การสร้างและใช้แท็กใน Shopify

คุณสามารถใช้แท็กเพื่อติดป้ายสินค้า ข้อมูลการเติมสินค้า ลูกค้า คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน และโพสต์บล็อก หลังจากที่คุณเพิ่มแท็กแล้ว คุณสามารถใช้แท็กนั้นๆ ในการค้นหาและกรองเพื่อช่วยคุณจัดเรียงข้อมูลขณะที่ทำงานบน Shopify อย่างไรก็ตามลูกค้าจะไม่เห็นแท็ก แต่การค้นหาร้านค้าออนไลน์ของคุณจะใช้แท็กในการแบ่งประเภทสินค้าและจัดเรียงผลการค้นหาให้แก่ลูกค้า

อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้งานแท็กได้คือการรวมกลุ่มสินค้าที่คล้ายกัน เพื่อที่คุณจะได้สามารถทำการแก้ไขสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มแท็ก 'ซัมเมอร์' ไปยังสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้อง เมื่อหมดซีซัน คุณสามารถค้นหาแท็ก 'ซัมเมอร์' ในหน้าสินค้าของคุณเพื่อดูรายการสินค้าช่วงซัมเมอร์ และใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อซ่อนสินค้าเหล่านั้นจากช่องทางการขายของคุณ

ประเภทแท็ก

คุณสามารถสร้างชุดแท็กแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละส่วนใน Shopify ที่มีการใช้แท็ก เมื่อคุณสร้างแท็กในส่วนใดส่วนหนึ่ง จะไม่มีการคัดลอกแท็กดังกล่าวไปยังส่วนอื่นๆ ที่มีการใช้แท็ก ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดเรียงคำสั่งซื้อด้วยแท็กอย่าง packed หรือ test แต่ใช้แท็กอย่าง tax exempt หรือ wholesale เพื่อบ่งบอกลักษณะลูกค้าบางกลุ่มของคุณ โดยแท็กแต่ละประเภทจะเป็นไปตามส่วนที่แท็กนั้นๆ จัดเรียง:

ประเภทแท็ก
ประเภท คำอธิบาย
สินค้า เพิ่มและลบแท็กสินค้าในหน้ารายละเอียด รวมถึงดูแท็กสินค้าทั้งหมดจากหน้ารายละเอียดสินค้า ทั้งกรองสินค้าด้วยแท็กในหน้าสินค้าและหน้าสินค้าคงคลัง และใช้แท็กสินค้าเป็นเกณฑ์ตัวเลือก เมื่อคุณสร้างคอลเลกชันอัตโนมัติ หรือใช้เป็นตัวกรองเมื่อคุณสร้างเมนู โดยเมื่อลูกค้าค้นหาคำที่ตรงกับแท็กสินค้า สินค้าที่ติดแท็กนั้นๆ จะปรากฏในผลการค้นหา แม้ลูกค้าจะไม่เห็นแท็กก็ตาม โดยคุณสามารถใช้ได้สูงสุด 250 แท็กกับสินค้าแต่ละรายการ
ถ่ายโอน เพิ่มและลบแท็กข้อมูลการเติมสินค้าใดๆ ในหน้ารายละเอียด รวมถึงดูแท็กข้อมูลการเติมสินค้าจากหน้ารายละเอียดข้อมูลการเติมสินค้า และกรองข้อมูลการเติมสินค้าในหน้าข้อมูลการเติมสินค้า
คำสั่งซื้อ เพิ่มและลบแท็กคำสั่งซื้อใดๆ ในหน้ารายละเอียด รวมถึงกรองคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน เพิ่มและลบแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินใดๆ ในหน้ารายละเอียด รวมถึงดูคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินทั้งหมดในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน และกรอกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินด้วยแท็กในหน้าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน แท็กของคำสั่งซื้อนั้นๆ จะถูกติดไปด้วยและเพิ่มเป็นแท็กคำสั่งซื้อ
ลูกค้า เพิ่มและลบแท็กลูกค้าใดๆ ในหน้ารายละเอียด รวมถึงดูแท็กลูกค้าทั้งหมดในหน้ารายละเอียดลูกค้า และกรองลูกค้าด้วยแท็กในหน้าลูกค้า
โพสต์บล็อก เพิ่มและลบแท็กโพสต์บล็อกใดๆ ในหน้ารายละเอียด รวมถึงกรองโพสต์บล็อกด้วยแท็กในหน้าโพสต์บล็อก

การเพิ่มแท็ก

คุณสามารถเพิ่มแท็กได้ ขณะที่คุณสร้างหรือแก้ไขสินค้า ข้อมูลการเติมสินค้า คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และโพสต์บล็อก

ขั้นตอน:

 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลการเติมสินค้า คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และโพสต์บล็อกใน Shopify
 2. ในส่วนแท็ก ให้ป้อนชื่อแท็กที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเลือกแท็กจากรายการแท็กที่มีอยู่ หากคุณป้อนชื่อแท็กใหม่ จะเป็นการสร้างแท็กโดยอัตโนมัติเพื่อใช้งานในอนาคตในส่วนนั้นๆ
 3. คลิกที่บันทึก

หมายเหตุ: แท็กที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อและคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสามารถมีได้สูงสุด 40 ตัวอักษร แท็กที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ลูกค้า การถ่ายโอน และบล็อกโพสต์สามารถมีได้สูงสุด 255 ตัวอักษร แท็กจะไม่จำแนกตัวพิมพ์ของอักษร ตัวอย่างเช่น Approved และ approved จะนับเป็นแท็กเดียวกัน ใช้เพียงตัวอักษรธรรมดา ตัวเลข และยัติภังค์ (-) ในแท็กของคุณ ตัวอักษรที่มีวรรณยุกต์และสัญลักษณ์อื่นๆ อาจไม่รวมอยู่ในผลการค้นหา

คุณยังสามารถเพิ่มแท็กจากรายการทั้งหมดที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกดูแท็กทั้งหมดในหน้ารายละเอียดลูกค้า สินค้า ข้อมูลการเติมสินค้า หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนแท็ก คลิกดูแท็กทั้งหมด
 2. เลือกแท็กจากรายการ
 3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การลบแท็ก

คุณสามารถลบแท็กจากสินค้า ข้อมูลการเติมสินค้า คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า หรือโพสต์บล็อก

ขั้นตอน:

 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลการเติมสินค้า คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และโพสต์บล็อกใน Shopify
 2. คลิก x ข้างชื่อแท็กที่คุณต้องการลบออก แท็กจะถูกลบออกจากสินค้า การถ่ายโอน คำสั่งซื้อ และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่เลือกไว้เท่านั้น
 3. คลิกที่บันทึก

คุณยังสามารถลบแท็กออกจากรายการทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกดูแท็กทั้งหมดในหน้ารายละเอียดลูกค้า สินค้า ข้อมูลการเติมสินค้า หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน:

 1. ในส่วนแท็ก คลิกดูแท็กทั้งหมด
 2. คลิก x ข้างชื่อแท็กที่คุณต้องการลบออก
 3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การค้นหาด้วยแท็กใน Shopify

คุณสามารถค้นหาแท็กที่คุณเพิ่มไปยังสินค้า ข้อมูลการเติมสินค้า คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า หรือโพสต์บล็อกเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น การค้นหาจะแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับแท็ก หากคุณได้สร้างแท็กไว้ แต่ไม่ได้เพิ่มลงในสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น ก็จะไม่ปรากฏผลการค้นหา

ขั้นตอน:

 1. ป้อนชื่อแท็กในแถบค้นหาของ Shopify
 2. ดูผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นหา แล้วเลือกผลลัพธ์เพื่อดูรายละเอียด

การกรองด้วยแท็ก

คุณสามารถใช้แท็กที่เกี่ยวข้องในการกรองรายการในหน้าสินค้า การถ่ายโอน คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และหน้าบล็อกโพสต์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แท็กสินค้าในการกรองรายการตัวเลือกสินค้าในหน้าสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

หากต้องการกรองคำสั่งซื้อด้วยแท็ก โปรดดูที่กรองคำสั่งซื้อของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าที่เกี่ยวข้อง คลิกเมนูดรอปดาวน์เพื่อใช้งานตัวกรอง
 2. ใต้เลือกตัวกรอง... เลือกตัวเลือกแท็กด้วย เพื่อกรองด้วยแท็ก
 3. ป้อนชื่อแท็กที่คุณต้องการใช้เป็นตัวกรอง
 4. คลิกเพิ่มตัวกรอง เพื่อดูรายการที่มีแท็กดังกล่าว

เมื่อคุณใช้ตัวกรองมากกว่าหนึ่งตัวกรองกับข้อมูล จะมีเฉพาะรายการที่ตรงกับตัวกรองทั้งหมดเท่านั้นที่ปรากฏในรายการที่กรองแล้ว โดยรายการที่ไม่ตรงกับแท็กจะไม่ปรากฏในรายการที่กรองแล้ว

วิธีใช้แท็กรูปแบบอื่นๆ

มีวิธีมากมายในการใช้แท็กและคอยจัดเรียงข้อมูล:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี