Thiết lập theo dõi hàng tồn kho (trang quản trị Shopify)

Trước khi có thể xem hoặc điều chỉnh lượng hàng trong kho của một sản phẩm, bạn cần thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm đó. Sau khi thiết lập tính năng theo dõi, bạn sẽ có 90 ngày để xem lịch sử kiểm kê.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí