Thu tiền boa với Shopify POS

Tiền boa giúp khách hàng có cơ hội thể hiện sự ghi nhận của họ đối với dịch vụ tuyệt vời của bạn. Khách hàng có thể thêm tiền boa cho bất kỳ đơn hàng được thực hiện trực tiếp với Shopify POS. Hiện chỉ có thể thêm tiền boa khi thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng với đầu đọc thẻ được hỗ trợ.

Đầu đọc thẻ được hỗ trợ

Bạn có thể thu tiền boa trên Shopify POS bằng những đầu đọc thẻ được hỗ trợ sau đây:

Bật tính năng tiền boa trên Shopify POS

Khi bạn bật tính năng tiền boa và chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, hộp thoại tiền bao sẽ được thêm vào chế độ xem trang thanh toán Shopify POS khi chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng. Bạn có thể tạo tối đa ba lựa chọn về số tiền boa và bật tính năng tiền boa tùy ý để khách hàng có thể nhập số tiền boa tùy ý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt).

 2. Trong Thanh toán, chạm vào Tips (Tiền boa).

 3. Trong TIP OPTIONS (TÙY CHỌN TIỀN BOA), nhập giá trị phần trăm trong trường Option (Tùy chọn). Bạn có thể thêm tối đa ba giá trị khác nhau.

 4. Không bắt buộc: Nếu không muốn chấp nhận khoản tiền boa tùy chỉnh, tắt Custom tips (Tiền boa tùy chỉnh).

 5. Không bắt buộc: Bật tùy chọn Minimum tip amounts (Số tiền boa tối thiểu).

Số tiền boa tối thiểu

Bật tùy chọn số tiền boa tối thiểu để thay tiền boa đặt sẵn theo tỷ lệ phần trăm thành theo giá trị tiền tệ khi giá trị giao dịch thấp hơn một số tiền nhất định. Ví dụ: Nếu bạn đặt số tiền boa tối thiểu là 10 thì sau đó, bạn có thể thay thế tỷ lệ phần trăm tiền boa đặt sẵn 15%, 18% và 20% thành số tiền 1, 2 và 3 với các giao dịch có giá trị dưới 10.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt).

 2. Trong Thanh toán, chạm vào Tips (Tiền boa).

 3. Chọn Minimum tip amounts (Số tiền boa tối thiểu).

 4. Nhập số tiền boa tối thiểu trong phần Transaction limit (Hạn mức giao dịch).

 5. Nhập từng giá trị tiền tệ cho 3 số tiền boa đặt sẵn.

Thu tiền boa

Nếu đã bật tính năng tiền boa thì hộp thoại tiền boa sẽ hiện lên trong lúc thanh toán khi khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng. Khách hàng có thể chọn một trong các tùy chọn:

 • tiền boa đặt sẵn theo tỷ lệ phần trăm
 • số tiền boa tùy ý (nếu đã bật tiền boa tùy ý)
 • không thêm tiền boa

Các bước thực hiện:

 1. Từ chế độ xem giỏ hàng Shopify POS, chạm vào Thanh toán.

 2. Trong hộp thoại lựa chọn hình thức thanh toán, chạm vào Tín dụng.

 3. Hãy để khách hàng chọn số tiền boa và thực hiện thanh toán.

Hoàn trả tiền boa

Bạn có thể hoàn trả tiền boa mà không cần hoàn lại toàn bộ đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

 2. Chạm vào đơn hàng có khoản tiền boa bạn muốn hoàn trả.

 3. Chạm vào Refund (Hoàn tiền).

 4. Trong chế độ xem tiền hoàn, chạm vào + bên cạnh Tip (Tiền boa) để tăng số lượng tiền hoàn lại thành 1.

 5. Chạm vào Next (Tiếp).

 6. Xác nhận thông tin chi tiết hoàn tiền là chính xác.

 7. Không bắt buộc: Thêm lý do hoàn tiền.

 8. Chạm vào Refund (Hoàn tiền).

 9. Không bắt buộc: Gửi biên lai qua email hoặc tin nhắn cho khách hàng.

Báo cáo tiền boa

Bạn có thể xem tiền boa mỗi nhân viên thu được trong báo cáo Tiền boa và tổng tiền boa thu được trong báo cáo Tài chính.

Các bước thực hiện:

Để xem tổng tiền boa thu được trong báo cáo Tài chính:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Phân tích > Báo cáo.

 2. Trong danh mục thả xuống, chọn Tài chính.

 3. Nhấp vào Tips (Tiền boa).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí