Nhận đợt chuyển từ một địa điểm

Khi hàng trong kho đến địa điểm mới, bạn đánh dấu là đã nhận để xác nhận rằng hàng trong kho đã được chuyển.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí