Tạo và dùng thẻ trong Shopify

Bạn có thể dùng thẻ để gắn nhãn sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, đơn hàng, đơn hàng nháp và bài viết blog. Sau khi thêm thẻ, bạn có thể dùng thẻ để tìm kiếm và lọc, từ đó duy trì sự quy củ khi làm việc trên Shopify. Khách hàng không nhìn thấy thẻ, nhưng tính năng tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến dùng thẻ để phân loại sản phẩm và sắp xếp kết quả tìm kiếm cho họ.

Bạn có thể dùng thẻ trong việc nhóm các sản phẩm liên quan để có thể thực hiện thay đổi dễ dàng hơn. Ví dụ: Bạn có thể thêm thẻ "Mùa hè" cho các sản phẩm liên quan. Đến cuối mùa, bạn có thể tìm kiếm thẻ "Mùa hè" trên trang Sản phẩm để lấy danh sách sản phẩm mùa hè, rồi dùng thao tác hàng loạt để ẩn các sản phẩm đó khỏi các kênh bán hàng của bạn.

Các loại thẻ

Bạn có thể tạo bộ thẻ tùy chỉnh cho từng mục có dùng thẻ trong Shopify. Khi bạn tạo thẻ trong một mục cụ thể, thẻ đó sẽ không được sao chép sang mục khác. Ví dụ: Bạn nên sắp xếp đơn hàng bằng các thẻ như packed hoặc test, nhưng lại cần dùng những thẻ như tax exempt hay wholesale để mô tả một số khách hàng của mình. Mỗi loại thẻ đều tương ứng với mục áp dụng:

Loại thẻ
Loại Mô tả
Sản phẩm Thêm hoặc gỡ thẻ cho sản phẩm trên trang thông tin chi tiết. Xem tất cả thẻ sản phẩm từ trang thông tin chi tiết sản phẩm bất kỳ. Lọc sản phẩm theo thẻ trên trang Sản phẩmKho hàng. Sử dụng thẻ sản phẩm làm tiêu chí lựa chọn khi xây dựng bộ sưu tập tự động hoặc làm bộ lọc khi tạo menu. Khi khách hàng tìm kiếm cụm từ khớp với thẻ sản phẩm, sản phẩm được gắn thẻ sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, mặc dù khách hàng không nhìn thấy các thẻ đó. Bạn có thể áp dụng tối đa 250 thẻ cho mỗi sản phẩm.
Đợt chuyển Thêm và gỡ thẻ cho đợt chuyển cụ thể trên trang thông tin chi tiết. Xem tất cả thẻ đợt chuyển từ trang thông tin chi tiết đợt chuyển bất kỳ. Lọc đợt chuyển theo thẻ trên trang Đợt chuyển.
Đơn hàng Thêm và gỡ thẻ cho đơn hàng cụ thể trên trang thông tin chi tiết. Lọc đơn hàng theo thẻ trên trang Đơn hàng.
Đơn hàng nháp Thêm và gỡ thẻ cho đơn hàng nháp cụ thể trên trang thông tin chi tiết. Xem tất cả thẻ đơn hàng nháp từ trang thông tin chi tiết đơn hàng nháp bất kỳ. Lọc đơn hàng nháp theo thẻ trên trang Đơn hàng nháp. Khi bạn tạo đơn hàng từ đơn hàng nháp, các thẻ của đơn hàng nháp cũng di chuyển theo và được thêm làm thẻ đơn hàng.
Khách hàng Thêm và gỡ thẻ cho khách hàng cụ thể trên trang thông tin chi tiết. Xem tất cả thẻ khách hàng từ trang thông tin chi tiết khách hàng bất kỳ. Lọc khách hàng theo thẻ trên trang Khách hàng.
Bài viết blog Thêm và gỡ thẻ cho bài viết blog cụ thể trên trang thông tin chi tiết. Lọc bài viết blog theo thẻ trên trang Bài viết blog.

Thêm thẻ

Bạn có thể thêm thẻ khi đang tạo hoặc chỉnh sửa sản phẩm, đợt chuyển, đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc bài viết blog.

Các bước thực hiện:

 1. Mở trang chi tiết của sản phẩm, đợt chuyển, đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc bài viết blog cụ thể trong Shopify.
 2. Trong mục Tags (Thẻ), nhập tên thẻ bạn muốn thêm hoặc chọn từ danh sách thẻ hiện có. Nếu bạn nhập tên cho thẻ mới, thẻ đó sẽ tự động được tạo để sau này dùng trong mục đó.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Thẻ đi kèm đơn hàng và đơn hàng nháp có thể chứa tối đa 40 ký tự. Thẻ đi kèm sản phẩm, khách hàng, đợt chuyển và bài viết blog có thể chứa tối đa 255 ký tự. Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ: Approvedapproved là cùng một thẻ. Chỉ sử dụng chữ cái, chữ số thông thường và dấu gạch nối (-) trong thẻ của bạn. Ký tự có dấu và các biểu tượng khác có thể loại trừ kết quả tìm kiếm.

Bạn cũng có thể thêm thẻ từ danh sách đầy đủ. Danh sách này xuất hiện khi bạn nhấp vào View all tags (Xem tất cả thẻ) trên trang thông tin chi tiết của sản phẩm, đợt chuyển, đơn hàng nháp hoặc khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Tags (Thẻ), nhấp vào View all tags (Xem tất cả thẻ).
 2. Chọn thẻ trong danh sách.
 3. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi).

Gỡ thẻ

Bạn có thể gỡ thẻ khỏi sản phẩm, đợt chuyển, đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc bài viết blog.

Các bước thực hiện:

 1. Mở trang chi tiết của sản phẩm, đợt chuyển, đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc bài viết blog cụ thể trong Shopify.
 2. Nhấp vào x bên cạnh tên thẻ bạn muốn xóa. Thẻ sẽ chỉ bị xóa khỏi sản phẩm, đợt chuyển, đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc bài viết blog cụ thể.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể gỡ thẻ khỏi danh sách đầy đủ. Danh sách này xuất hiện khi bạn nhấp vào View all tags (Xem tất cả thẻ) trên trang thông tin chi tiết của sản phẩm, đợt chuyển, đơn hàng nháp hoặc khách hàng:

 1. Trong mục Tags (Thẻ), nhấp vào View all tags (Xem tất cả thẻ).
 2. Nhấp vào x bên cạnh tên thẻ bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi).

Tìm kiếm bằng thẻ trong Shopify

Bạn có thể tìm kiếm thẻ mình đã thêm vào sản phẩm, đợt chuyển, đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc bài viết blog để tìm thông tin nhanh hơn. Bạn sẽ nhận được mọi kết quả khớp với thẻ đó. Nếu bạn tạo thẻ nhưng chưa thêm vào mục nào, sẽ không có kết quả tìm kiếm nào xuất hiện.

Các bước thực hiện:

 1. Nhập tên thẻ vào thanh tìm kiếm của Shopify.
 2. Xem các kết quả khớp và chọn một kết quả để xem chi tiết.

Lọc theo thẻ

Bạn có thể sử dụng thẻ liên quan để lọc danh sách trên các trang Sản phẩm, Đợt chuyển, Đơn hàng nháp, Khách hàngBài viết blog. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ sản phẩm để lọc danh sách mẫu mã trên trang Hàng trong kho.

Để lọc đơn hàng theo thẻ, tham khảo Filter your orders (Lọc đơn hàng).

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang cần dùng, nhấp vào menu thả xuống để áp dụng bộ lọc.
 2. Trong mục Select a filter... (Chọn bộ lọc...), chọn Tagged with (Được gắn thẻ với) để lọc theo thẻ.
 3. Nhập tên thẻ bạn muốn dùng làm bộ lọc.
 4. Nhấp vào Add filter (Thêm bộ lọc) để xem danh sách các mục gắn thẻ đó.

Khi bạn áp dụng nhiều bộ lọc, chỉ những mục khớp với tất cả các bộ lọc đó mới xuất hiện trên danh sách đã lọc. Mục không khớp với một hoặc nhiều bộ lọc trong số đó sẽ không xuất hiện trong danh sách này.

Những cách dùng thẻ khác

Vẫn còn nhiều cách khác để dùng thẻ và duy trì sự quy củ:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí