การส่งออกหรือการนำเข้าสินค้าคงคลังด้วยไฟล์ CSV (Shopify admin)

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งเพียงตำแหน่งเดียว คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลังที่มีจำนวนสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ ของคุณได้ หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลังที่มีจำนวนสินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของคุณได้ โดยคุณสามารถใช้ไฟล์ CSV ที่ส่งออกมานี้เป็นเทมเพลตเพื่ออัปเดตจำนวนสินค้าคงคลัง จากนั้นคุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ดังกล่าวเพื่ออัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละชนิดแก่ Shopify

รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลัง

ไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลังจะมีข้อมูลที่ระบุถึงสินค้า ตัวเลือกสินค้า และจำนวนสินค้าคงคลังในตำแหน่ที่ตั้งของคุณเป็นพิเศษ ซึ่งคล้ายกับไฟล์ CSV อื่นๆ ที่คุณใช้ใน Shopify แต่จะมีคอลัมน์ที่ต่างออกไป

หากคุณวางแผนจะนำเข้าจำนวนสินค้าคงคลังของคุณ คุณจำเป็นต้องสร้างไฟล์ CSV ที่มีคอลัมน์ดังต่อไปนี้

 • Handle - แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามมีการเว้นวรรค โดยแฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น
 • Title - คอลัมน์ชื่อเรื่องนั้นไม่จำเป็น หากคุณรวมคอลัมน์นี้ในไฟล์ สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ไว้ได้
 • Option1 Name - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนชื่อของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ตัวอย่างเช่น Color แต่หากสินค้าไม่มีตัวเลือก ควรตั้งเป็น Title
 • Option1 Value - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนค่าของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ตัวอย่างเช่น Black สำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก ควรตั้งเป็น Default Title
 • Option2 Name - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • Option2 Value - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • Option3 Name - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • Option3 Value - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • SKU - คอลัมน์ SKU นั้นไม่จำเป็น หากคุณรวมคอลัมน์นี้เข้าไปในไฟล์ สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ไว้ได้ ขณะนี้ใน Shopify รหัส SKU สามารถซ้ำกันได้
 • <Name of location> - จำนวนสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุโดยชื่อคอลัมน์

  ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนส่วนหัวข้องคอลัมน์และต้องเป็นชื่อหนึ่งในสถานที่ตั้งของคุณ รวมถึงคอลัมน์สำหรับแต่ละตำแหน่งที่คุณต้องการอัปเดตสินค้าคงคลังด้วย ลบคอลัมน์ตำแหน่งที่ตั้งและส่วนหัวอื่นๆ

  ตัวเลขที่ป้อนอาจเป็นค่าบวก ลบ หรือ 0 ก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อน Not stocked เพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวไม่เคยสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้ง

เพื่อระบุตัวเลือกสินค้าเป็นพิเศษ ให้ระบุข้อมูลในคอลัมน์ Handle, Option1 Value, Option2 Value และ Option3 Value

ไฟล์ CSV สำรับสินค้าคงคลังของคุณต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและจำเป็นต้องมีนามสกุลไฟล์เป็น .csv

ส่งออกสินค้าคงคลัง

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลังเพื่อสร้างเทมเพลตที่มีการระบุสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าของตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ ไว้เป็นพิเศษ หรือเพื่อส่งออกจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับการใช้งานในระบบหรือขั้นตอนอื่นๆ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกที่ส่งออก
 3. เลือกแถวที่ต้องการส่งออก
 4. คลิก ส่งออกสินค้าคงคลัง

นำเข้าสินค้าคงคลัง

ก่อนที่คุณจะนำเข้าสินค้าคงคลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างไฟล์ CSV ในรูปแบบที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการนำเข้าจะอัปเดต (เขียนทับ) เฉพาะจำนวนสินค้าคงคลังเท่านั้น และขั้นตอนดังกล่าวจะไม่สร้างตำแหน่งที่ตั้งหรืออัปเดตค่าต่างๆ ของสินค้า

การนำเข้าจำนวนสินค้าคงคลังจะเขียนทับข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณ ดังนั้นคุณควรนำเข้าสินค้าคงคลังของคุณเมื่อไม่มีการแก้ไขสินค้าคงคลังอื่นๆ เช่น ยอดขายปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำด้วยตนเองเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกที่นำเข้า
 3. เลือกไฟล์ CSV ของคุณ
 4. คลิก นำเข้าสินค้าคงคลัง
 5. ตรวจสอบสิ่งที่คุณต้องการนำเข้า จากนั้นคลิก เริ่มนำเข้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี