Tạo và dùng thẻ trong Shopify

Bạn có thể thêm thẻ vào nhóm, tìm kiếm, lọc và thay đổi hàng loạt các phần trong các mục sau:

Khách hàng không nhìn thấy thẻ, nhưng bạn có thể dùng thẻ để phân loại sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến và sắp xếp kết quả tìm kiếm cho khách hàng.

Ví dụ: Đến cuối mùa hè, bạn có thể tìm kiếm sản phẩm bằng thẻ "Mùa hè" trong trang Sản phẩm, rồi dùng thao tác hàng loạt để ẩn các sản phẩm khỏi kênh bán hàng của mình.

Các loại thẻ

Bạn có thể tạo bộ thẻ tùy chỉnh cho từng mục có dùng thẻ trong Shopify. Khi bạn tạo thẻ trong một mục cụ thể, thẻ đó sẽ không được sao chép sang mục khác. Ví dụ: Bạn có thể sắp xếp đơn hàng bằng các thẻ như packed hoặc test, nhưng lại cần dùng những thẻ như tax exempt hay wholesale để mô tả một số khách hàng của mình. Mỗi loại thẻ đều tương ứng với mục áp dụng:

Loại thẻ
Loại Mô tả
Sản phẩm Thêm và gỡ thẻ trên trang chi tiết của một sản phẩm cụ thể. Lọc sản phẩm theo thẻ trên trang Sản phẩmKho hàng. Sử dụng thẻ sản phẩm làm tiêu chí lựa chọn khi xây dựng bộ sưu tập tự động hoặc làm bộ lọc khi tạo menu. Khi khách hàng tìm kiếm cụm từ khớp với thẻ sản phẩm, sản phẩm được gắn thẻ sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nhưng khách hàng sẽ không nhìn thấy các thẻ đó.
Đợt chuyển Thêm và gỡ thẻ trên trang chi tiết của đợt chuyển cụ thể. Lọc đợt chuyển theo thẻ trên trang Đợt chuyển.
Khách hàng Thêm và gỡ thẻ trên trang chi tiết của một khách hàng cụ thể. Tạo phân khúc khách hàng trên trang Khách hàng để lọc khách hàng có cùng thẻ.
Bài viết blog Thêm và gỡ thẻ trên trang chi tiết của bài viết blog cụ thể. Lọc bài viết blog theo thẻ trên trang Bài viết blog.
Đơn hàng Thêm và gỡ thẻ trên trang chi tiết của đơn hàng cụ thể. Lọc đơn hàng theo thẻ trên trang Đơn hàng.
Đơn hàng nháp Thêm và gỡ thẻ trên trang chi tiết của đơn hàng nháp cụ thể. Khi bạn tạo đơn hàng từ đơn hàng nháp, các thẻ của đơn hàng nháp cũng di chuyển theo và được thêm làm thẻ đơn hàng.

Những lưu ý đối với thẻ

Hãy kiểm tra lại các điểm cần lưu ý sau đối với thẻ:

 • Thẻ đi kèm đơn hàng và đơn hàng nháp có thể chứa tối đa 40 ký tự.
 • Thẻ đi kèm sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, và bài viết blog có thể chứa tối đa 255 ký tự.
 • Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường. , Approvedapproved là các cùng một thẻ.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng chữ cái, số và dấu gạch nối trong thẻ.
 • Các chữ cái có dấu và các biểu tượng khác có thể loại trừ kết quả tìm kiếm.
 • Bạn có thể sử dụng tối đa 250 thẻ cho mỗi sản phẩm, khách hàng, đợt chuyển, bài viết blog, đơn hàng và đơn hàng nháp.

Thêm thẻ

Bạn có thể thêm thẻ khi tạo hoặc chỉnh sửa sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, bài viết blog, đơn hàng hoặc đơn hàng nháp.

Các bước thực hiện:

 1. Mở trang chi tiết của sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, bài viết blog, đơn hàng hoặc đơn hàng nháp cụ thể trong Shopify.
 2. Trong mục Tags (Thẻ), nhập tên thẻ bạn muốn thêm hoặc chọn từ danh sách thẻ hiện có. Nếu bạn nhập tên cho thẻ mới, thẻ đó sẽ tự động được tạo để sau này dùng trong mục đó.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chọn thẻ từ danh sách

Bạn có thể thêm, gỡ và xem danh sách thẻ đầy đủ trên trang chi tiết của sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, bài viết blog, đơn hàng hoặc đơn hàng nháp.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Thẻ , nhấp vào Quản lý.
 2. Trong phần SẴN CÓ, kiểm tra các thẻ trên danh sách bạn muốn áp dụng.
 3. Nhấp vào Done (Đã xong).

Gỡ thẻ

Bạn có thể gỡ thẻ khỏi sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, bài viết blog, đơn hàng hoặc đơn hàng nháp.

Các bước thực hiện:

 1. Mở trang chi tiết của sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, bài viết blog, đơn hàng hoặc đơn hàng nháp cụ thể trong Shopify.
 2. Nhấp vào x bên cạnh thẻ bạn muốn xóa. Thẻ sẽ chỉ bị xóa khỏi sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, bài viết blog, đơn hàng hoặc đơn hàng nháp cụ thể đó.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể gỡ thẻ khỏi danh sách Quản lý trên trang chi tiết của sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, bài viết blog, đơn hàng hoặc đơn hàng nháp:

 1. Trong mục Thẻ , nhấp vào Quản lý.
 2. Trong phần ĐÃ CHỌN, bỏ chọn các thẻ trong danh sách bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Done (Đã xong).

Thêm và gỡ thẻ hàng loạt

Bạn thêm và gỡ thẻ trên nhiều sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, bài viết blog, đơn hàng hoặc đơn hàng nháp bằng thao tác hàng loạt trên máy tính để bàn. Bạn cũng có thể thêm và xóa thẻ đơn hàng hàng loạt trên thiết bị di động.

Chỉnh sửa hàng loạt thẻ Sản phẩm, Đợt chuyển, Khách hàng, Bài viết blog và Đơn hàng nháp

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm, Đợt chuyển, Khách hàng, Bài viết blog hoặc Đơn hàng nháp.

 2. Kiểm tra sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, bài viết blog hoặc đơn hàng nháp bạn muốn gắn thẻ.

 3. Nhấp vào Add tags (Thêm thẻ) hoặc Remove tags (Gỡ thẻ).

 4. Nhấp vào thẻ bạn muốn thêm hoặc xóa.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa hàng loạt thẻ Đơn hàng

Tìm kiếm bằng thẻ trong Shopify

Bạn có thể tìm kiếm thẻ đã thêm vào sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, bài viết blog, đơn hàng hoặc đơn hàng nháp để tìm thông tin. Bạn sẽ nhận được mọi kết quả khớp với thẻ đó. Nếu bạn tìm kiếm thẻ chưa được thêm vào mục nào, sẽ không có kết quả tìm kiếm nào xuất hiện.

Các bước thực hiện:

 1. Nhập tên thẻ vào thanh tìm kiếm của Shopify.
 2. Xem các kết quả khớp và chọn một kết quả để xem chi tiết.

Lọc theo thẻ

Bạn có thể dùng thẻ để lọc danh sách trên trang Sản phẩm, Đợt chuyển, Bài viết blog, Đơn hàngĐơn hàng nháp. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ sản phẩm để lọc danh sách mẫu mã trên trang Hàng trong kho.

Để lọc đơn hàng theo thẻ, tham khảo Filter your orders (Lọc đơn hàng).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm, Đợt chuyển, Bài viết blog, Đơn hàng, Đơn hàng nháp hoặc Hàng trong kho.
 2. Nhấp vào Tagged with (Gắn thẻ với) hoặc More Filters (Bộ lọc khác).
 3. Nhập tên thẻ bạn muốn dùng làm bộ lọc. Kết quả lọc sẽ hiển thị.

Bạn có thể lọc danh sách theo từng thẻ mỗi lần hoặc nhập cú pháp vào trường tìm kiếm của danh sách để lọc theo nhiều thẻ.

Những cách dùng thẻ khác

Vẫn còn nhiều cách khác để dùng thẻ và duy trì sự quy củ:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí