Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Bạn có thể thêm sản phẩm thẻ quà tặng mới hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng hiện có từ trang Thẻ quà tặng của trang quản trị Shopify.

Kích hoạt tính năng thẻ quà tặng

Trước khi bán thẻ quà tặng, bạn cần kích hoạt tính năng thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Gift Cards (Thẻ quà tặng).

 2. Nhấp vào Start selling gift cards on my store (Bắt đầu bán thẻ quà tặng trên cửa hàng).

Thẻ quà tặng đầu tiên được tạo ngay lập tức, nhưng bị ẩn khỏi kênh bán hàng theo mặc định.

Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng

Trước khi thêm sản phẩm thẻ quà tặng, đảm bảo rằng bạn đã kích hoạt tính năng thẻ quà tặng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Gift Cards (Thẻ quà tặng).

 2. Nhấp vào Manage gift card products (Quản lý sản phẩm thẻ quà tặng).

 3. Thêm sản phẩm thẻ quà tặng mới hoặc chọn sản phẩm thẻ quà tặng hiện có:

- Nếu bạn muốn thêm sản phẩm thẻ quà tặng mới, nhấp vào Add gift card product (Thêm sản phẩm thẻ quà tặng). - Nếu bạn muốn cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng hiện có, nhấp vào tên sản phẩm thẻ quà tặng.

 1. Nhập thông tin thẻ quà tặng vào các trường sau:

- Title (Tiêu đề) - Nhập tên cho sản phẩm thẻ quà tặng, ví dụ Birthday gift card. - Description (Mô tả) - Nhập mô tả thẻ quà tặng này nếu bạn muốn thẻ quà tặng xuất hiện trên cửa hàng. - Images (Hình ảnh) - Tải lên một hoặc nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này được hiển thị trên trang sản phẩm của cửa hàng trực tuyến, không phải trên thẻ quà tặng được phát hành trước khi bạn tải hình ảnh lên. - Denominations (Mệnh giá) - Có một số mệnh giá mặc định được tạo cho sản phẩm thẻ quà tặng theo loại tiền tệ của cửa hàng. Mỗi mệnh giá được lưu dưới dạng mẫu mã của sản phẩm thẻ quà tặng.
- Search engine listing preview (Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm) - Đây là bản xem trước cách xuất hiện của sản phẩm thẻ quà tặng trong kết quả công cụ tìm kiếm. - Product availability (Tình trạng còn hàng của sản phẩm) - Xem và thay đổi cài đặt tình trạng còn hàng để đăng và bán thẻ quà tặng qua các kênh bán hàng. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến để đặt ngày đăng cụ thể. - Organization (Tổ chức) - Bạn có thể thêm thông tin tùy chọn về loại sản phẩm và nhà cung cấp, thêm sản phẩm thẻ quà tặng vào bộ sưu tập thủ công hiện có và thêm thẻ.

 1. Khi hoàn tất, nhấp vào Save gift card product (Lưu sản phẩm thẻ quà tặng).

Lưu ý: Phải thêm thẻ quà tặng vào menu điều hướng của cửa hàng thì sản phẩm này mới hiển thị để khách hàng có thể mua.

Thêm mệnh giá sản phẩm thẻ quà tặng mới

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Gift Cards (Thẻ quà tặng).

 2. Nhấp vào Manage gift card products (Quản lý sản phẩm thẻ quà tặng).

 3. Nhấp vào thẻ quà tặng bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trong mục Mẫu mã), nhấp vào Add variant (Thêm mẫu mã).

 5. Chỉ định tiêu đề, giá và hình ảnh cho mẫu mã mới.

 6. Nhấp vào Save variant (Lưu mẫu mã).

Xóa mệnh giá sản phẩm thẻ quà tặng

Để xóa mệnh giá thẻ quà tặng:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Gift Cards (Thẻ quà tặng).

 2. Nhấp vào Manage gift card products (Quản lý sản phẩm thẻ quà tặng).

 3. Nhấp vào thẻ quà tặng bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào thùng rác bên cạnh mẫu mã bạn muốn xóa.

 5. Trong hộp thoại xác nhận, nhấp vào Delete (Xóa).

Thêm sản phẩm thẻ quà tặng vào bộ sưu tập

Bạn có thể thêm sản phẩm thẻ quà tặng vào bộ sưu tập thủ công hoặc bộ sưu tập tự động như các sản phẩm khác. Bạn cũng có thể thêm thẻ quà tặng vào bộ sưu tập thủ công hiện có trên trang chi tiết về sản phẩm thẻ quà tặng.

Để thêm thẻ quà tặng vào bộ sưu tập thủ công hiện có:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Gift Cards (Thẻ quà tặng).

 2. Nhấp vào Manage gift card products (Quản lý sản phẩm thẻ quà tặng).

 3. Nhấp vào thẻ quà tặng bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trong mục Bộ sưu tập, nhập tên của bộ sưu tập thủ công hiện có để tìm.

 5. Nhấp vào tên bộ sưu tập để thêm thẻ quà tặng.

Đăng sản phẩm thẻ quà tặng

Khi bạn tạo sản phẩm thẻ quà tặng mới, sản phẩm sẽ mặc định bị ẩn khỏi kênh bán hàng đang hoạt động và sẽ được đăng vào danh mục sản phẩm. Để bắt đầu bán, bạn cần đăng sản phẩm lên ít nhất một kênh bán hàng đang hoạt động.

Bạn có thể đăng sản phẩm thẻ quà tặng lên kênh bán hàng bằng cách thay đổi cài đặt tình trạng còn hàng trên trang chi tiết sản phẩm.

Để đăng sản phẩm thẻ quà tặng:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

 2. Nhấp vào Manage gift card products (Quản lý sản phẩm thẻ quà tặng).

 3. Nhấp vào thẻ quà tặng bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trong mục Kênh bán hàng, đặt thẻ quà tặng là còn hàng trên một trong các kênh bán hàng đang hoạt động.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước sản phẩm thẻ quà tặng

Khi xem trước sản phẩm thẻ quà tặng, bạn sẽ biết được sản phẩm thẻ quà tặng trông như thế nào sau khi khách hàng mua.

Để xem trước thẻ quà tặng:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Gift Cards (Thẻ quà tặng).

 2. Nhấp vào Manage gift card products (Quản lý sản phẩm thẻ quà tặng).

 3. Nhấp vào Preview (Xem trước) bên cạnh thẻ quà tặng bạn muốn xem trước.

Chia sẻ thẻ quà tặng đến khách hàng địa phương trên Facebook

Để hỗ trợ cửa hàng bán lẻ trong dịch COVID-19, Facebook đang quảng cáo thẻ quà tặng của các cửa hàng bán lẻ đến khách hàng địa phương. Bài niêm yết thẻ quà tặng sẽ hiển thị trên Facebook dành cho thiết bị di động với các khách hàng cách cửa hàng bán lẻ trong bán kính 8 km. Khách hàng có thể nhấp vào hồ sơ để mua thẻ quà tặng trong cửa hàng trực tuyến.

Nếu chưa bán thẻ quà tặng qua Shopify, bạn cần thêm sản phẩm thẻ quà tặng vào Shopify. Thẻ quà tặng cần chứa hình ảnh và mô tả. Bạn cũng cần hiển thị sản phẩm thẻ quà tặng trên cửa hàng trực tuyến.

Các cửa hàng đủ điều kiện sẽ thấy lời mời tham gia trên Trang chủ của trang quản trị Shopify. Để đạt đủ điều kiện, cửa hàng của bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau đây của Facebook:

 • Cửa hàng tại Hoa Kỳ.
 • Bạn cần có kênh bán hàng Shopify POS và thực hiện đơn hàng trong Shopify POS.
 • Bạn cần kích hoạt Shopify Payments.
 • Bạn cũng cần bán hàng bằng cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu.

Đồng bộ thông tin thẻ quà tặng

Để tham gia, nhấp vào Share gift card to Facebook (Chia sẻ thẻ quà tặng trên Facebook) trong Trang chủ Shopify. Sau khi bạn nhấp vào nút này, thông tin thẻ quà tặng sẽ được đồng bộ với Facebook và bạn không cần làm gì thêm. Có thể mất tới 48 giờ để đồng bộ thẻ quà tặng với Facebook. Sản phẩm thẻ quà tặng phải được Facebook phê duyệt trước khi hiển thị trên Facebook và bạn sẽ không nhận được thông báo khi thẻ quà tặng hiển thị với khách hàng.

Sau khi chia sẻ sản phẩm thẻ quà tặng qua Facebook, bạn có thể cập nhật hồ sơ thẻ quà tặng bằng cách chỉnh sửa sản phẩm trong Shopify. Tuy nhiên, bạn không thể cập nhật hình ảnh cho thẻ quà tặng từ Shopify. Để xóa thẻ quà tặng khỏi Facebook, hãy xóa sản phẩm thẻ quà tặng trong Shopify. Có thể mất tới 48 giờ để đồng bộ các thay đổi đối với thẻ quà tặng trong Shopify với Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí