Lịch trình

Trên Dòng thời gian, bạn sẽ xem được lịch sử chi tiết, viết ghi chú cũng như bình luận về đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng và đợt chuyển trong Shopify. Tất cả ghi chú và bình luận này đều là nội bộ và không hiển thị với khách hàng. Nếu dùng ứng dụng Shopify, bạn có thể nhận thông báo khi được nhắc đến trong bình luận trên Dòng thời gian.

Trao đổi thông tin trên Dòng thời gian

Toàn bộ nội dung trao đổi trên Dòng thời gian đều chỉ hiển thị với nội bộ cửa hàng của bạn.

 • Khi bạn bình luận về một nội dung trên trang quản trị Shopify, bình luận này sẽ đính kèm với đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc đợt chuyển đó.
 • Nếu bạn @nhắc đến nhân viên khác, họ sẽ nhận được thông báo qua email về bình luận của bạn.
 • Nếu bạn @nhắc đến nhân viên khác dùng ứng dụng Shopify, họ sẽ nhận được thông báo đẩy trên điện thoại về bình luận của bạn.
 • Nếu bạn không @nhắc đến ai, Shopify sẽ không thông báo cho ai về bình luận của bạn.

Thêm bình luận trên Dòng thời gian

Bạn có thể bình luận về đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng và đợt chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify:

  • nhấp vào Đơn hàng (hoặc nhấn G O) để xem đơn hàng.
  • nhấp vào Đơn hàng, rồi nhấp vào Drafts (Nháp) để xem đơn hàng nháp.
  • nhấp vào Khách hàng (hoặc nhấn G C) để xem khách hàng.
  • nhấp vào Sản phẩm, rồi nhấp vào Đợt chuyển (hoặc nhấn G P T) để xem đợt chuyển.
 2. Nhấp vào đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc đợt chuyển bạn muốn thêm bình luận.

 3. Trong mục Timeline (Dòng thời gian), nhấp để chọn ô Leave a comment... (Viết bình luận...).

 4. Nhập bình luận. Khi nhập, bạn có thể liên kết đến nhân viên, đơn hàng, khách hàng hoặc sản phẩm.

 5. Nhấp vào Post (Đăng) để thêm bình luận.

Dùng biểu tượng cảm xúc trên Dòng thời gian

Bạn có thể dùng biểu tượng cảm xúc khi trò chuyện.

Các bước thực hiện:

 1. Khi viết bình luận, nhấp vào nút trong ô bình luận.

 2. Nhấp vào biểu tượng cảm xúc bạn muốn thêm vào bình luận của mình.

Nhắc đến nhân viên trên Dòng thời gian

Bạn có thể @nhắc đến nhân viên cửa hàng trong bình luận. Nhân viên sẽ nhận được thông báo qua email khi có người nhắc đến họ trong bình luận. Nếu dùng ứng dụng Shopify và bật thông báo đẩy, họ cũng sẽ nhận được thông báo trên thiết bị di động.

Các bước thực hiện:

 1. Khi viết bình luận, nhập @, rồi bắt đầu nhập tên nhân viên. Shopify gợi ý những nhân viên khớp với chữ bạn nhập vào.

 2. Nếu Shopify gợi ý nhiều tên, dùng phím mũi tên downup để chọn, rồi nhấn enter hoặc return để xác nhận.

Đính kèm tệp vào Dòng thời gian

Bạn có thể đính kèm tệp để thêm thông tin hoặc bối cảnh cho cuộc trò chuyện của mình. Ví dụ:

 • Bạn có thể đính kèm ảnh mặt hàng để cho thấy tình trạng hàng trước khi vận chuyển.
 • Bạn có thể đính kèm bản sao biên nhận chuyển hàng trong kho để tổng hợp toàn bộ thông tin ở cùng một nơi.
 • Bạn có thể đính kèm ảnh chụp mã QR trên nhãn vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Khi viết bình luận, nhấp vào biểu tượng ghim giấy trong ô bình luận.

 2. Chọn tệp bạn muốn đính kèm bằng hộp thoại, rồi nhấp vào Open (Mở).

Tệp sẽ đính kèm vào bình luận.

Thêm ảnh đại diện hiển thị trên Dòng thời gian

Bạn cũng có thể thêm ảnh tùy chỉnh vào hồ sơ của mình để ảnh đó xuất hiện bên cạnh bình luận.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào tên người dùng và ảnh đại diện của bạn.

 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

 3. Nhấp vào Upload photo (Tải lên ảnh).

 4. Trong hộp thoại, tìm ảnh bạn muốn dùng rồi nhấp vào Open (Mở).

 5. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận thay đổi trên hồ sơ.

Trao đổi thông tin trên Dòng thời gian

Toàn bộ nội dung trao đổi trên Dòng thời gian đều chỉ hiển thị với nội bộ cửa hàng của bạn.

 • Khi bạn bình luận về nội dung trong ứng dụng Shopify, bình luận này sẽ đính kèm với đơn hàng đó.
 • Nếu bạn @nhắc đến nhân viên, họ sẽ nhận được thông báo qua email về bình luận của bạn.
 • Nếu bạn @nhắc đến nhân viên dùng ứng dụng Shopify, họ sẽ nhận được thông báo đẩy trên điện thoại về bình luận của bạn.
 • Nếu bạn không @nhắc đến ai, Shopify sẽ không thông báo cho ai về bình luận của bạn.

Các bước thêm bình luận trên Dòng thời gian####:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của ứng dụng Shopify, chạm vào một đơn hàng.
 2. Vuốt màn hình xuống mục Timeline (Dòng thời gian) để xuất hiện trường bình luận.
 3. Nhập bình luận, rồi chạm vào nút đăng.

Nhắc đến nhân viên trên Dòng thời gian

Bạn có thể @nhắc đến nhân viên cửa hàng trong bình luận. Nhân viên sẽ nhận được thông báo qua email khi có người nhắc đến họ trong bình luận.

Các bước thực hiện:

 1. Khi viết bình luận, nhập @, rồi bắt đầu gõ tên nhân viên. Shopify gợi ý những nhân viên khớp với chữ bạn nhập vào.

 2. Khi thấy nhân viên bạn muốn @nhắc đến, chạm vào tên của họ.

Chỉnh sửa bình luận trên Dòng thời gian

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của ứng dụng Shopify, chạm vào đơn hàng có bình luận bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Chạm vào nút ... bên cạnh bình luận đó.
 3. Chạm vào Edit comment (Chỉnh sửa bình luận).
 4. Chỉnh sửa bình luận, rồi chạm vào Save (Lưu).

Xóa bình luận

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của ứng dụng Shopify, chạm vào đơn hàng có bình luận bạn muốn xóa.
 2. Chạm vào nút ... bên cạnh bình luận đó.
 3. Chạm vào Delete comment (Xóa bình luận).
 4. Chạm vào Delete (Xóa) để xác nhận.

Bật thông báo về Dòng thời gian

Bạn có thể dùng ứng dụng Shopify để bật thông báo về Dòng thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được thông báo trên iPhone mỗi khi nhân viên khác @nhắc đến bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify, chạm vào Cửa hàng > Cài đặt.
 2. Trong phần App settings (Cài đặt ứng dụng), chạm vào Notifications (Thông báo).
 3. Trong mục Push notifications (Thông báo đẩy), bật Timeline mentions (Có người nhắc đến trên Dòng thời gian).

Thêm tệp đính kèm vào Dòng thời gian

Bạn có thể đính kèm tệp để thêm thông tin hoặc bối cảnh cho cuộc trò chuyện của mình. Có một số lý do mà bạn nên đính kèm tệp vào cuộc trò chuyện:

 • Bạn có thể đính kèm ảnh mặt hàng để cho thấy tình trạng hàng trước khi vận chuyển.
 • Bạn có thể đính kèm bản sao biên nhận chuyển hàng trong kho để tổng hợp toàn bộ thông tin ở cùng một nơi.
 • Bạn có thể đính kèm ảnh chụp mã QR trên nhãn vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Khi bình luận, chạm vào nút đính kèm.
 2. Chọn tệp từ một trong các nguồn có sẵn.

  • Chọn một trong các hình ảnh gần đây.
  • Chạm vào Take a photo (Chụp ảnh) để chụp ảnh bằng camera trên iPhone.
  • Chạm vào Choose from library (Chọn trong thư viện) để truy cập tất cả hình ảnh trên iPhone.
  • Chạm vào Import file from... (Nhập tệp từ...) để duyệt xem tệp lưu trên dịch vụ lưu trữ đám mây.
 3. Nhập bình luận kèm theo tệp đính kèm.

 4. Chạm vào nút Đăng.

Trao đổi thông tin trên Dòng thời gian

Toàn bộ nội dung trao đổi trên Dòng thời gian đều chỉ hiển thị với nội bộ cửa hàng của bạn.

 • Khi bạn bình luận về nội dung trong ứng dụng Shopify, bình luận này sẽ đính kèm với đơn hàng đó.
 • Nếu bạn @nhắc đến nhân viên, họ sẽ nhận được thông báo qua email về bình luận của bạn.
 • Nếu bạn @nhắc đến nhân viên dùng ứng dụng Shopify, họ sẽ nhận được thông báo đẩy trên điện thoại về bình luận của bạn.
 • Nếu bạn không @nhắc đến ai, Shopify sẽ không thông báo cho ai về bình luận của bạn.

Các bước thêm bình luận trên Dòng thời gian####:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của ứng dụng Shopify, chạm vào một đơn hàng.
 2. Vuốt màn hình xuống mục Timeline (Dòng thời gian) để xuất hiện trường bình luận.
 3. Nhập bình luận, rồi chạm vào nút đăng.

Nhắc đến nhân viên trên Dòng thời gian

Bạn có thể @nhắc đến nhân viên cửa hàng trong bình luận. Nhân viên sẽ nhận được thông báo qua email khi có người nhắc đến họ trong bình luận.

Các bước thực hiện:

 1. Khi viết bình luận, nhập @, rồi bắt đầu gõ tên nhân viên. Shopify gợi ý những nhân viên khớp với chữ bạn nhập vào.

 2. Khi thấy nhân viên bạn muốn @nhắc đến, chạm vào tên của họ.

Chỉnh sửa bình luận trên Dòng thời gian

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của ứng dụng Shopify, chạm vào đơn hàng có bình luận bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Chạm vào nút bên cạnh bình luận đó.
 3. Chạm vào Edit comment (Chỉnh sửa bình luận).
 4. Chỉnh sửa bình luận, rồi chạm vào SAVE (LƯU).

Xóa bình luận trên Dòng thời gian

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Đơn hàng của ứng dụng Shopify, chạm vào đơn hàng có bình luận bạn muốn xóa.
 2. Chạm vào nút bên cạnh bình luận đó.
 3. Chạm vào Delete comment (Xóa bình luận).
 4. Chạm vào DELETE (XÓA) để xác nhận.

Bật thông báo về Dòng thời gian

Bạn có thể dùng ứng dụng Shopify để bật thông báo về Dòng thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được thông báo trên thiết bị Android mỗi khi nhân viên khác @nhắc đến bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify, chạm vào Cửa hàng.
 2. Tại màn hình Cửa hàng, chạm vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục General (Cài đặt chung), chạm vào Notifications (Thông báo).
 4. Bật tùy chọn Timeline mentions (Có người nhắc đến trên Dòng thời gian).
 5. Chạm vào dấu kiểm để lưu thay đổi.

Thêm tệp đính kèm vào Dòng thời gian

Bạn có thể đính kèm tệp để thêm thông tin hoặc bối cảnh cho cuộc trò chuyện của mình. Có một số lý do mà bạn nên đính kèm tệp vào cuộc trò chuyện:

 • Bạn có thể đính kèm ảnh mặt hàng để cho thấy tình trạng hàng trước khi vận chuyển.
 • Bạn có thể đính kèm bản sao biên nhận chuyển hàng trong kho để tổng hợp toàn bộ thông tin ở cùng một nơi.
 • Bạn có thể đính kèm ảnh chụp mã QR trên nhãn vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Khi bình luận, chạm vào nút đính kèm.
 2. Chọn tệp từ một trong các nguồn sẵn có:

  • Chạm vào Take photo (Chụp ảnh) để chụp ảnh bằng camera trên thiết bị Android.
  • Chạm vào Choose from file (Chọn trong tệp) để thêm tệp đã lưu trên thiết bị Android.
 3. Nhập bình luận kèm theo tệp đính kèm.

 4. Chạm vào nút Đăng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí