Śledzenie gotówki

Sesja śledzenia to okres, w którym realizowane są transakcje w Twoim sklepie. Śledzenie służy do regularnego rozliczania szuflady kasowej i pracowników z przyjętych przez nich pieniędzy.

Jeśli usuniesz i ponownie zainstalujesz aplikację Shopify POS, utracisz dane sesji śledzenia zapisane na urządzeniu.

Śledzenie gotówki z panelu administracyjnego

Możesz wyświetlić swoje sesje śledzenia gotówki w panelu administracyjnym, klikając opcje Punkt sprzedaży > Przegląd > Sesje śledzenia gotówki. Możesz wybrać lokalizację i zakres dat dla wyświetlanych informacji. Możesz także kliknąć opcję Eksportuj, aby wyeksportować wybrane informacje do pliku CSV.

Suma rozbieżności

Podsumowanie rozbieżności jest przeglądem oczekiwanych kwot i tego, co zostało w rzeczywistości zliczone dla wszystkich sesji, które wystąpiły w wybranej lokalizacji w danym przedziale czasu. Rozbieżność na początku wyświetla kwotę zgłoszoną na koniec ostatniej sesji i kwotę zliczoną na początku sesji. Rozbieżność na końcu wyświetla kwotę oczekiwaną w szufladzie kasowej poprzez dodanie kwoty zliczanej na początku oraz płatności gotówkowych otrzymanych podczas sesji i porównuje je z kwotą zliczaną po zakończeniu sesji. Rozbieżność występuje, gdy istnieje różnica między oczekiwanymi a zliczonymi kwotami.

Podsumowanie płatności gotówkowych

Podsumowanie płatności gotówkowych przedstawia przegląd płatności gotówkowych lub wszystkich sesji, które wystąpiły w wybranej lokalizacji w danym przedziale czasu. Kwota płatności brutto oznacza całkowitą kwotę przetwarzanych płatności gotówkowych. Kwota zwrotów wskazuje całkowitą kwotę przetworzonych zwrotów. Kwota zwrotu jest odejmowana od kwoty płatności brutto, aby uzyskać kwotę płatności netto.

Lista sesji

Na liście sesji wyświetlane są sesje, które wystąpiły w wybranej lokalizacji w danym przedziale czasu. Każdy wiersz jest pojedynczą sesją i wyświetla czas rozpoczęcia oraz zakończenia sesji, ID kasy, status Otwarte lub Zamknięte oraz całkowitą rozbieżność powiązaną z sesją. Klikając nagłówki kolumn, możesz posortować listę sesji według początku, zakończenia sesji lub całkowitej rozbieżności.

Śledzenie gotówki w aplikacji Shopify POS

Ekran kasy umożliwia tworzenie i przegląd sesji śledzenia w Twoim sklepie. Możesz monitorować swoje codzienne transakcje gotówkowe i korekty dokonane przez pracowników.

Po rozpoczęciu sesji śledzenia możesz również monitorować sprzedaż według innych typów płatności, takich jak karty kredytowe.

Włączanie sesji śledzenia

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Ustawienia płatności.

 2. Naciśnij opcję Gotówka.

 3. Naciśnij przycisk przełączania, aby włączyć lub wyłączyć opcję Śledź gotówkę.

Rozpocznij nową sesję śledzenia

Możesz utworzyć sesję śledzenia Shopify POS na jeden z dwóch sposobów:

 • Ręcznie, jeśli chcesz określić początkowy stan gotówki dla sesji śledzenia.

 • Automatycznie, jeśli chcesz, aby system Shopify użył oczekiwanej sumy gotówki w szufladzie kasowej jako gotówki dla następnej zmiany kasowej.

Ręczne otwieranie sesji śledzenia

Jeśli nową sesję śledzenia utworzysz ręcznie, będziesz mieć możliwość wprowadzenia wartości gotówki w kasie. Gotówka w kasie jest kwotą pieniężną umieszczaną na początek w kasie, aby pracownicy mogli wydawać resztę przy płatnościach gotówkowych.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Zacznij sesję śledzenia. Otworzy się okno dialogowe Zacznij sesję śledzenia.

 3. Wprowadź kwotę gotówki w kasie lub kwotę początkową.

 4. Opcjonalnie: Wprowadź uwagę.

 5. Naciśnij opcję Potwierdź. Sesja śledzenia pozostanie otwarta do momentu jej ręcznego zamknięcia.

Automatyczne otwieranie sesji śledzenia

Jeśli zamkniesz sesję śledzenia i nie otworzysz kolejnej przed przetworzeniem następnego zamówienia, Shopify otworzy nową sesję śledzenia automatycznie.

Obliczone saldo gotówki na zamknięciu poprzedniej sesji śledzenia używane jest jako kwota gotówki w kasie lub kwota otwarcia. Jeśli jest to pierwsza sesja śledzenia dla Twojego sklepu, wartość gotówki w kasie jest ustawiana na 0.

Wyświetl szczegóły sesji śledzenia

Informacje różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy przeglądasz otwartą, czy zamkniętą sesję śledzenia gotówki.

Wyświetlane są zawsze następujące informacje:

 • data zmiany
 • łączna sprzedaż dla tej zmiany
 • nazwisko pracownika, który otworzył zmianę
 • początkowa kwota gotówki w kasie
 • wszelkie korekty gotówki w szufladzie dokonane przez pracowników (na przykład, jeśli wykorzystali własną gotówkę, aby rozmienić pieniądze).

Jeśli sesja jest zamknięta, wyświetli się:

 • nazwisko pracownika, który zamknął sesję
 • gotówka zliczona na końcu sesji (o ile została wprowadzona przy zamknięciu sesji
 • kwota gotówki w szufladzie, która była oczekiwana po zamknięciu sesji
 • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
 • sprzedaż według każdego typu płatności

Wyświetl sesję śledzenia otwarć

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

Wyświetl historię zamkniętej sesji śledzenia

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Historia sesji.

 3. Naciśnij sesję śledzenia, którą chcesz wyświetlić.

 4. Opcjonalnie: Naciśnij opcję Wyświetl typy płatności, aby zobaczyć podział typów płatności używanych w ramach sesji.

 5. Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj stronę, aby wydrukować informacje o typie płatności.

Dostosuj gotówkę w kasie

Korekta gotówki w kasie obejmuje dodanie lub usunięcie gotówki. Może być konieczne, jeśli na przykład:

 • pracownik nie może wydać reszty, korzystając z gotówki dostępnej w szufladzie
 • gotówka w szufladzie przekroczyła preferowany limit (niektóre firmy nakładają limit, aby zapobiec kradzieży lub błędnym obliczeniom przy zamknięciu)
 • pracownik musi tymczasowo wyjąć gotówkę z szuflady.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

 3. Naciśnij opcję Dodaj lub Usuń, w zależności od typu transakcji, którą chcesz wykonać.

 4. Wprowadź dodaną lub usuniętą kwotę.

 5. Wprowadź uwagę, jeśli to konieczne.

 6. Naciśnij opcję Potwierdź.

Korekty dokonane w kasie wyświetlą się w historii rejestru/kasy na ekranie głównym Rejestr/Kasa.

Zamknij sesję śledzenia gotówki

Aby dokładnie rozliczać szufladę kasową, należy zamykać sesje śledzenia w regularnych odstępach czasu (na przykład na koniec każdego dnia lub po zakończeniu zmiany pracownika).

Po zamknięciu sesji śledzenia do historii sesji dodawane są następujące informacje:

 • gotówka zliczona na końcu sesji
 • oczekiwana wartość gotówki w szufladzie, która jest obliczana na podstawie wszystkich transakcji gotówkowych przeprowadzonych podczas sesji, uwzględnia ona początkową gotówkę w kasie i wszelkie korekty dokonane podczas otwartej zmiany
 • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
 • sprzedaż według każdego typu płatności

Kwota gotówki w szufladzie kasowej i oczekiwane saldo powinny być takie same.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

 2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

 3. Naciśnij opcję Zakończ sesję śledzenia.

 4. Wprowadź kwotę gotówki w szufladzie kasowej, a następnie naciśnij Dalej.

 5. Sprawdź sumy na stronie Podsumowanie gotówki i naciśnij Dalej.

 1. Wybierz kwotę do pozostawienia w szufladzie kasowej i naciśnij Dalej.

 2. Potwierdź ilość gotówki, którą chcesz usunąć z kasy, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź.

 3. Przejrzyj podsumowanie sesji śledzenia.

 4. Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj. Spowoduje to wydrukowanie tylko danych dotyczących gotówki dla tej sesji śledzenia. Aby wydrukować podsumowanie z wszystkimi typami płatności, musisz przejść do historii sesji.

 5. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo