Thêm hồ sơ khách hàng vào giỏ hàng

Shopify POS lưu thông tin chi tiết của khách hàng để khi khách hàng mua hàng tiếp, bạn có thể nhanh chóng liên kết họ với đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí