Nhận đợt chuyển từ một địa điểm

Khi hàng trong kho đến địa điểm mới, bạn có thể đánh dấu là đã nhận để xác nhận là hoàn tất đợt chuyển.

Các bước thực hiện:

Sau khi bạn đã nhận toàn bộ số hàng của một đợt chuyển, bất kể được chấp nhận hay từ chối, đợt chuyển đó sẽ được đánh dấu là Complete (Hoàn thành).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí