Tìm hồ sơ khách hàng trong ứng dụng Shopify POS

Bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo hai cách: từ màn hình Thêm khách hàng và sử dụng thanh tìm kiếm toàn cầu.

Tìm kiếm từ màn hình Thêm khách hàng:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add customer (Thêm khách hàng).
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên hoặc email của khách hàng.
  3. Trong kết quả tìm kiếm, chạm vào tên khách hàng.

Tìm kiếm từ thanh tìm kiếm toàn cầu:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào thanh tìm kiếm toàn cầu.
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên hoặc email của khách hàng.
  3. Chạm vào Khách hàng.
  4. Trong kết quả tìm kiếm, chạm vào tên khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí