Quản lý biên lai

Khi kết thúc giao dịch bán hàng, bạn có thể đề xuất in, gửi email hoặc nhắn tin biên lai cho khách hàng. Bạn cũng có thể in biên lai quà tặng, đây là bằng chứng về việc mua hàng nhưng không chứa số tiền đã chi tiêu.

Nếu khách hàng làm mất biên lai, bạn có thể in lại cho khách hàng.

Mã đơn hàng và số biên lai không giống nhau và số biên lai bao gồm ID sổ đăng ký POS làm tiền tố. Ví dụ: Mã đơn hàng #1425 trong danh sách Đơn hàng có thể có số biên lai #1-1288 liên quan. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm kiếm theo số biên lai trong danh sách Đơn hàng. Tìm hiểu thêm về tìm kiếm đơn hàng.

Màn hình Thanh toán thành công hiện lên sau khi bạn nhận khoản thanh toán đơn hàng. Trên màn hình Thanh toán thành công, bạn có một vài tùy chọn:

Tùy chọn dành cho biên lai bán hàng POS
Để in biên lai: Chạm vào Print receipt (In biên lai).
Để gửi biên lai qua email cho khách hàng: Chạm vào Email receipt (Gửi email biên lai) để nhập địa chỉ email, rồi chạm vào Send (Gửi).
Để gửi biên lai qua tin nhắn: Chạm vào Text receipt (Gửi biên lai qua tin nhắn) để nhập số điện thoại, có chứa mã vùng, rồi chạm vào Send (Gửi).
Để in biên lai quà tặng: Chạm vào Biên lai quà tặng.

In lại biên lai

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
  2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn in biên lai.
  3. Chạm vào Biên lai > Print receipt (In biên lai).

In biên lai quà tặng sau khi hoàn tất quá trình mua bán

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
  2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn in biên lai quà tặng.
  3. Chạm vào Biên lai > Biên lai quà tặng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí