Tùy chỉnh biên lai

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu cho biên lai in. Bạn không thể chỉnh sửa thông tin giao dịch trên biên lai in.

Nếu nhân viên của bạn có mã PIN POS, bạn có thể xóa quyền truy cập cài đặt tùy chỉnh biên lai của họ bằng cách bật tùy chọn Limited permissions (Quyền truy cập giới hạn) trong màn hình cài đặt Staff (Nhân viên).

Thêm văn bản đầu trang và chân trang thiết kế riêng vào biên lai

Bạn có thể thêm thông tin cửa hàng, ví dụ như chính sách trả hàng hoặc giờ làm việc của cửa hàng, vào đầu trang và chân trang của biên lai.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào sau đó chạm vào Settings (Cài đặt).

  2. Chạm vào Printed receipt settings (Cài đặt biên lai được in ra).

  3. Trên màn hình Receipt Settings (Cài đặt biên lai), chạm vào Add header text (Thêm văn bản đầu trang) hoặc Add footer text (Thêm văn bản chân trang).

  4. Nhập nội dung tùy chỉnh, sau đó chạm vào Save (Lưu).

Thêm thông tin vào biên lai

Bạn có thể tùy chỉnh biên lai bằng cách bật thông tin bạn muốn thêm vào.

Ví dụ: Bạn có thể thêm mã vạch biên lai mà khi được quét bằng máy quét mã vạch (chỉ phiên bản 2D) hoặc camera trên thiết bị của bạn, đơn hàng tương ứng sẽ được mở ra trong Shopify POS.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí