Đợt chuyển giữa các địa điểm

Khi có nhiều địa điểm đang hoạt động, bạn có thể dùng đợt chuyển để chuyển hàng trong kho giữa các địa điểm. Bằng cách sử dụng đợt chuyển, bạn có thể theo dõi hàng trong kho khi chuyển giữa các địa điểm.

Bạn không thể tạo đợt chuyển cho những sản phẩm sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba.

Khi bạn hủy kích hoạt một địa điểm có đợt chuyển đang chờ, chọn địa điểm khác cho những đợt chuyển này để có thể tiếp tục chuyển. Nếu bạn chọn nơi nhận trùng với nơi gửi, đợt chuyển sẽ bị hủy và hàng trong kho được trả về kho tại nơi nhận được chọn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí