นำเข้าหรือส่งออกสินค้าคงคลังด้วยไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV สินค้าคงคลังที่มีปริมาณสินค้าคงคลังของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ได้ คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV ที่ส่งออกเป็นเทมเพลตเพื่ออัปเดตจํานวนสินค้าคงคลังได้ หลังจากที่คุณอัปเดตจํานวนสินค้าคงคลังแล้ว คุณจะสามารถนําเข้าไฟล์ CSV เพื่ออัปเดต Shopify admin ของคุณด้วยจํานวนสินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละชิ้นในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้

ส่งออกสินค้าคงคลัง

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลังเพื่อสร้างเทมเพลตที่มีการระบุสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าของตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ ไว้เป็นพิเศษ หรือเพื่อส่งออกจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับใช้งานในระบบหรือขั้นตอนอื่นๆ

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง คุณจะสามารถระบุได้ว่าต้องการส่งออกข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของคุณหรือแค่ในตำแหน่งที่ตั้งแห่งเดียวที่ต้องการ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกที่ส่งออก
 3. โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการส่งออกสินค้าคงคลัง
  • หากต้องการส่งออกสินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของคุณ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด
 4. จากส่วนประเภทจำนวน ให้เลือกหนึ่งในปริมาณต่อไปนี้:

  • จำนวนที่มีอยู่เท่านั้น: ตัวเลือกนี้จะส่งออกเฉพาะไฟล์ CSV ที่มีจำนวน Available ใต้ชื่อตำแหน่งที่ตั้งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่า Available ได้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าไฟล์ CSV ที่แก้ไขโดยใช้จำนวนที่มีอยู่เท่านั้น
  • ประเภทจำนวนทั้งหมด: ตัวเลือกนี้จะส่งออกไฟล์ CSV ที่มี Available, Unavailable, Committed, On hand และคอลัมน์ Incoming เท่านั้นหากคุณต้องการแก้ไขไฟล์นี้แล้วนําเข้าไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้แก้ไขเฉพาะค่า On hand เท่านั้นสินค้าคงคลัง Available ของคุณจะถูกคํานวณตามค่าที่นำเข้า On hand ของคุณ
 5. จากส่วนการส่งออก ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกสินค้าต่อไปนี้:

  • หน้าปัจจุบัน: ตัวเลือกนี้จะส่งออกตัวเลือกสินค้าทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของคุณ
  • ตัวเลือกสินค้าทั้งหมด: ตัวเลือกนี้จะส่งออกตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของคุณ
  • ตัวเลือกสินค้าที่เลือก: ตัวเลือกนี้จะส่งออกตัวเลือกสินค้าที่คุณได้เลือกในหน้านั้นๆ หากคุณได้เลือกไว้
 6. จากส่วนส่งออกเป็น ให้เลือกหนึ่งในประเภท CSV ต่อไปนี้:

  • CSV สำหรับ Excel, Numbers หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ
  • ไฟล์ CSV ธรรมดา
 7. คลิก "ส่งออกตัวเลือกสินค้า"

ตัวอย่าง CSV ของการส่งออกสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อดูว่า CSV จะมีลักษณะอย่างไรตามประเภทจำนวนที่คุณเลือก

เมื่อมีการเลือก Only Available quantities

แถวส่วนหัวจะใช้ชื่อตำแหน่งที่ตั้ง โดยจะแสดงรายการจำนวนที่มีในแถวด้านล่าง

เมื่อเลือก "จำนวนที่มีอยู่เท่านั้น" เป็น "ประเภทจำนวน" ที่ต้องการ ตารางตัวอย่างจะแสดงคอลัมน์ที่สามารถมองเห็นได้
แฮนเดิล ชื่อ ... ออตตาวา นิวยอร์ก
แยมสตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ ... 10 50
แยมราสเบอร์รี่ แยมราสเบอร์รี่ ... 25 35

เมื่อมีการเลือก All quantity types

ตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นส่วนหัว โดยชื่อตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่งจะแสดงอยู่ในแถวด้านล่าง CSV ของสินค้าคงคลังของเวอร์ชันนี้ยังรวมคอลัมน์สำหรับปริมาณสินค้าคงคลังขาเข้า ไม่พร้อมจำหน่าย จองไว้แล้ว พร้อมจำหน่าย และจำนวนที่มีสถานะ “มีอยู่”

เมื่อเลือก "ประเภทปริมาณทั้งหมด" เป็น "ประเภทปริมาณ" ที่ต้องการ ตารางตัวอย่างจะแสดงคอลัมน์ที่สามารถมองเห็นได้
แฮนเดิล ชื่อ ... ตำแหน่งที่ตั้ง ขาเข้า ไม่พร้อมใช้งาน จองไว้แล้ว พร้อมจำหน่าย มีอยู่
แยมสตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ ... ออตตาวา 20 3 5 10 18
แยมสตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ ... นิวยอร์ก 0 1 10 50 61
แยมราสเบอร์รี่ แยมราสเบอร์รี่ ... ออตตาวา 15 0 3 25 28
แยมราสเบอร์รี่ แยมราสเบอร์รี่ ... นิวยอร์ก 0 5 6 35 46

อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลัง

หลังจากที่คุณได้ส่งออกไฟล์ CSV เพื่อรับเทมเพลต คุณจำเป็นต้องอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังในไฟล์

ไฟล์ CSV มีหลายคอลัมน์เพื่อช่วยให้คุณสามารถระบุสินค้าของคุณได้ ตามที่อธิบายไว้ในรูปแบบไฟล์ CSV ของสินค้าคงคลัง เมื่อคุณแปลงร้านค้าของคุณให้ใช้หลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้แก้ไขเฉพาะคอลัมน์ตำแหน่งที่ตั้งเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. เปิดไฟล์ CSV ที่ส่งออกของคุณในโปรแกรมสเปรดชีต
 2. อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลัง:

  • หากคุณส่งออกตัวเลือกไฟล์ CSV จำนวนที่มีอยู่เท่านั้น ให้อัปเดตจำนวน Available ใต้ชื่อตำแหน่งที่ตั้ง
  • หากคุณส่งออกตัวเลือกไฟล์ CSV ประเภทจำนวนทั้งหมด ให้อัปเดตจำนวน On hand
 3. ตัวเลขที่ป้อนลงในแถวแต่ละแถวอาจเป็นค่าบวก ลบ หรือ 0 ก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อน not stocked เพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวไม่เคยสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้ง

 4. บันทึกไฟล์ CSV

นำเข้าสินค้าคงคลัง

ก่อนที่คุณจะนำเข้าสินค้าคงคลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างไฟล์ CSV ในรูปแบบที่ถูกต้อง

หากคุณเลือกจำนวนที่มีอยู่เท่านั้น เมื่อคุณส่งออกสินค้าคงคลังของคุณ ไฟล์ CSV ที่คุณส่งออกจะสามารถอัปเดตและเขียนทับจำนวนสินค้าคงคลัง Available เท่านั้น

หากคุณเลือกประเภทจำนวนทั้งหมด เมื่อคุณส่งออกสินค้าคงคลังของคุณ ไฟล์ CSV ที่คุณส่งออกจะสามารถอัปเดตและเขียนทับเฉพาะจำนวนสินค้าคงคลัง On hand เมื่อคุณนําเข้าไฟล์กลับไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ จะไม่มีการแทนที่จำนวนสถานะสินค้าคงคลังอื่นใด จำนวนสินค้า Available ของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าใหม่ On hand ของคุณ

การนำเข้าจำนวนสินค้าคงคลังจะเขียนทับข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณ ดังนั้นคุณควรนำเข้าสินค้าคงคลังของคุณเมื่อไม่มีการแก้ไขสินค้าคงคลังอื่นๆ เช่น ยอดขายทั่วไปปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำด้วยตนเองเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกที่นำเข้า
 3. คลิก “เพิ่มไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ CSV ของคุณ
 4. คลิกที่อัปโหลดไฟล์
 5. ตรวจสอบสิ่งที่คุณต้องการนำเข้า จากนั้นคลิก เริ่มนำเข้า

รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลัง

ไฟล์ CSV สินค้าคงคลังประกอบด้วยตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน ตัวเลือกสินค้า และปริมาณสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดคุณสามารถดาวน์โหลดและดู ตัวอย่างไฟล์ CSV สินค้าคงคลังเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้ซึ่งไฟล์ดังกล่าวนั้นคล้ายกับไฟล์ CSV อื่นๆ ที่คุณใช้ใน Shopify เพียงแต่จะมีคอลัมน์ที่แตกต่างออกไป

หากคุณวางแผนจะนำเข้าจำนวนสินค้าคงคลังของคุณ คุณจำเป็นต้องสร้างไฟล์ CSV ที่มีคอลัมน์ดังต่อไปนี้

 • Handle - แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามมีการเว้นวรรค โดยแฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น
 • Title - คอลัมน์ชื่อเรื่องนั้นไม่จำเป็น หากคุณรวมคอลัมน์นี้ในไฟล์ สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ไว้ได้
 • Option1 Name - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนชื่อของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ตัวอย่างเช่น Color แต่หากสินค้าไม่มีตัวเลือก ควรตั้งเป็น Title
 • Option1 Value - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนค่าของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ตัวอย่างเช่น Black สำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก ควรตั้งเป็น Default Title
 • Option2 Name - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนค่าของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ซึ่งสามารถเว้นว่างได้
 • Option2 Value - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนค่าของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ซึ่งสามารถเว้นว่างได้
 • Option3 Name - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนค่าของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ซึ่งสามารถเว้นว่างได้
 • Option3 Value - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนค่าของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ซึ่งสามารถเว้นว่างได้
 • SKU - รหัสสินค้าคงคลัง (SKU) คือรหัสที่คุณสามารถใช้ภายในเพื่อติดตามสินค้าคงคลังของคุณ รวมถึงรายงานยอดขายของคุณ SKU ที่คุณเพิ่มไม่ควรซ้ำกัน หากคุณต้องการติดตามและรายงานสินค้าคงคลังอย่างถูกต้อง คอลัมน์ SKU นั้นไม่จำเป็น หากคุณรวมคอลัมน์นี้ในไฟล์แล้ว สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ได้
 • HS Code - คอลัมน์พิกัดศุลกากร (Harmonized System Code) มีไว้เพื่อประมาณอากรและภาษีสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ คอลัมน์นี้ไม่บังคับให้กรอก หากคุณรวมคอลัมน์นี้ในไฟล์แล้ว สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ได้
 • COO - ใช้คอลัมน์ COO (ประเทศ/ภูมิภาคของต้นทาง) ในการประเมินอากรและภาษีสำหรับลูกค้าระหว่างประเทศ ค่าที่ยอมรับคือ รหัสประเทศ ISO 3166-1 alpha-2 คุณไม่จำเป็นต้องใส่คอลัมน์นี้ แต่หากคุณใส่คอลัมน์นี้ลงไป คุณจะสามารถเว้นว่างค่าที่ยอมรับได้
 • Location - ชื่อของตำแหน่งที่ตั้งของคุณแต่ละแห่ง ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนแถวตำแหน่งที่ตั้งและต้องเป็นชื่อหนึ่งในสถานที่ตั้งของคุณ สินค้าคงคลังสำหรับตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่งจะแสดงในแถวตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้อง สำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ ให้รวมแถวตำแหน่งที่ตั้งทุกแห่งที่คุณต้องการอัปเดตสินค้าคงคลัง ลบแถวตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ
 • Incoming - สินค้าคงคลังที่กำลังมายังตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยสินค้าคงคลังขาเข้าไม่สามารถจำหน่ายได้จนกว่าจะได้รับสินค้า
 • Unavailable - สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่ายหมายถึงสินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมให้จำหน่ายหรือไม่พร้อมให้ผูกมัดกับคำสั่งซื้อโดยคุณไม่สามารถขายสินค้าดังกล่าวได้
 • Committed - จํานวนสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ไม่ได้รับการจัดการ
 • Available - สินค้าคงคลังที่คุณสามารถขายได้ สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายซึ่งไม่ผูกมัดกับคำสั่งซื้อใด หรือไม่ได้สำรองไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใด
 • On hand - จํานวนสินค้าที่คุณมีในตำแหน่งที่ตั้ง สินค้าคงคลังที่ "มีอยู่" เป็นจํานวนรวมของสินค้าคงคลังที่ "ยอมรับแล้ว" "ไม่พร้อมให้บริการ" และสินค้าคงคลังที่ "พร้อมให้บริการ" ของคุณ ค่าสินค้าคงคลังที่มีอยู่ที่คุณป้อนอาจเป็นค่าบวก ลบ หรือ 0 ก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อน not stocked เพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวไม่เคยสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้ง

เพื่อระบุตัวเลือกสินค้าเป็นพิเศษ ให้ระบุข้อมูลในคอลัมน์ Handle, Option1 Value, Option2 Value และ Option3 Value

ไฟล์ CSV สำรับสินค้าคงคลังของคุณต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและจำเป็นต้องมีนามสกุลไฟล์เป็น .csv

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี