Quản lý biên lai

Khi kết thúc giao dịch bán hàng, bạn có thể đề xuất in, gửi email hoặc nhắn tin biên lai cho khách hàng. Bạn cũng có thể in hóa đơn quà tặng, đây là bằng chứng về việc mua hàng nhưng không chứa số tiền đã chi tiêu.

Nếu khách hàng làm mất biên lai, bạn có thể in lại cho khách hàng.

Màn hình Payment successful (Thanh toán thành công) xuất hiện sau khi bạn nhận khoản thanh toán cho đơn hàng. Trong màn hình Payment successful (Thanh toán thành công), bạn có một vài tùy chọn:

Tùy chọn dành cho biên lai bán hàng POS
Để in biên lai Chạm vào Print receipt (In biên lai).
Để gửi biên lai qua email cho khách hàng Chạm vào Email receipt (Gửi email biên lai) để nhập địa chỉ email, rồi chạm vào Send (Gửi).
Để gửi biên lai qua tin nhắn Chạm vào Text receipt (Gửi biên lai qua tin nhắn) để nhập số điện thoại, có chứa mã vùng, rồi chạm vào Send (Gửi).
Để in hóa đơn quà tặng Chạm vào Gift receipt (Biên lai quà tặng).

In lại biên lai

  1. Từ ứng dụng Shopify POS, chạm vào rồi chạm vào Đơn hàng.

  2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn in biên lai.

  3. Chạm vào Biên lai > Print receipt (In biên lai).

In hóa đơn quà tặng sau khi hoàn tất quá trình mua bán

Các bước thực hiện:

  1. Từ ứng dụng Shopify POS, chạm vào rồi chạm vào Đơn hàng.

  2. Chạm vào đơn hàng.

  3. Chạm vào Receipt (Biên lai) > Gift receipt (Hóa đơn quà tặng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí