นำเข้าหรือส่งออกสินค้าคงคลังด้วยไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV สินค้าคงคลังที่มีปริมาณสินค้าคงคลังของคุณที่ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยคุณสามารถใช้ไฟล์ CSV ที่ส่งออกมานี้เป็นเทมเพลตเพื่ออัปเดตจำนวนสินค้าคงคลัง หลังจากนั้นคุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV เพื่ออัปเดต Shopify ด้วยปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าแต่ละรายการในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

ส่งออกสินค้าคงคลัง

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลังเพื่อสร้างเทมเพลตที่มีการระบุสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าของตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ ไว้เป็นพิเศษ หรือเพื่อส่งออกจำนวนสินค้าคงคลังสำหรับใช้งานในระบบหรือขั้นตอนอื่นๆ

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง คุณจะสามารถระบุได้ว่าต้องการส่งออกข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของคุณหรือแค่ในตำแหน่งที่ตั้งแห่งเดียวที่ต้องการ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกที่ส่งออก
 3. ระบุแถวที่คุณต้องการส่งออก และระบุว่าคุณต้องการส่งออกจากตำแหน่งที่ตั้งแห่งเดียวหรือจากตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดหากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง
 4. คลิก ส่งออกสินค้าคงคลัง

อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลัง

หลังจากที่คุณได้ส่งออกไฟล์ CSV เพื่อรับเทมเพลต คุณจำเป็นต้องอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังในไฟล์

ไฟล์ CSV มีหลายคอลัมน์เพื่อช่วยให้คุณสามารถระบุสินค้าของคุณได้ ตามที่อธิบายไว้ในรูปแบบไฟล์ CSV ของสินค้าคงคลัง เมื่อคุณแปลงร้านค้าของคุณให้ใช้หลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้แก้ไขเฉพาะคอลัมน์ตำแหน่งที่ตั้งเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. เปิดไฟล์ CSV ที่ส่งออกของคุณในโปรแกรมสเปรดชีต
 2. อัปเดตปริมาณที่มีอยู่ในแถวตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกสินค้าที่ต้องการ ตัวเลขที่ป้อนลงในแถวแต่ละแถวอาจเป็นค่าบวก ลบ หรือ 0 ก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อน Not stocked เพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวไม่เคยสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้ง
 3. บันทึกไฟล์ CSV

นำเข้าสินค้าคงคลัง

ก่อนที่คุณจะนำเข้าสินค้าคงคลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างไฟล์ CSV ในรูปแบบที่ถูกต้อง

หากคุณไม่ต้องการอัปเดตปริมาณของบางตำแหน่งที่ตั้ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลบแถวของตำแหน่งที่ตั้งนั้นออกจากไฟล์ CSV แล้ว

ขั้นตอนการนำเข้าจะอัปเดตและเขียนทับจำนวนสินค้าคงคลังที่มีสถานะ “มีอยู่” เท่านั้น จะไม่มีการแทนที่จำนวนสถานะสินค้าคงคลังอื่นใด อีกทั้งขั้นตอนดังกล่าวจะไม่สร้างตำแหน่งที่ตั้งหรืออัปเดตค่าต่างๆ ที่ระบุตัวสินค้าด้วย

การนำเข้าจำนวนสินค้าคงคลังจะเขียนทับข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณ ดังนั้นคุณควรนำเข้าสินค้าคงคลังของคุณเมื่อไม่มีการแก้ไขสินค้าคงคลังอื่นๆ เช่น ยอดขายปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำด้วยตนเองเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง
 2. คลิกที่นำเข้า
 3. คลิก “เพิ่มไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ CSV ของคุณ
 4. คลิกที่ “อัปโหลดไฟล์
 5. ตรวจสอบสิ่งที่คุณต้องการนำเข้า จากนั้นคลิก เริ่มนำเข้า

รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับสินค้าคงคลัง

ไฟล์ CSV สินค้าคงคลังประกอบด้วยตัวระบุสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน ตัวเลือกสินค้า และปริมาณสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนด ไฟล์ดังกล่าวก็คล้ายกับไฟล์ CSV อื่นๆ ที่คุณใช้ใน Shopify เพียงแต่จะมีคอลัมน์ที่แตกต่างออกไป

หากคุณวางแผนจะนำเข้าจำนวนสินค้าคงคลังของคุณ คุณจำเป็นต้องสร้างไฟล์ CSV ที่มีคอลัมน์ดังต่อไปนี้

 • Handle - แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามมีการเว้นวรรค โดยแฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น
 • Title - คอลัมน์ชื่อเรื่องนั้นไม่จำเป็น หากคุณรวมคอลัมน์นี้ในไฟล์ สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ไว้ได้
 • Option1 Name - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนชื่อของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ตัวอย่างเช่น Color แต่หากสินค้าไม่มีตัวเลือก ควรตั้งเป็น Title
 • Option1 Value - หากสินค้ามีตัวเลือก ให้ป้อนค่าของตัวเลือกนั้นๆ ลงไป ตัวอย่างเช่น Black สำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก ควรตั้งเป็น Default Title
 • Option2 Name - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • Option2 Value - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • Option3 Name - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • Option3 Value - เหมือนด้านบน แต่สามารถเว้นว่างได้
 • SKU - SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) คือรหัสที่คุณสามารถใช้ภายในเพื่อติดตามสินค้าคงคลัง รวมถึงรายงานยอดขายของคุณ คอลัมน์ SKU นั้นไม่จำเป็น หากคุณรวมคอลัมน์นี้เข้าไปในไฟล์ ก็สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ไว้ได้ SKU ที่คุณเพิ่มไม่ควรซ้ำกันเพื่อให้มีการติดตามและการรายงานสินค้าคงคลังที่แม่นยำ
 • HS Code - คอลัมน์พิกัดศุลกากร (Harmonized System Code) มีไว้เพื่อประมาณอากรและภาษีสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ คอลัมน์นี้ไม่บังคับให้กรอก หากคุณรวมคอลัมน์นี้ในไฟล์แล้ว สามารถเว้นว่างข้อมูลในคอลัมน์ได้
 • COO - ใช้คอลัมน์ COO (ประเทศ/ภูมิภาคของต้นทาง) ในการประเมินอากรและภาษีสำหรับลูกค้าระหว่างประเทศ ค่าที่ยอมรับคือ รหัสประเทศ ISO 3166-1 alpha-2 คุณไม่จำเป็นต้องใส่คอลัมน์นี้ แต่หากคุณใส่คอลัมน์นี้ลงไป คุณจะสามารถเว้นว่างค่าที่ยอมรับได้
 • Location - ชื่อของตำแหน่งที่ตั้งของคุณแต่ละแห่ง สินค้าคงคลังสำหรับตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่งจะแสดงในแถวตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้อง

 • Incoming - สินค้าคงคลังที่กำลังมายังตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยสินค้าคงคลังขาเข้าไม่สามารถจำหน่ายได้จนกว่าจะได้รับสินค้า

 • Unavailable - สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่าย หมายถึง จำนวนสินค้าที่สำรองไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หรือแยกไว้โดยแอป ไม่พร้อมสำหรับการจำหน่าย

 • Committed - จํานวนสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ไม่ได้รับการจัดการ

 • Available - สินค้าคงคลังที่คุณสามารถขายได้ สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายซึ่งไม่ผูกมัดกับคำสั่งซื้อใด หรือไม่ได้สำรองไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใด

 • On hand - จํานวนสินค้าที่คุณมีในตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังที่ "มีอยู่" เป็นจํานวนรวมของสินค้าคงคลังที่ "ยอมรับแล้ว" ไม่พร้อมใช้และสินค้าคงคลังที่พร้อมให้บริการของคุณ

เพื่อระบุตัวเลือกสินค้าเป็นพิเศษ ให้ระบุข้อมูลในคอลัมน์ Handle, Option1 Value, Option2 Value และ Option3 Value

ไฟล์ CSV สำรับสินค้าคงคลังของคุณต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและจำเป็นต้องมีนามสกุลไฟล์เป็น .csv

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี