Verkopen volgen in Shopify POS

Een trackingsessie is een periode waarin transacties plaatsvinden in je winkel. Je gebruikt een trackingsessie om je kassalade op regelmatige basis te salderen en de medewerkers verantwoordelijk te houden voor het geld dat ze hebben afgehandeld.

Betalingen volgen vanuit de Shopify POS-app

Op het kassascherm kun je trackingsessies voor je winkel aanmaken en bekijken. Je kunt je dagelijkse transacties van contant geld en correcties door je medewerkers controleren.

Nadat je een trackingsessie hebt gestart, kun je ook de verkoop controleren op andere betaalmethoden, zoals creditcards.

Trackingsessies activeren

 1. Tik in Shopify POS op > > Instellingen > Betaaltypen.
 2. Tik op Contant geld.
 3. Tik op de schakelaar om Kassaverkeer volgen te activeren of te deactiveren.

Een nieuwe trackingsessie starten

Je kunt op twee manieren een Shopify POS-trackingsessie aanmaken:

 • Handmatig, als je het beginbedrag voor de trackingsessie wilt opgeven.
 • Automatisch, als je wilt dat Shopify het verwachte bedrag in de kassalade gebruikt als beginbedrag voor de trackingsessie.

Handmatig een trackingsessie starten

Als je handmatig een nieuwe trackingsessie start, kun je een waarde voor het beginbedrag invoeren. Het beginbedrag is het geldbedrag dat aan het begin van de dag in de kassa is gestort, zodat medewerkers wisselgeld hebben voor contante betalingen.

Stappen:

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.
 2. Tik op Trackingsessie starten. Het dialoogvenster Trackingsessie starten wordt geopend.
 3. Voer het beginbedrag in.
 4. Optioneel: Voer een notitie in.
 5. Tik op Bevestigen. De trackingsessie blijft open totdat je deze handmatig afsluit.

Een trackingsessie automatisch starten

Als je een trackingsessie hebt afgesloten en je geen andere hebt geopend voordat je de volgende bestelling verwerkt, opent Shopify automatisch een nieuwe trackingsessie.

Het berekende saldo van je contant geld bij het afsluiten van je laatste trackingsessie wordt gebruikt als het kasmiddelen of beginbedrag. Als dit de eerste trackingsessie voor je winkel is, wordt het beginbedrag op 0 gezet.

Gegevens van trackingsessie weergeven

De informatie varieert enigszins, afhankelijk van of je een geopende of een afgesloten trackingsessie van het contante geld bekijkt.

De volgende informatie wordt altijd weergegeven:

 • de datum van de trackingsessie;
 • de totale omzet voor die sessie;
 • de naam van de medewerker die de sessie heeft geopend;
 • het beginbedrag;
 • eventuele aanpassingen die medewerkers hebben aangebracht aan het contante geld in de la (als ze bijvoorbeeld eigen geld hebben gebruikt om wisselgeld te geven).

Als de trackingsessie is afgesloten, wordt de volgende informatie weergegeven:

 • de naam van de medewerker die de sessie heeft afgesloten;
 • het geld dat aan het einde van de sessie is geteld (als je dat tenminste hebt ingevoerd toen je de sessie sloot);
 • het bedrag aan contanten in de la dat werd verwacht bij het sluiten van de sessie;
 • het resterende bedrag in de kassalade nadat je de eindbalans hebt opgemaakt (dat gebeurt meestal als je de dagopbrengst uit de kassa haalt);
 • een uitsplitsing van betalingen per type.

De geopende trackingsessie weergeven

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.
 2. Tik op Bekijk de geopende sessie.

De geschiedenis van een afgesloten trackingsessie bekijken

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.
 2. Tik op de Sessie-geschiedenis.
 3. Tik op de trackingsessie die je wilt bekijken.
 4. Optioneel: Tik op Betaalmethoden bekijken om een uitsplitsing van betalingstypen te bekijken die in de sessie worden gebruikt.
 5. Optioneel: tik op Pagina afdrukken om gegevens van betalingstype af te drukken.

Het beginbedrag aanpassen

Een aanpassing van het startbedrag van een kassa houdt in dat er contant geld bijkomt of afgaat. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als:

 • medewerker kan niet het juiste wisselgeld geven met het contante geld dat zich in de lade bevindt
 • het geld in de lade je gewenste limiet heeft overschreden (sommige bedrijven stellen een limiet in om diefstal of een misrekening bij het sluiten te voorkomen)
 • medewerker dient tijdelijk contant geld uit de kassa te halen.

Stappen:

 1. Tik in Shopify POS op > Kassa.
 2. Tik op Bekijk de geopende sessie.
 3. Tik op Toevoegen of Verwijderen, afhankelijk van het type transactie dat je wilt uitvoeren.
 4. Voer het toegevoegde of verwijderde bedrag in.
 5. Voer zo nodig een notitie in.
 6. Tik op Bevestigen.

Correcties in een kassa worden weergegeven in de sectie Activiteit contant geld op de pagina met sessiegegevens.

Trackinggegevens van betalingen bekijken in het Shopify-beheercentrum

Je kunt in het Shopify-beheercentrum een rapport over gevolgde kassaverkeersessies bekijken. Je kunt ook de lijst met gevolgde kassaverkeersessies op locatie en datumbereik filteren. Medewerkers hebben de Point of Sale-machtigingen Geschiedenis van trackingsessies voor betalingen bekijken en Trackingsessies voor betalingen in het POS-kanaal bekijken nodig om informatie over het volgen van kassaverkeer te mogen bekijken.

In de volgende tabel vind je meer informatie over de trackinggegevens van betalingen die je kunt bekijken:

Trackinggegevens van betalingen
Gegevens Beschrijving
Overzicht verschil Een overzicht van de verwachte bedragen en wat er werkelijk geteld is voor alle sessies die binnen het tijdvak op de geselecteerde locatie hebben plaatsgevonden. Er is sprake van een verschil als het verwachte en het getelde bedrag niet gelijk is.
 • Verschil bij begin is het bedrag dat aan het eind van de vorige sessie is gemeld en aan het begin van de sessie is geteld.
 • Verschil bij eind is het verwachte bedrag in de kassalade (het bedrag dat aan het begin is geteld plus de kasbetalingen die gedurende een sessie zijn ontvangen) vergeleken met het bedrag dat aan het eind van de sessie is geteld.
Activiteit contant geld Een overzicht van de kasbetalingen voor alle sessies die op de geselecteerde locatie binnen het tijdvak hebben plaatsgevonden.
 • Bij Bruto betalingen staat het totale bedrag van de verwerkte contante betalingen.
 • Bij Terugbetalingen staat het totale bedrag aan verwerkte terugbetalingen. Het terugbetaalde bedrag wordt afgetrokken van het bedrag van de bruto betalingen. De uitkomst is het bedrag bij Netto betalingen.
 • Sessielijst De sessies die binnen het tijdvak op de geselecteerde locatie hebben plaatsgevonden. Elke rij staat voor één sessie en hierin wordt de begin- en eindtijd van de sessie weergegeven, plus de kassa-ID, de status 'Open' of 'Gesloten' en het totale kasverschil van deze sessie. Je kunt de sessielijst sorteren op begin en einde van de sessie of op totaal kasverschil door op de kolomkoppen te klikken.

  Stappen:

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

  2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Point of Sale.

  3. Klik op Verkoopkanaal openen.

  4. Klik op Locaties en daarna op een locatie waarvoor je de sessiegegevens wilt bekijken.

  5. Klik in de sectie Kassaverkeer volgen op Volgsessies kassaverkeer bekijken.

  6. Optioneel: Selecteer het datumbereik om de weergegeven gegevens te filteren.

  Een sessie voor het volgen van betalingen sluiten

  Je kunt de trackingsessie voor betalingen rechtstreeks vanuit Shopify POS sluiten of op afstand via het Shopify-beheercentrum.

  Om een nauwkeurige balans van de kas op te maken, kun je ook overwegen om de trackingsessies met regelmatige tussenpozen te stoppen, zoals aan het einde van elke dag of aan het einde van de dienst van een medewerker. Wanneer je een trackingsessie beëindigt, wordt de volgende informatie toegevoegd aan de sessiegeschiedenis:

  • het contante geld dat aan het einde van de betalingssessie is geteld;
  • het verwachte bedrag aan contanten in de kassa, dat wordt berekend op basis van alle contante transacties die tijdens de sessie hebben plaatsgevonden, waarbij rekening wordt gehouden met het beginbedrag en eventuele aanpassingen die tijdens de open shift zijn gedaan;
  • het resterende contante geld voor de kasmiddelen nadat je het eindsaldo van de kassalade hebt opgemaakt (meestal wanneer je de daginkomsten verwijdert)
  • een uitsplitsing van betalingen per type.

  Het bedrag in de geldlade en het verwachte saldo moeten hetzelfde zijn.

  Een trackingsessie voor betalingen sluiten vanuit je Shopify POS

  Je kunt een trackingsessie voor betalingen rechtstreeks sluiten vanaf je Shopify POS-apparaat.

  Stappen:

  1. Tik in Shopify POS op > Kassa.
  2. Tik op Bekijk de geopende sessie.
  3. Tik op Trackingsessie beëindigen.
  4. Voer de hoeveelheid aan contant geld in de kassalade in en tik op Volgende.
  5. Bekijk de totalen op de pagina Overzicht contant geld en tik op Volgende. Als je totalen op de pagina Overzicht contant geld niet overeenkomen, kun je de getelde hoeveelheid corrigeren door op Terug te tikken.
  6. Selecteer een bedrag dat je in de kassalade wilt laten zitten en tik op volgende.
  7. Bevestig hoeveel geld je uit de kassa wilt halen en tik op Bevestigen.
  8. Bekijk het overzicht van de trackingsessie.
  9. Optioneel: tik op Afdrukken. Hiermee druk je alleen de gegevens van het contante geld voor deze trackingsessie af. Als je een overzicht wilt afdrukken voor alle betalingstypen, kun je het best naar de sesssiegeschiedenis gaan.
  10. Tik op Gereed.

  Een trackingsessie voor betalingen op afstand sluiten vanuit het Shopify-beheercentrum

  Als je een trackingsessie voor kasbetalingen niet op het apparaat kunt sluiten, kun je dit doen vanuit het Point of Sale-verkoopkanaal in het Shopify-beheercentrum. Als je een trackingsessie sluit wanneer er een transactie plaatsvindt, wordt automatisch een nieuwe sessie geopend zodra de transactie voltooid is.,

  Nadat je een sessie hebt gesloten, kun je deze niet opnieuw openen of bewerken. Aan de activiteitsgeschiedenis van de sessie wordt toegevoegd dat de sessie op afstand is afgesloten en welke wijzigingen je hebt aangebracht in het bedrag in de kassa.

  Stappen:

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

  2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Point of Sale.

  3. Klik op Verkoopkanaal openen.

  4. Klik op Locaties en daarna op een locatie waarvoor je een trackingsessie voor betalingen wilt sluiten.

  5. Klik in de sessie Kassaverkeer volgen op Open sessie bekijken.

  6. Klik op Sessie sluiten.

  7. Voer in het veld Geteld contant geld het bedrag aan kasgeld in dat je hebt geteld. Als je er niet zeker van bent, hou dan het standaardbedrag aan.

  8. Selecteer in de sectie Bevestig contant geld in kaslade het bedrag aan contant geld dat in de kassalade aanwezig is of voer dit bedrag handmatig in. Het standaardbedrag is 0 USD.

  9. Selecteer Geteld verschil in contant geld bevestigen om te bevestigen dat er een kasverschil is.

  10. Klik op Sessie beëindigen.

  Gegevens van trackingsessie over betalingen exporteren vanuit het Shopify-beheercentrum

  Je kunt gegevens van trackingsessies over betalingen in een CSV-bestand exporteren. Als je sessie nog geopend is, kun je alleen het rapport Activiteit van sessie exporteren. Wanneer je de sessie sluit, zijn er meer rapporten beschikbaar om te exporteren.

  Rapporten van trackingsessies over betalingen
  Rapport Beschrijving
  Activiteit van sessie Een gedetailleerd rapport over de activiteiten van de sessie dat naar je e-mail is verzonden.
  Overzicht verschil Een vereenvoudigd rapport dat het totale verschil laat zien.
  Activiteit contant geld Een vereenvoudigd rapport dat kasactiviteiten laat ziet.
  Kassaoverzicht Een uitsplitsing van alle kassa-activiteiten inclusief sessieactiviteiten en kasactiviteiten.

  Stappen:

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

  2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Point of Sale.

  3. Klik op Verkoopkanaal openen.

  4. Klik op Locaties en daarna op een locatie waarvoor je de sessiegegevens wilt exporteren.

  5. Klik in de sectie Kassaverkeer volgen op Volgsessies kassaverkeer bekijken.

  6. Klik op Exporteren.

  7. Selecteer de sessiegegevens die je wilt exporteren.

  8. Klik op Exporteren.

  Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

  Probeer het gratis