Thêm hồ sơ khách hàng vào giỏ hàng

Shopify POS lưu thông tin chi tiết của khách hàng để khi khách hàng mua hàng tiếp, bạn có thể nhanh chóng liên kết họ với đơn hàng.

Thêm hồ sơ khách hàng vào giỏ hàng

Bạn có thể thêm hồ sơ khách hàng hiện có vào giỏ hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong giỏ hàng của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Thêm khách hàng.
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên hoặc email khách hàng, rồi chạm vào tên khách hàng trong kết quả tìm kiếm.

Bạn có thể xóa thông tin chi tiết của khách hàng khỏi đơn hàng bằng cách chạm vào Remove customer (Xóa khách hàng).

Thêm hoặc tạo hồ sơ khách hàng cho từng lần bán hàng theo cách thủ công

Nếu bạn đang sử dụng gói đăng ký Shopify POS Pro và thiết lập cài đặt thông tin khách hàng thành Đề xuất hoặc Bắt buộc, nhân viên của bạn sẽ được nhắc thêm thông tin khách hàng còn thiếu khi thanh toán.

Bạn có thể thêm hồ sơ khách hàng mới hoặc tạo hồ sơ mới.

Các bước thực hiện:

  1. Trong giỏ hàng, chạm vào Thanh toán.
  2. Trong chế độ xem Thêm thông tin giỏ hàng còn thiếu, chạm vào Thêm khách hàng.
  3. Thêm khách hàng hiện có hoặc tạo khách hàng mới:

    • Để thêm khách hàng hiện có, nhập tên hoặc email của khách hàng vào thanh tìm kiếm rồi chạm vào tên khách hàng trong kết quả tìm kiếm.
    • Để tạo khách hàng mới, nhập thông tin liên hệ của khách hàng vào mục Khách hàng mới.
  4. Chạm vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí