Chỉ định hàng trong kho cho địa điểm (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể thay đổi danh sách địa điểm lưu kho sản phẩm và điều chỉnh mức hàng trong kho của sản phẩm tại mỗi địa điểm với các hạn chế sau:

  • Toàn bộ sản phẩm cần lưu kho ở tối thiểu một địa điểm.
  • Bạn không thể lấy sản phẩm từ trong kho ra tại các địa điểm có đợt chuyển hoặc đơn hàng chưa thực hiện yêu cầu lưu kho sản phẩm đó.

Thay đổi danh sách địa điểm lưu kho sản phẩm

Nếu bạn xóa một địa điểm khỏi danh sách địa điểm lưu kho sản phẩm, số lượng hàng tồn kho tại địa điểm đó sẽ bị xóa.

Các bước thực hiện:

Lưu kho sản phẩm tại địa điểm bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể thay đổi địa điểm lưu kho sản phẩm bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trên trang Hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

  1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.

  2. Chọn một địa điểm.

  3. Sử dụng hộp kiểm để chọn từ một sản phẩm trở lên.

  4. Nhấp vào Edit variants (Chỉnh sửa mẫu mã).

  5. Không bắt buộc: Trang chỉnh sửa hàng loạt, nhấp vào Add fields (Thêm trường) và thêm trường cho địa điểm muốn lưu kho sản phẩm.

  6. Trong các ô của trang chỉnh sửa hàng loạt, hãy chọn hoặc bỏ chọn Stock at this location (Hàng lưu kho tại địa điểm này). Bạn cũng có thể cập nhật số lượng bằng cách nhấp vào số lượng hàng trong kho tại mỗi địa điểm.

  7. Nhấp vào Lưu.

Để biết hướng dẫn chung về cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt, tham khảo Bulk editing products and variants (Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm và mẫu mã). Hướng dẫn dành cho sản phẩm cũng áp dụng cho việc chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí