Tạo hồ sơ khách hàng

Nếu khách hàng chưa từng mua hàng của bạn, bạn có thể tạo hồ sơ khách hàng cho họ.

Hồ sơ khách hàng có thể bao gồm các thông tin sau:

 • Họ tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Ghi chú
 • Địa chỉ giao hàng
 • Khách hàng muốn nhận thông tin tiếp thị hay không
 • Khách hàng có được miễn thuế hay không
 • Thẻ khách hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add customer (Thêm khách hàng).

 2. Chạm vào Add new customer (Thêm khách hàng mới).

 3. Nhập thông tin chi tiết của khách hàng. Ít nhất bạn cần nhập tên của khách hàng.

 1. Không bắt buộc: Để lưu thông tin chi tiết của khách hàng mà không thêm khách hàng vào giỏ hàng, tắt Add customer to cart (Thêm khách hàng vào giỏ hàng).

 2. Chạm vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí