Tìm hồ sơ khách hàng

Bạn có thể tìm kiếm khách hàng theo hai cách: từ màn hình Thêm khách hàng và sử dụng thanh tìm kiếm toàn cầu.

Tìm kiếm từ màn hình Thêm khách hàng:

Tìm kiếm từ thanh tìm kiếm toàn cầu:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí