział typów płatności używanych w ramach sesji.
 5. Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj stronę, aby wydrukować informacje o typie płatności.

Skoryguj kwotę początkową

Korekta początkowej kwoty w kasie obejmuje dodanie lub wyjęcie gotówki. Może być konieczne, jeśli na przykład:

 • pracownik nie może wydać reszty, korzystając z gotówki dostępnej w szufladzie
 • gotówka w szufladzie przekroczyła preferowany limit (niektóre firmy nakładają limit, aby zapobiec kradzieży lub błędnym obliczeniom przy zamknięciu)
 • pracownik musi tymczasowo wyjąć gotówkę z szuflady.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.
 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.
 3. Naciśnij opcję Dodaj lub Usuń, w zależności od typu transakcji, którą chcesz wykonać.
 4. Wprowadź dodaną lub usuniętą kwotę.
 5. Wprowadź uwagę, jeśli to konieczne.
 6. Naciśnij opcję Potwierdź.

Korekty kasy pojawiają się w sekcji działań związanych z gotówką na stronie szczegółów sesji.

Wyświetl szczegóły śledzenia płatności w panelu administracyjnym Shopify

Możesz wyświetlić raport z sesji śledzenia gotówki w panelu administracyjnym Shopify. Ponadto możesz filtrować listę sesji śledzenia gotówki według lokalizacji i zakresu dat. Pracownicy muszą mieć aktywowane uprawnienie Wyświetlanie historii sesji śledzenia płatności i Wyświetlanie sesji śledzenia płatności w kanale POS, aby wyświetlić informacje o śledzeniu gotówki.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach śledzenia płatności, które możesz wyświetlić:

Szczegóły śledzenia płatności
Szczegóły Opis
Suma rozbieżności Przegląd oczekiwanych kwot i tego, co faktycznie zliczono dla wszystkich sesji, które miały miejsce w wybranej lokalizacji w danym przedziale czasu. Rozbieżność występuje w przypadku różnicy między oczekiwanymi a zliczonymi kwotami.
 • Pole Rozbieżność na początku wyświetla kwotę zgłoszoną na końcu ostatniej sesji oraz kwotę zliczoną na początku sesji.
 • Pole Rozbieżność na końcu wskazuje oczekiwaną kwotę w szufladzie kasowej poprzez dodanie kwoty zliczonej na początku oraz płatności gotówkowych otrzymanych podczas sesji i porównanie tak uzyskanej kwoty z kwotą zliczoną na końcu sesji.
Działanie związane z gotówką Przegląd płatności gotówkowych dla wszystkich sesji, które miały miejsce w wybranej lokalizacji w danym przedziale czasu.
 • Kwota Płatności brutto oznacza całkowitą kwotę przetworzonych płatności gotówkowych.
 • Kwota Zwroty kosztów wskazuje całkowitą kwotę przetworzonych zwrotów kosztów. Kwota zwrotów kosztów jest odejmowana od kwoty płatności brutto, w wyniku czego powstaje kwota Płatności netto.
 • Lista sesji Wyświetla sesje zrealizowane w wybranej lokalizacji w danym przedziale czasu. Każdy wiersz jest pojedynczą sesją i wyświetla czas rozpoczęcia oraz zakończenia sesji, ID kasy, status Otwarte lub Zamknięte oraz całkowitą rozbieżność powiązaną z sesją. Klikając nagłówki kolumn, możesz posortować listę sesji według początku, zakończenia sesji lub całkowitej rozbieżności.

  Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of Sale.

  3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  4. Kliknij opcję Lokalizacje, a następnie kliknij lokalizację, dla której chcesz wyświetlić szczegóły sesji.

  5. W sekcji Śledzenie gotówki kliknij opcję Wyświetl sesje śledzenia gotówki.

  6. Opcjonalnie: Wybierz zakres dat, aby filtrować wyświetlane informacje.

  Zamknięcie sesji śledzenia płatności

  Możesz zamknąć sesję śledzenia płatności bezpośrednio z poziomu Shopify POS lub zdalnie w panelu administracyjnym Shopify.

  Aby dokładnie rozliczyć szufladę kasową, rozważ zakończenie sesji śledzenia w regularnych odstępach czasu, na przykład na koniec każdego dnia lub po zakończeniu zmiany pracownika. Po zakończeniu sesji śledzenia do historii sesji dodawane są następujące informacje:

  • gotówka zliczona na koniec sesji płatności
  • oczekiwana wartość gotówki w szufladzie, która jest obliczana na podstawie wszystkich transakcji gotówkowych przeprowadzonych podczas sesji; uwzględnia początkową kwotę i wszelkie korekty dokonane podczas otwartej zmiany
  • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
  • zestawienie płatności według typu

  Kwota gotówki w szufladzie kasowej i oczekiwane saldo powinny być takie same.

  Zamknij sesję śledzenia płatności z poziomu Shopify POS

  Możesz zamknąć sesję śledzenia płatności bezpośrednio na urządzeniu Shopify POS.

  Kroki:

  1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.
  2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.
  3. Naciśnij opcję Zakończ sesję śledzenia.
  4. Wprowadź kwotę gotówki w szufladzie kasowej, a następnie naciśnij Dalej.
  5. Sprawdź sumy na stronie Podsumowanie gotówki i naciśnij opcję Dalej. Jeśli sumy na stronie Podsumowanie gotówki nie zgadzają się z Twoimi obliczeniami, możesz skorygować zliczoną kwotę, naciskając przycisk Powrót.
  6. Wybierz kwotę do pozostawienia w szufladzie kasowej i naciśnij Dalej.
  7. Potwierdź ilość gotówki, którą chcesz usunąć z kasy, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź.
  8. Przejrzyj podsumowanie sesji śledzenia.
  9. Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj. Spowoduje to wydrukowanie tylko danych dotyczących gotówki dla tej sesji śledzenia. Aby wydrukować podsumowanie z wszystkimi typami płatności, musisz przejść do historii sesji.
  10. Naciśnij Gotowe.

  Zamknij sesję śledzenia płatności zdalnie w panelu administracyjnym Shopify

  Jeśli nie możesz zamknąć sesji śledzenia gotówki na urządzeniu, możesz ją zamknąć w kanale sprzedaży Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli zamkniesz sesję śledzenia gotówki podczas realizacji transakcji, po zakończeniu transakcji automatycznie otworzy się nowa sesja.

  Po zamknięciu sesji nie można jej ponownie otworzyć ani edytować. Historia działania sesji jest aktualizowana, tak aby obejmowała zdalne zamknięcie sesji i zmiany kwoty w szufladzie kasowej.

  Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of Sale.

  3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  4. Kliknij opcje Lokalizacje, a następnie kliknij lokalizację, dla której chcesz zamknąć sesję śledzenia płatności.

  5. W sekcji Śledzenie gotówki kliknij opcję Wyświetl otwartą sesję.

  6. Kliknij opcję Zamknij sesję.

  7. W polu Zliczona gotówka wprowadź kwotę gotówki zliczonej w szufladzie kasowej. Jeśli nie masz pewności co do tej kwoty, zachowaj domyślną kwotę.

  8. W sekcji Potwierdź gotówkę w szufladzie wybierz lub wprowadź ilość gotówki, która pozostała w szufladzie kasowej. Domyślna kwota to 0 USD.

  9. Aby potwierdzić zliczoną kwotę rozbieżności, wybierz opcję Potwierdź rozbieżność w obliczeniach gotówki.

  10. Kliknij opcję Zakończ sesję.

  Eksportuj szczegóły sesji śledzenia płatności z panelu administracyjnego Shopify

  Możesz wyeksportować szczegóły sesji śledzenia płatności do pliku CSV. Jeśli Twoja sesja jest nadal otwarta, możesz wyeksportować tylko raport Działanie sesji. Inne raporty są dostępne do eksportu po zamknięciu sesji.

  Raporty z sesji śledzenia płatności
  Zgłoś Opis
  Działanie sesji Szczegółowy raport z działania sesji, który jest wysyłany na Twój adres e-mail.
  Suma rozbieżności Uproszczony raport, który wskazuje całkowitą rozbieżność.
  Działanie związane z gotówką Uproszczony raport, który wskazuje działanie związane z gotówką.
  Podsumowanie kasowe Zestawienie wszystkich działań dotyczących kasy, które obejmuje działanie sesji i działanie związane z gotówką.

  Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of Sale.

  3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  4. Kliknij opcję Lokalizacje, a następnie kliknij lokalizację, dla której chcesz wyeksportować szczegóły sesji.

  5. W sekcji Śledzenie gotówki kliknij opcję Wyświetl sesje śledzenia gotówki.

  6. Kliknij Eksportuj.

  7. Wybierz szczegóły sesji, które chcesz wyeksportować.

  8. Kliknij Eksportuj.

  Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

  Wypróbuj za darmo