Chỉnh sửa mẫu mã của sản phẩm hiện có

Bạn có thể sửa và xóa mẫu mã của sản phẩm trên trang thông tin chi tiết của sản phẩm. Nhờ đó, bạn có thể thay đổi linh hoạt mẫu mã của sản phẩm bạn bán bất cứ lúc nào.

Thay đổi chi tiết mẫu mã

Bạn có thể thay đổi thông tin chi tiết của một mẫu mã cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi giá hoặc hình ảnh của mẫu mã.

Nếu bạn đang chỉnh sửa một mẫu mã cho cửa hàng trực tuyến và chọn Continue selling when out of stock (Tiếp tục bán hàng khi hết hàng), bạn có thể tiếp tục bán sản phẩm khi số lượng hàng trong kho về 0 và dưới 0. Ví dụ: Bạn không có hàng lưu kho nhưng bạn đang sử dụng sản phẩm đăng tải dưới dạng đơn hàng đặt trước và muốn khách hàng có khả năng mua sản phẩm. Khi sản phẩm được mua, số lượng hàng lưu kho của bạn sẽ giảm xuống dưới 0. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này vì không muốn bán sản phẩm đã bán hết, khách hàng sẽ không thể mua sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa mẫu mã đối với cửa hàng có nhiều địa điểm

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng nhiều địa điểm, bạn sẽ phải chỉnh sửa mẫu mã theo cách khác với cửa hàng chỉ lưu trữ tại một địa điểm.

Chỉnh sửa giá, số lượng, SKU, mã vạch hoặc mã HS cho tất cả các mẫu mã

Bạn có thể chỉnh sửa nhanh giá, số lượng, SKU, mã vạch hoặc mã HS cho tất cả các mẫu mã của sản phẩm mà không cần chọn mẫu mã trước.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào Chỉnh sửa.

 2. Chỉnh sửa thông tin chi tiết liên quan của mẫu mã.

 3. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa tất cả các mẫu mã trong trang chỉnh sửa hàng loạt

Với sản phẩm hiện có, bạn có thể chỉnh sửa tất cả các trường cho tất cả các mẫu mã trong trang chỉnh sửa hàng loạt mà không cần chọn mẫu mã trước.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào Chỉnh sửa > Mở trang chỉnh sửa hàng loạt.
 2. Trên Trang chỉnh sửa hàng loạt, nhập thay đổi vào các trường có liên quan.
 3. Nhấp vào Lưu.

Để biết thông tin về cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt, hãy xem phần Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm và mẫu mã.

Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn

Khi xem sản phẩm, khách hàng sẽ thấy các tùy chọn mẫu mã hiển thị theo một thứ tự nhất định. Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm chứa các tùy chọn bạn muốn sắp xếp lại.

 3. Trong mục Tùy chọn của trang chi tiết sản phẩm, kéo tùy chọn để di chuyển đến vị trí khác.

 4. Sau khi sắp xếp tùy chọn theo thứ tự mong muốn, bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị của các giá trị tùy chọn. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh tùy chọn có giá trị mà bạn muốn sắp xếp lại. Sau đó kéo giá trị tùy chọn để di chuyển đến vị trí khác và nhấp vào Đã xong.

 5. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa tùy chọn của sản phẩm

Bạn có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa tùy chọn và giá trị tùy chọn từ trang chi tiết sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa trường thông tin bổ sung của mẫu mã

Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào trang chi tiết mẫu mã bằng trường thông tin bổ sung. Trường thông tin bổ sung được hiển thị trong bảng có thể chỉnh sửa trên trang chi tiết mẫu mã. Mỗi trường thông tin bổ sung sẽ hiển thị tên bạn đã chọn khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung. Bạn có thể nhấp vào từng hàng trong bảng để hiển thị loại trường thông tin bổ sung và mô tả, rồi nhấp vào trường để nhập giá trị.

Nếu có chủ đề Online Store 2.0, ví dụ như chủ đề Shopify miễn phí Dawn, bạn có thể thêm thông tin tham khảo vào các trường thông tin bổ sung của mẫu mã sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.

Xóa mẫu mã

Khi bạn xóa một mẫu mã, mẫu mã đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Khi không còn muốn bán sản phẩm chứa mẫu mã, bạn cần xóa tất cả các mẫu mã của sản phẩm, bao gồm cả mẫu mã mặc định. Nếu không, menu thả xuống giúp chọn mẫu mã vẫn hiển thị với khách hàng của bạn. Để xóa nhiều mẫu mã cùng lúc, sử dụng thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí