Chỉnh sửa mẫu mã của sản phẩm hiện có

Bạn có thể sửa và xóa mẫu mã của sản phẩm trên trang thông tin chi tiết của sản phẩm. Nhờ đó, bạn có thể thay đổi linh hoạt mẫu mã của sản phẩm bạn bán bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Nếu cửa hàng sử dụng nhiều địa điểm, bạn sẽ phải chỉnh sửa mẫu mã theo cách khác với cửa hàng chỉ có một địa điểm. Để tìm hiểu thêm, xem Chỉnh sửa mẫu mã cho cửa hàng có nhiều địa điểm.

Thay đổi thông tin chi tiết mẫu mã

Bạn có thể thay đổi thông tin chi tiết của một mẫu mã cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi giá hoặc hình ảnh của mẫu mã.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa mẫu mã đối với cửa hàng có nhiều địa điểm

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng nhiều địa điểm, bạn sẽ phải chỉnh sửa mẫu mã theo cách khác với cửa hàng chỉ lưu trữ tại một địa điểm.

Chỉnh sửa giá, số lượng, SKU, mã vạch hoặc mã HS cho tất cả các mẫu mã

Bạn có thể chỉnh sửa nhanh giá, số lượng, SKU, mã vạch hoặc mã HS cho tất cả các mẫu mã của sản phẩm mà không cần chọn mẫu mã trước.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào Edit variant (Chỉnh sửa mẫu mã).

 2. Chọn một trong các tùy chọn Edit (Chỉnh sửa).

 3. Trong hộp thoại Edit (Chỉnh sửa), cung cấp giá hoặc số lượng mới cho tất cả mẫu mã hoặc chỉ định riêng giá trị cho từng mẫu mã.

 4. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa tất cả các mẫu mã trong trang chỉnh sửa hàng loạt

Với sản phẩm hiện có, bạn có thể chỉnh sửa tất cả các trường cho tất cả các mẫu mã trong trang chỉnh sửa hàng loạt mà không cần chọn mẫu mã trước.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào Edit variants (Chỉnh sửa mẫu mã) > Open bulk editor (Mở trang chỉnh sửa hàng loạt).
 2. Trên Trang chỉnh sửa hàng loạt, nhập thay đổi vào các trường có liên quan.
 3. Nhấp vào Lưu.

Để biết thông tin về cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt, xem Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm và mẫu mã.

Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn

Khi xem sản phẩm, khách hàng sẽ thấy các tùy chọn mẫu mã hiển thị theo một thứ tự nhất định. Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.

Lưu ý: Khi bạn sắp xếp lại mẫu mã, thứ tự hiển thị của mẫu mã phụ thuộc vào những mẫu mã mà sản phẩm có. Nếu sản phẩm không có mẫu mã khớp với thứ tự bạn thiết lập, thứ tự của mẫu mã được điều chỉnh tùy theo mẫu mã mà sản phẩm có.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

 2. Nhấp vào tên sản phẩm chứa các tùy chọn bạn muốn sắp xếp lại.

 3. Trong mục Mẫu mã của trang chi tiết sản phẩm, nhấp vào Reorder variants (Sắp xếp lại mẫu mã):

  Sắp xếp lại mẫu mã

 4. Trong hộp thoại Reorder variants and options (Sắp xếp lại mẫu mã và tùy chọn), nhấp vào và kéo tên tùy chọn để di chuyển đến vị trí khác:

  Khi truy cập trang sản phẩm, khách hàng sẽ thấy các tùy chọn dành cho sản phẩm này theo thứ tự bạn thiết lập.

 5. Sau khi sắp xếp tùy chọn theo thứ tự mong muốn, bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị của các giá trị tùy chọn. Nhấp vào và kéo giá trị tùy chọn để di chuyển đến vị trí khác:

  Khi truy cập trang sản phẩm, khách hàng sẽ thấy các giá trị tùy chọn của từng tùy chọn theo thứ tự bạn thiết lập.

 6. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa tùy chọn của sản phẩm

Bạn có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa tùy chọn và giá trị tùy chọn từ trang chi tiết sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Xóa mẫu mã

Khi bạn xóa một mẫu mã, mẫu mã đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Khi không còn muốn bán sản phẩm chứa mẫu mã, bạn cần xóa tất cả các mẫu mã của sản phẩm, bao gồm cả mẫu mã mặc định. Nếu không, menu thả xuống giúp chọn mẫu mã vẫn hiển thị với khách hàng của bạn. Để xóa nhiều mẫu mã cùng lúc, sử dụng thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí