Chuyển hàng trong kho giữa các địa điểm (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể chuyển hàng trong kho giữa các địa điểm đang hoạt động của cửa hàng.

Tuy nhiên, bạn không thể tạo đợt chuyển cho sản phẩm sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển.

 2. Nhấp vào Tạo đợt chuyển.

 3. Trong mục Nơi gửi, nhấp vào Chọn nơi gửi rồi nhấp vào địa điểm nơi gửi hàng mà bạn muốn chuyển hàng trong kho từ đó.

 4. Trong mục Nơi nhận, nhấp vào Chọn nơi nhận, rồi chọn địa điểm đang hoạt động mà bạn muốn nhận hàng trong kho.

 5. Trong mục Thêm sản phẩm , nhập hoặc chọn sản phẩm và mẫu mã bạn muốn thêm vào đợt chuyển, rồi nhấp vào Thêm vào đợt chuyển.

 6. Trong mục Số lượng, nhập số lượng cho mỗi sản phẩm trong đợt chuyển. Nếu bạn nhập số lượng lớn hơn số lượng sản phẩm có sẵn tại địa điểm nơi gửi, số lượng hàng tồn kho tại nơi gửi đó sẽ là số âm sau khi đợt chuyển được tạo.

 7. Tùy chọn: Trong mục Chi tiết lô hàng, hãy nhập các thông tin sau:

  • ngày trong trường Thời điểm đến dự kiến
  • Hãng vận chuyển. Hãng vận chuyển có thể được chọn tự động dựa trên mã theo dõi bạn nhập và có thể được điều chỉnh thủ công.
  • Mã theo dõi của lô hàng đó
 8. Không bắt buộc: Trong mục Chi tiết bổ sung, gán số tham chiếu hoặc thẻ cho đợt chuyển.

 9. Nhấp vào Lưu thành bản nháp.

Đợt chuyển của bạn đang ở trạng thái bản nháp. Bạn có thể nhấp vào Đánh dấu là đang chờ xử lý sau khi chuẩn bị các mặt hàng để chuyển.

Sau khi đợt chuyển được đánh dấu là đang chờ xử lý, bạn sẽ không thể tiếp tục chỉnh sửa đợt chuyển. Việc đánh dấu đợt chuyển là đang chờ xử lý cũng sẽ điều chỉnh giá trị hàng trong kho Sẵn hàng tại địa điểm nơi gửi và giá trị hàng Chuẩn bị nhập kho tại địa điểm nơi nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí