Chỉnh sửa hồ sơ khách hàng

Bạn có thể thay đổi thông tin khách hàng hiện có trong hồ sơ của họ.

Lưu ý: Không nhận diện được Shopify POS? Có thể bạn đang sử dụng Shopify POS Classic.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add customer (Thêm khách hàng).

  2. Nhập tên hoặc email của khách hàng trong thanh tìm kiếm.

  3. Chạm vào View details (Xem chi tiết) bên cạnh tên khách hàng trong kết quả tìm kiếm.

  4. Chỉnh sửa thông tin khách hàng trên màn hình*Edit customer* (Chỉnh sửa khách hàng). Bạn có thể chỉnh sửa thông tin như tên, địa chỉ và sở thích.

Lưu ý: Nếu bạn có quyền Quản lý khách hàng, bạn có thể thêm hoặc tạo thẻ khách hàng để chỉ định cho khách hàng.

  1. Chạm vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí