Ưu đãi giảm giá tùy chỉnh trong Shopify POS

Bạn có thể cho phép nhân viên tạo ưu đãi giảm giá tùy chỉnh hoặc ghi đè giá bằng Shopify POS. Bạn có thể sử dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh làm ưu đãi giảm giá mục hàng tùy chỉnh cho một mặt hàng duy nhất hoặc làm ưu đãi giảm giá giỏ hàng tùy chỉnh cho toàn bộ đơn hàng. Bạn cũng có thể kết hợp ưu đãi giảm giá tùy chỉnh bằng Shopify POS.

Để sử dụng và kết hợp ưu đãi giảm giá bằng Shopify POS, tham khảo tổ hợp ưu đãi giảm giá trên POS.

Ưu đãi giảm giá mục hàng tùy chỉnh

Giảm giá mục hàng, hay giảm giá cho sản phẩm cụ thể, là giảm giá được áp dụng cho từng sản phẩm trong đơn hàng.

Nhân viên phải kích hoạt quyền Áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh trên Point of Sale để sử dụng ưu đãi giảm giá mục hàng và áp dụng ghi đè giá. Tìm hiểu thêm về quyền của nhân viên tại POS.

Áp dụng giảm giá mục hàng tùy chỉnh

 1. Trong Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.
 2. Chạm vào Áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh.
 3. Chạm vào Số tiền hoặc Tỷ lệ phần trăm (%).
 4. Không bắt buộc: Nếu muốn tạo số tiền giảm giá tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng trường Giá sau khi giảm để nhập giá bạn muốn bán sản phẩm.
 5. Điền vào trường và chạm vào Save (Lưu).
 6. Chạm vào Lưu.

Giá sản phẩm trong giỏ hàng cập nhật khi áp dụng ưu đãi giảm giá. Giá trị bán lẻ thông thường của sản phẩm hiển thị bên dưới giá đã giảm.

Chỉnh sửa ưu đãi giảm giá mục hàng tùy chỉnh

 1. Trong Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.
 2. Chạm vào Ưu đãi giảm giá tùy chỉnh.
 3. Chỉnh sửa ưu đãi giảm giá, rồi chạm vào Lưu.
 4. Chạm vào Save (Lưu).

Gỡ bỏ ưu đãi giảm giá mục hàng tùy chỉnh

 1. Trong Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.
 2. Chạm vào Ưu đãi giảm giá tùy chỉnh.
 3. Chạm vào Clear discount (Xóa ưu đãi giảm giá) và Lưu.
 4. Chạm vào Save (Lưu).

Ưu đãi giảm giá giỏ hàng tùy chỉnh

Giảm giá giỏ hàng hay giảm giá cho đơn hàng cụ thể, được áp dụng cho toàn bộ mặt hàng trong giỏ hàng Shopify POS. Giảm giá giỏ hàng có thể là giá trị tiền tệ cố định hoặc phần trăm giá trị giỏ hàng. Bạn cũng có thể áp dụng mã giảm giá theo giá trị cố định hoặc phần trăm mà bạn tạo trong trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify, với điều kiện tất cả mặt hàng trong giỏ hàng đáp ứng yêu cầu của mã giảm giá.

Nhân viên phải kích hoạt quyền Áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnhÁp dụng mã giảm giá trên Point of Sale để sử dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh và mã giảm giá áp dụng cho toàn bộ giỏ hàng. Tìm hiểu thêm về quyền của nhân viên tại POS.

Để áp dụng giảm giá cho giỏ hàng của khách hàng, bạn có thể thêm ô Áp dụng giảm giá vào lưới thông minh.

Áp dụng giảm giá giỏ hàng tùy chỉnh

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Apply discount (Áp dụng giảm giá).
 2. Chạm vào Tỷ lệ phần trăm, Số tiền hoặc .
 3. Điền vào trường rồi chạm vào Lưu.

Giảm giá giỏ hàng thay đổi tổng được hiển thị trong giỏ hàng. Giá bán lẻ thông thường của đơn hàng hiển thị dưới tổng phụ.

Chỉnh sửa ưu đãi giảm giá giỏ hàng tùy chỉnh

 1. Trên màn hình Giỏ hàng, chạm vào Ưu đãi giảm giá.
 2. Chỉnh sửa giảm giá.
 3. Chạm vào Save (Lưu).

Gỡ bỏ ưu đãi giảm giá giỏ hàng tùy chỉnh

Để xóa ưu đãi giảm giá khỏi màn hình Shopify POS, chạm vào Xóa ưu đãi giảm giá.

Để xóa ưu đãi giảm giá khỏi màn hình Giỏ hàng, vuốt trường ưu đãi giảm giá sang trái để hiển thị nút Xóa.

Kết hợp ưu đãi giảm giá tùy chỉnh

Bạn có thể kết hợp ưu đãi giảm giá tùy chỉnh bằng những cách sau:

 • giảm giá theo phần trăm cho mục hàng, giỏ hàng hoặc cả hai.
 • giảm giá theo số tiền cho mục hàng, giỏ hàng hoặc cả hai.
 • kết hợp giảm giá mục hàng và giảm giá giỏ hàng.

Nếu bạn tạo giảm giá kết hợp, giảm giá mục hàng theo số tiền được áp dụng trước giảm giá giỏ hàng theo tỷ lệ phần trăm như ví dụ sau:

Giá sản phẩm ban đầu = 20,00

Giảm giá mục hàng theo số tiền = 5,00

Giá sản phẩm (trừ đi giảm giá theo số tiền): 20,00 - 5,00 = 15,00

Giảm giá giỏ hàng theo phần trăm = 10%

Giá trị của giảm giá theo phần trăm = 15,00 x 0,1 = 1,50

Giá sản phẩm cuối cùng (trừ tất cả giảm giá): 15,00 - 1,50 = 13,50

Bán số lượng lớn mặt hàng giảm giá

Nếu giỏ hàng chứa số lượng lớn sản phẩm được hưởng giảm giá mục hàng theo số tiền, ưu đãi giảm giá chỉ được áp dụng một lần:

Giá sản phẩm = (Số lượng x Giá chưa giảm) - (Giảm giá theo số tiền)

Nếu muốn cung cấp giảm giá mục hàng nhiều lần, bạn có hai lựa chọn:

 • Tính toán tổng giảm giá và sử dụng giá trị này làm giảm giá mục hàng tùy chỉnh.
 • Hoặc áp dụng giảm giá theo phần trăm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí