Chuyển hàng trong kho giữa các địa điểm (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể chuyển hàng trong kho giữa các địa điểm đang hoạt động của cửa hàng.

Tuy nhiên, bạn không thể tạo đợt chuyển cho sản phẩm sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển.

  2. Nhấp vào Add transfer (Thêm đợt chuyển).

  3. Trong mục NƠI GỬI, nhấp vào Select origin (Chọn nơi gửi) rồi chọn địa điểm nơi hàng trong kho được chuyển đi.

  4. Trong mục NƠI NHẬN, nhấp vào Select destination (Chọn nơi nhận) rồi chọn địa điểm nơi hàng trong kho được chuyển đến. Nếu muốn thêm địa điểm mới, bạn cần tạo địa điểm hoặc kích hoạt địa điểm đã tắt.

  5. Trong mục Thêm sản phẩm , nhập tên sản phẩm mà bạn muốn thêm vào đợt chuyển hoặc nhấp vào Duyệt để xem danh sách sản phẩm, bộ sưu tập, loại sản phẩm, thẻ và nhà cung cấp của cửa hàng. Chọn sản phẩm và mẫu mã bạn muốn thêm vào đợt chuyển.

  6. Để thêm tất cả các sản phẩm và mẫu mã bạn đã chọn, nhấp vào Thêm vào đợt chuyển.

  7. Trong cột Quantity (Số lượng), nhập số lượng cho mỗi sản phẩm đang chờ nhận từ nơi gửi đến địa điểm nơi nhận. Nếu bạn chuyển nhiều hơn số lượng hiện có tại địa điểm địa điểm nơi gửi, số lượng của bạn sẽ là số âm.

  8. Không bắt buộc: Trong phần Shipment details (Chi tiết lô hàng), nhập ngày vào trường Expected arrival (Thời điểm đến dự kiến), Mã theo dõi cho lô hàng, rồi chọn Hãng vận chuyển. Hãng vận chuyển được chọn tự động dựa trên mã theo dõi bạn nhập và có thể được điều chỉnh thủ công.

  9. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn chỉ định số tham chiếu hoặc thẻ cho đợt chuyển, hãy nhập số tham chiếu hoặc thẻ đó vào mục Additional details (Thông tin chi tiết bổ sung). Bạn có thể nhấp vào View all tags (Xem tất cả thẻ) để chọn hoặc gỡ thẻ đã dùng trước đây. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi) khi thẻ bạn muốn thao tác nằm trong mục APPLIED TAGS (THẺ ÁP DỤNG). Thẻ có thể chứa tối đa 255 ký tự. Bạn có thể dùng số tham chiếu và thẻ để lọc và sắp xếp các đợt chuyển trên trang Đợt chuyển. Ví dụ: Bạn có thể tạo thẻ Urgent để thể hiện rằng đây là yêu cầu khẩn cấp.

  10. Nhấp vào Save transfer (Lưu đợt chuyển).

Sau khi tạo đợt chuyển, bạn có thể xem số lượng hàng chuẩn bị nhập kho trên trang chi tiết sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí