Kích hoạt phương thức thanh toán cho ứng dụng Shopify POS

Bạn có thể kích hoạt nhiều phương thức thanh toán trong Shopify POS để khách hàng có thể lựa chọn các tùy chọn thanh toán ở trang thanh toán.

Bật thanh toán bằng tiền mặt cho ứng dụng Shopify POS

Giao dịch bằng tiền mặt được mặc định kích hoạt. Nếu không muốn chấp nhận tiền mặt nữa, bạn có thể hủy kích hoạt tùy chọn này. Khách hàng hoặc cửa hàng không phải trả thêm phụ phí hoặc phí thanh toán bằng tiền mặt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

 2. Trong phần Loại thanh toán khác, chạm vào Tiền mặt để bật hoặc tắt.

Bật thanh toán bằng thẻ quà tặng đối với ứng dụng Shopify POS

Thẻ quà tặng là cách hữu hiệu để gia tăng doanh số. Ngoài ra, thẻ quà tặng còn giúp quảng bá cửa hàng khi khách hàng mua thẻ tặng người thân và bạn bè.

Nếu muốn bán thẻ quà tặng thực, bạn phải mua thẻ quà tặng trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Để có thể bán thẻ quà tặng hoặc chấp nhận thanh toán bằng thẻ quà tặng, bạn phải bật thẻ quà tặng làm phương thức thanh toán trong ứng dụng Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Cài đặt > Thanh toán > Loại thanh toán.
 2. Chạm vào Thẻ quà tặng.
 3. Kích hoạt Chấp nhận thanh toán bằng thẻ quà tặng để bán hoặc chấp nhận thanh toán bằng thẻ quà tặng.

Phát hành thẻ quà tặng

Bạn có thể tùy chỉnh các loại thẻ quà tặng mà bạn phát hành và chấp nhận thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Cài đặt
 2. Chạm vào Thẻ quà tặng.
 3. Kích hoạt những mục sau:
  • Phát hành thẻ quà tặng số để bán hoặc chấp nhận thanh toán từ thẻ quà tặng số mà bạn có thể in và gửi email đến khách hàng.
  • Phát hành thẻ quà tặng số hoặc thẻ quà tặng thực để bán hoặc chấp nhận thanh toán từ cả thẻ quà tặng số và thẻ quà tặng thực. Bạn cần đặt hàng nguồn cung ứng thẻ quà tặng thực.

Đặt hàng thẻ quà tặng thực

Bạn có thể chọn thiết kế và đặt hàng thẻ quà tặng thực trong Cửa hàng trang thiết bị Shopify ở các quốc gia được hỗ trợ.

Kích hoạt phương thức thanh toán tùy chỉnh cho ứng dụng Shopify POS

Nếu muốn chấp nhận các khoản thanh toán thủ công không phải do Shopify xử lý, ví dụ như séc, tín dụng cửa hàng hoặc máy quẹt thẻ bên thứ ba, bạn có thể thiết lập phương thức thanh toán tùy chỉnh.

Shopify theo dõi thông tin chi tiết sau đây về đơn hàng đối với phương thức thanh toán tùy chỉnh:

 • mã số đơn hàng
 • thông tin khách hàng tương ứng
 • mục hàng
 • tổng giá trị đơn hàng, bao gồm thuế
 • ngày và dấu thời gian của đơn hàng
 • loại thanh toán tùy chỉnh đã sử dụng

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

 2. Trong Custom Payment Types (Loại thanh toán tùy chỉnh), chạm vào Add custom payment type (Thêm loại thanh toán tùy chỉnh).

 3. Nhập tên loại thanh toán vào trường này và chạm vào Lưu.

 4. Chạm vào nút bật/tắt để bật hoặc tắt loại thanh toán tùy chỉnh.

Hủy kích hoạt phương thức thanh toán tùy chỉnh cho ứng dụng Shopify POS

Nếu bị hủy kích hoạt, phương thức thanh toán sẽ không xuất hiện dưới dạng tùy chọn thanh toán khi thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Settings (Cài đặt) > Payment settings (Cài đặt thanh toán).

 2. Trên màn hình Loại thanh toán, chạm vào bật/tắt để bật hoặc tắt các loại thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí